Simpozion International Grigore Vieru


SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL

GRIGORE VIERU, POET AL SUFLETULUI ROMÂNESC
 
EDIŢIA I
22-23  FEBRUARIE 2013


ARGUMENT
Motto: „Între frânturile unui neam, cultura poate statornici acele legături ce nu se văd şi nu se pot împiedica.” (  Nicolae Iorga)

Toată viaţa sa Grigore Vieru a răsădit o Românie măreaţă, de poveste în inimile orfane ale românilor basarabeni.
Calitatea culminantă a omului şi bardului Vieru a fost „curajul de a fi bun”, calitate adânc înrădăcinată în generoasa lumină latină a graiului şi a minţii româneşti. A fost poetul „bolnav de iubire”, de iubire de mamă, iubire de neam, de grai, de adevăr, de copilărie, iubire transpusă  în opera sa legată de folclor, de creaţia lui Eminescu şi Blaga.
            „Când sfios şi timid, abia atingându-se de lucruri, abia şoptindu-şi ruga, pioasa rugă de pace pentru pământ şi sănătate pentru suflet, când tulburător de îndârjit şi de categoric, rostind cuvintele cu gravitate ce vine parcă din adâncurile ancestrale; când delicat şi inocent până la o totală contopire cu vârsta copilăriei, cu dezinvoltura jocului, când aspru îndurerat de „sălbăticiile” veacului...”Acesta a fost Grigore Vieru, poetul, care o viaţă de om a servit poezia. Prin el, a licărit lumina  identităţii, demnităţii şi conştiinţei naţionale, el a condus lupta pentru limba română şi alfabetul latin, pentru adevărul istoric:”O să spun să mă audă, / şi plin de floare pomul: Şi din mormânt voi spune/ Mulţimii adevărul”.
            „ Un poet care şi-a asumat greul unui grai trecându-l prin inima sa şi , încărcat de răbdare, înţelepciune şi nouă frumuseţe, îl întoarce semenilor săi care-i deschid de bunăvoie inima să-l primească, pentru  a-şi duce mai demn mai departe viaţa în spiritul dreptăţii, al iubirii ce covârşeşte şi poate birui totul, al credincioşiei faţă de cele nepieritoare şi al nădejdii ce nu poate da greş, un asemenea poet rămâne-va ”suflet în sufletul neamului său”. O astfel de întruchipare excepţională este acest poet, acest om cât o lacrimă în rostogol pe obrazul planetei”. (Ioan Alexandru)
            Să gustăm din zborul larg, înalt şi sfânt ca un Curcubeu Tricolor al Poeziei lui Grigore Vieru! Să ne bucurăm! Şi să nu uităm că doar iubirea creează!


SCOPUL:
 Prin participarea la acest simpozion, partenerii şi participanţii îşi vor consolida aptitudinile de cooperare, dialog şi respect, absolut necesare atât în mediul şcolar, cât şi în cel al vieţii cotidiene. Ne propunem să stimulăm interesul elevilor şi al cadrelor didactice pentru cunoaşterea şi valorificarea operei lui Grigore Vieru. Cunoscând mai bine viaţa , activitatea şi opera  acestui mare poet basarabean, aflând despre lupta sa necontenită pentru adevărul istoric, pentru păstrarea  demnităţii umane şi a celei de a fi român, cunoscând dragostea sa neţărmurită pentru Patria Română, pentru semeni, poate vom reuşi „truda de a fi zilnic frumoşi şi simpli”, poate vom învăţa cum să „trăim pentru Patrie” şi mai ales poate vom căpăta şi noi „curajul de a fi oameni buni” pe care poetul nu l-a pierdut de-a lungul intregii sale vieţi.
            Citind şi bucurându-ne de poeziile sale, culegând înţelepciune din aforismele lasate, ascultând muzica pe versurile poetului, vom descoperi un  izvor al bucuriei  de a trăi , pentru că, aşa cum spunea însuşi Grigore Vieru” Poezia a avut  întotdeauna drept sfântă menire să încurajeze soarele să răsară şi femeia să nasc㔺i este răzbunarea frumuseţii pe urâţenie.”


OBIECTIV  CADRU : Educaţie prin şi pentru cultură

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : Participanţii la simpozion vor reuşi:
ü  Să pătrundă în universul  şi intimitatea creaţiei vierene;
ü  Să sesizeze originalitatea şi valoarea acestei creaţii;
ü Să trăiască intens sentimentele transmise de mesajul poetic;
ü  Să realizeze un schimb de experienţă;
ü  Să valorifice potenţialul lor creativ;
ü  Să crească interesul pentru desfăşurarea activităţilor cu caracter educativ;
ü  Să promoveze valorile morale şi spirituale, simţul pentru poezie, patrie, mamă, credinţă – teme predilecte în lirica lui Grigore Vieru;


LOCUL DESFĂŞURĂRII:

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOŞANI 
COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU”, BOTOŞANI

GRUP ŢINTĂ :
La simpozion pot participa  cadre didactice şi elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal.


SECŢIUNI:

I.COLOCVIU DIDACTIC : „Viaţa , activitatea şi opera lui Grigore Vieru”  - pentru cadrele didactice;

II.CREAŢII ARTISTICE pe temele: MAMA, PATRIA, CREDINŢA, COPILĂRIA, specifice liricii marelui poet:

CLASELE  I-IV: Desene inspirate din poeziile lui Grigore Vieru
     ( fiecare participant alege poezia dorită, iar desenele să fie în format A4);
   
CLASELE  V-VIII:
Caligrame, poezii proprii (fiecare participant câte 3 caligrame ori poezii ) sau  compuneri (o compunere de 1-2 pagini individual) pe temele  literare menţionate ;

CLASELE IX-XII:
-  eseuri  despre lirica viereană (2-4 pagini fiecare lucrare);
-  prezentări PPT, în care să prezinte şi valorifice originalitatea creaţiei  lirice a lui Vieru ;
-          colaje, fotografii, imagini, pe baza aforismelor poetului;

     III. CONCURSUL „IUBESC POEZIA”,  recitare de poezii semnate de Grigore Vieru, pentru  elevii de toate nivelele (fiecare participant 2 poezii, la alegere);

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE :

a)      Înscrierea participanţilor:
-          până pe data de 19 februarie 2013;
-          participarea va fi indirectă , prin transmiterea on line a lucrărilor (pentru secţiunile I şi a II-a,  cadrele didactice doritoare sunt invitate şi aşteptate cu drag să-şi susţină lucrarea la colocviu); iar directă pentru secţiunea a III-a .
b) Depunerea lucrărilor
      -    până pe data de 19 februarie 2013;
      -    fişa de înscriere şi lucrarea vor fi transmise prin  email pe adresa
           corespunzătoare secţiunii;
-          obligatoriu lucrările vor fi trimise, prin poştă, şi pe suport de hârtie+CD, odată cu o copie xerox după mandatul poştal de achitare a taxei de înscriere. ( !!! lucrările care nu vor ajunge şi pe suport de hârtie+ CD, nu vor concura .)

     c) Adresa de corespondenţă
    - fişa de înscriere şi lucrarea vor fi transmise prin  email pe adresa corespunzătoare  
       secţiunii ;

        SECŢIUNEA  I: botezatu_liviu2001@yahoo.com
        SECŢIUNEA a II-a : anastasia26grosu@yahoo.com
        SECŢIUNEA a III-a: anca.ankyta@yahoo.com
  
d) Redactarea lucrărilor:
- se va face în format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm, cu caractere româneşti, maxim 4 pagini;
- titlul va fi scris cu majuscule ( Times New Roman 14 Bold), centrat;
- la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (pentru elevi şi clasa) (Times New Roman 12);
- la două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12);
- rezumatul pentru publicare va respecta indicaţiile de redactare a lucrării şi va avea dimensiunea maximă de o pagină (valabil pentru lucrările profesorilor !!);
- paginile nu vor fi numerotate;                                                                                                    
- lucrarea şi rezumatul vor fi incluse într-un singur folder ce va purta numele participantului;
- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării;

e)      Evaluare:
      PROFESORI
-          fiecare participant va primi diplomă de participare;
-          adeverinţă de colaborare în cadrul simpozionului
-          CD cu ISBN

ELEVI
-          Cele mai bune creaţii vor fi premiate cu diplome
PREMIUL I, PREMIUL II, PREMIUL III, MENŢIUNE, pe fiecare secţiune şi publicate/expuse/incluse pe CD-ul cu ISBN:
     Toţi participanţii vor primi diplomă de participare.

f)       Taxa de participare:
-          taxa de participare este de 30 LEI , pentru profesori,  5 LEI pentru elevi şi este individuală.;
-          dovada achitării taxei se va trimite odată cu fişele de înscriere şi lucrările (fie o copie scanată, fie una xerox,  a mandatului poştal) ;

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:

VINERI- 22 FEBRUARIE:

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV:

  10-10.30:  DESCHIDEREA
  10.30- 11.30  COLOCVIUL DIDACTIC
   11.30- 12.00  FEED-BACK (IMPRESII, CONCLUZII)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu