Menirea morală și socială a căsătoriei și a familiei

 

Prof. Poleucă Mihail Radu

Școala Gimnazială Nr. 1Roma, Botoșani


Familia și căsătoria constituie obiectul a numeroase cercetări. Toate sunt importante și folositoare, fiecare contribuind la lămurirea a câte unui aspect al acestor însemnate și vaste realități sociale. Cu toate acestea cunoas¸terea acestora nu se poate socoti încheiata˘, în primul nd datorita˘ bogatei și complexității acestor două mari realități și în al doilea rând datorită faptului că ele cuprind vieți umane în relație, înzestrate cu libertate care le dă adesea un caracter surprinzător și imprevizibil. Nefiind realități  statice, ci dinamice, nu pot fi prinse o data pentru totdeauna în concepte fixe. Mișcarea și activitatea sunt inerente vieții în general. Viața umană, datorită rațiunii și libertății se caracterizează printr-o activitate creatoare de valori. Cu alte cuvinte omul progresează.

 Valorile create constituie cadre s¸i condi¸ții noi la care trebuie sa˘ se adapteze s¸i pe care trebuie sa˘ le foloseasc㢠spre a descoperi altele noi. Din exerci¸tiul liberta˘¸tilor individuale, al activita˘¸tii creatoare la care se adaug㢠cadre noi, se nasc realita˘¸ti noi s¸i rela¸tii sociale foarte complexe, a ca˘ror structura˘ variaza˘ de la individ la individ.  De aceea fiecare ca˘sa˘torie s¸i familie constituie realita˘¸ti deosebite s¸i în continua˘ evolu¸tie.

Ca˘sa˘toria s¸i familia sunt doua˘ institu¸tii umane, care au apa˘rut înca˘ de la începutul vie¸tii primilor oameni s¸i au da˘inuit de-a lungul istoriei neamului omenesc. Orice om face parte dintr-o familie. Chiar daca˘ nu-s¸i întemeiaza˘ el însus¸i prin ca˘sa˘torie o familie proprie, apar¸tine negres¸it familiei din care se trage.

Ca˘sa˘toria s¸i familia nu sunt o crea¸tie artificiala˘ care s-ar putea modifica sau suprima dupa˘ placul fantezist al fieca˘ruia. Ele nu sunt aici un simplu produs efemer al unei evolu¸tii lente, care progresiv ar tinde sa˘-i substituie noi forme de organizare s¸i via¸ta˘.

Familia a prezentat înfa˘¸tis¸a˘ri diferite s¸i a suferit reglementa˘ri variate, dupa˘ epoci, grad de civiliza¸tie, mod de via¸ta˘, iar din cauza stânga˘ciei sau a ra˘uta˘¸tii oamenilor, a putut fi chiar compromisa˘ în unele din elementele ei esen¸tiale, dar cu toate acestea se pot lesne rega˘si liniile mari ale arhitecturii sale normale.

În exerci¸tiul misiunii sale nimic n-o poate înlocui. Instituita˘ de Dumnezeu ca sa˘ asigure perpetuarea spe¸tei umane pe pa˘mânt pâna˘ ce planurile de îndurare se vor împlini în cer, ea este locul de origine prin excelen¸ta˘, suportul natural s¸i punctul de alipire a orica˘rei existen¸te individuale s¸i în acelas¸i timp, mediul cel mai prielnic dezvolta˘rii normale.  Dar ea este de asemenea, celula ini¸tiala˘ a orica˘rei societa˘¸ti adeva˘rate.

Dupa˘ înva˘¸ta˘tura Bisericii Ortodoxe ca˘sa˘toria s¸i familia sunt doua˘ as¸eza˘minte divine care constituie temelia vie¸tii sociale, primele elemente ale acesteia, celula umana˘ a societa˘¸tii.

Dupa˘ unii moralis¸ti, omul nu-s¸i are plina˘tatea fiin¸tei în individ, ci în perechea alca˘tuita˘ din ba˘rbat s¸i femeie. Cele doua˘ sexe se întregesc reciproc trupes¸te s¸i sufletes¸te, con- stituind numai laolalta˘ o unitate umana˘ plenara˘ s¸i posedând puterea de perpetuare a neamului omenesc.

Desigur ca˘ lua¸ti în parte, atât ba˘rbatul t s¸i femeia reprezinta˘ fiecare o persoana˘ deplina˘ s¸i de sine sta˘ta˘toare. Se poate vorbi numai de o împlinire a lor prin ca˘sa˘torie. Aceasta˘ afirma¸tie corespunde adeva˘rului revelat, sprijinindu-se pe temeiuri biblice: S¸ i a zis Domnul Dumnezeu: Nu este bine sa˘ fie omul singur; sa˘-i facem ajutor potrivit pentru el. (Facere II, 18) Sfantul Chiril al Alexandriei spune astfel ca “Dumnezeu a creat coexistenta”  “Omul conjugal este, deci, chipul lui Dumnezeu in Treime si dogma trinitara este Arhetipul divin, icoana comunitatii conjugale”.

S¸ i a facut Dumnezeu pe om dupa chipul Sa˘u; dupa˘ chipul lui Dumnezeu l-a fa˘cut; a fa˘cut ba˘rbat s¸i femeie”(Facere I, 27 ). Acest text biblic cuprinde mai multe adeva˘ruri privitoare la ca˘sa˘torie s¸i familie: mai întâi, constatarea ca˘ singura˘tatea nu este buna˘; în al doilea nd, ca˘ ba˘rbatul s¸i femeia sunt fa˘cu¸ti unul pentru altul ca sa˘ se întregeasca˘, în al treileand, amândoi au aceeas¸i origine ¸și alca˘tuiesc una s¸i aceeas¸i fiin¸ta˘; în al patrulea nd, ca˘ de la început între aceste doua˘ jumătăți ale aceluiași întreg este statornicită o tainică simpatie, care le atrage și le apropie. Se arată în sfârșit că dragostea dintre un bărbat și o femeie nu-și are izvorul numai în unitatea sufletească, ci și în cea trupească. Aceste două făpturi, care fuseseră la început o singură ființă, se simt atrase să se unească din nou.

În Epistola către Diognet redactată la Alexandria spre sfârșitul secolului al II-lea se afirma că “Dumnezeu a sădit la început în mijlocul paradisului pomul cunoștinței și pomul vieții, tocmai pentru a arăta prin cunoștință viața. Cei dintâi oameni, pentru că nu s-au folosit bine de cunoștință, prin înșelăciunea șarpelui, s-au văzut goi”. Autorul recunoscut al aceleiași Epistole către Diognet ținea totodată să precizeze că “nu cunoștințele omoară, ci neascultarea omoară”.

De aceea Adam exclama˘ plin de admira¸tie s¸i mul¸tumire: „Iata˘ aceasta-i os din oasele mele s¸i carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru ca˘ este luata˘ din ba˘rbatul sa˘u. De aceea va la˘sa omul pe tata˘l sa˘u s¸i se va uni cu femeia sa s¸i vor fi amândoi un trup” (Facere II, 23-24). As¸adar prima familie s-a întemeiat în rai, având ca preot s¸i martor pe Însus¸i Dumnezeu: Cres¸te¸ti s¸i va˘ înmul¸ti¸ti s¸i umple¸ti pa˘mântul” (Facere I,28) . Eva nu a fost făcută din țărână ci din coasta lui Adam, arătându-se prin aceasta că în bărbat și în femeie există o singura fire trupească, un singur izvor al nemului omenesc .

   Căsătoria este o vocație specială spre a atinge plinirea ființei în Dumnezeu . Căsătoria are acelasi scop ca și călugaria, adică îndumnezeirea. Căsătoria trăita creștinește, este o șansă de îndumnezeire cu nimic mai prejos decât alte căi.

Căsătoria este o cale care duce atât femeia, cât și bărbatul la unirea cu Dumnezeu. Scopul Căsătoriei este de a asigura între două persoane, o legătură bazată pe responsabilitate și fidelitate, ce reprezintă și reactualizează legătura veșnică stabilită de Dumnezeu cu poporul Său ales. Din această perspectivă Apostolul afirma despre căsătorie că este o “mare taină”, strâns legată de Hristos și de Biserică (Efeseni 5, 21-23). Această legătură a legământului prin care Dumnezeu lucrează la mântuirea noastra este în esență o legătură nupțială.  Și invers, relația nupțiala își atinge scopul și se împlinește numai atâta timp cât este bazată pe angajamentul etern al legământului.

Iubirea schimbă însăși substanța lucrurilor, numai iubirea face din două ființe una singură , zice Sfântul Ioan Hrisostom. Numai iubirea cunoaște Iubirea. Numai iubirea unește ființele cu Dumnezeu și le unește apoi cu celelalte. Iubirea ajunge o forma a harului spre a depăși starea de păcătoșenie de separare și de izolare egocentrică. Cea mai uluitoare revelație vestește aceeași natură a iubirii pe care Dumnezeu o arată față de om și omul față de Dumnezeul său și pe care o trăiește în adâncul inimii lui când ea este curată și deschisă ființelor omenești. Cântarea Cântărilor spune clar: ”flăcările iubirii omenești sunt flăcări de foc, focul mistuitor după cel veșnic”(Cântarea Cântărilor 8, 6). Tipul iubirii conjugale este în esența pnevmatofor. Materia Tainei este iubirea mutuală care își are scopul în sine însăși, căci darul Sfântului Duh face din ea “unirea nedezlegată a iubirii” .

Poți afirma că iubești cu adevărat când suferința lui este și a ta, și simți nevoia să te rogi pentru el, iar clipa lui de bucurie este prilej de sărbatoare pentru amândoi, și simți nevoia să-i mulțumești lui Dumnezeu. ,,Iubirea implică comuniunea interpersonală. Iubirea înseamnă îndreptarea mea spre altul, și în aceasta se arată puterea mea”. Fiecare gest de iubire îndreptat spre altul  este un pas spre iubirea de Dumnezeu.

Plinătatea comuniunii este o urmare a plinătății iubirii. Iubirea deplină presupune dăruirea și primirea iubirii simultan. Chiar dacă iubirea este necondiționată și implică renunțare la sine de dragul celuilalt, fără răspuns, ea suferă în tăcere sperând, așteptând, un el care o va aprecia, va dori să o descopere, dar mai ales se va apleca cu dragoste asupra ei. ,,Duhul face să încolțească iubirea sacerdotală a soților și tandrețea maternă a soțiilor, deschizându-i spre lume pentru a-l dezrobi pe tot aproapele lor și a-l restitui lui Dumnezeu”.

Prin realizarea căsătoriei se înțelege adesea modul în care se îndeplinesc scopurile pentru care ea a fost randuită. Gândirea ortodoxă a ținut totdeauna la ideea că iubirea, care leagă pe soți întreolaltă, este una din formele posibile de comuniune umană, căreia îi revine o însemnătate de prim ordin. Iubire aceasta este chiar forma originară a comuniunii umane, deoarece comuniunea primordială a fost constituită ca punte de legătură paradisiacă între Adam și Eva. Deși angajează ființa umană în întregime, ea este fundamental spirituală. Această iubire este ridicată în creștinism la demnitatea de taină și prin ea este ridicată căsătoria însăși. Regenerată după faptul căderii protopărinților în păcat, iubirea devine însăși o realitate plenară prin lucrarea Sfântului Duh, care transfigurează universul simțurilor, făcând din el expresia comuniunii spirituale .

Căsătoria este o cerință a naturii omenești după latura sa personală, profund spirituală, cel mai de seamă scop al ei fiind desăvârșirea în dragoste. Părerea că unirea sau comuniunea conjugală, trupească și spirituală în acelașii timp, e numai un epifenomen al actului înmulțirii, o premiză indispensabilă pentru nașterea copiilor sau numai justificarea neapărat necesară în viața morală față de invazia concupiscenței, susținută cu titlu de prestigiu de către o gândire apuseană milenară, este superficială. Prin însăși statutul său ontologic, omul nu poate trăi singur izolat. Pentru el, căsătoria este singura comuniune deplină de viața necondiționată.

Scopul nunții, așadar, este în primul rând mântuirea celor doi prin ajutorare reciprocă, nașterea de fii și ferirea de desfrâu.

Dupa Sfânta Scriptură, unul dintre scopurile principale ale căsătoriei este ajutorul reciproc al soților (Facerea 2, 18). Ca temei scripturistic pentru acest scop avem versetul: “nu este bine ca omul să fie singur, să-i facem ajutor potrivit pentru el” (Facerea 2,18). Dumnezeu a hotărât deci să-i ofere omului un partener de viață. În această privință, Sfântul Ioan Gură de Aur spune și el despre căsătorie că este rânduită “ca să avem în casă un ajutor, să găsim un liman, scăpare și ușurare de necazurile care ne apasă” .

 Necesitatea întrajutorării reciproce s-a extins asupra întregii societăți, așa încât binele unuia este legat de folosul celuilalt, asigurându-se astfel buna întelegere și unitatea, nu doar în familie, ci și în afara ei. Părinții Bisericii au ținut de asemenea să precizeze că, în cadrul familiei, bunurile materiale sunt proprietate comună, destinate întrebuințării, folosinței reciproce. Sfântul Ioan Gură de Aur, de pildă, îi sfătuia pe toți să dezrădăcineze din sufletele lor cuvintele “al meu” și “al tău” și să se obișnuiască astfel “ca niciodată să nu mai zică al meu și al tău” .

Desigur nu poate exista un ajutor reciproc real, atâta timp cât există în sufletul unui soț ideea că bunurile sale materiale sunt doar ale lui, nu și ale celuilalt soț. Supunerea femeii față de bărbat – prevăzută de textul scripturistic – nu e o stare de sclavie sau de anihilare a personalității soției. Din interpretarea unor Sfinți Părinți și a unor teologi ortodocși rezultă că această supunere este o “robie care își are izvorul în natura omenească, în primul rând, nu în păcatul originar” .

Această supunere ar fi deci asumată conștient și liber de femeie, deoarece această stare de supunere este element organic al armoniei, al concordiei conjugale. Mai mult, această supunere este metamorfozată de iubirea totală a celor doi soți și potențată de harul lui Hristos, care cere ca soții să se supună “unul altuia întru frica lui Hristos”. Ar fi vorba deci de același gen de supunere (Efeseni 5,21) la care sunt chemați atât femeia cât și bărbatul. În cazul relației bărbat – femeie, această supunere se măsoară, de altfel, în obligativitatea bărbaților de a-și iubi femeile “după cum Hristos a iubit Biserica și s-a dat pe sine pentru ea”(Efeseni5,25). Așadar acesta este sensul autentic al interpretării pe care Biserica noastră Ortodoxă îl dă cuvintelor Sfântului Apostol Pavel: “femeile să se supună bărbaților ca Domnului” (Efeseni 5,22).

Referitor la așa-zisa supunere a femeii față de bărbat, un Sfânt Părinte al Bisericii răsăritene îi cerea de altfel soțului să-și manifeste întâietatea în cadrul familiei, printr-o grijă sporită a formării sufletești a soției sale. După Sfântul Ioan Gură de Aur bărbații sunt stăpâni ai femeilor “nu cerând de la ele onoarea mai mare, ci făcându-le un bine mai mare”.

Trebuie reținut și faptul că, atunci când Sfinții Părinți vorbesc de supunerea femeii față de bărbatul său, ei nu uită să precizeze două lucruri: mai întâi faptul că, potrivit Sfintei Scripturi (Facerea 3,16; I Timotei 2,14), femeia este deopotrivă cu bărbatul ei. În al doilea rând, ei au ținut să precizeze că această stare de supunere a femeii față de bărbatul ei este o consecință a păcatului strămoșesc, “intrat în lume prin Eva justiția naturală a fost restituită” – menționa un teolog român – “prin opera răscumpărării”.

Despre această egalitate a femeii cu bărbatul ei, Sfinții Părinți ai Bisericii răsăritene spun că aceasta se datorează faptului că atât Adam cât ți Eva au fost creați din aceeași plămadă; amândoi au fost înzestrați cu rațiune, voință și sentiment; amândoi sunt capabili deopotrivă de evlavie și virtute.

Toate aceste calităti ontologice învederează egalitatea lor naturală și indisolubilitatea legăturii dintre bărbat și femeie. Această egalitate naturală, ontologică este potențată în toată sublimitatea ei de stare harică, edenică, în care a fost hărăzită dintru început prima familie. În fine s-a spus că “armonia dintre soți, întemeiată pe iubire și supunere, este necesară în primul rând pentru desăvârșirea vieții în familia creștină” .

 

 

 

Bibliografie

1.              Evdokimov, Paul ,  Femeia și mântuirea lumii, traducere, Editura Christiana, București, 1995

2.              Evdokimov, Paul,  Ortodoxia, traducere, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1996

3.              Breck, pr. prof. dr. John  , Darul sacru al vieții, traducere, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2003

4.              Sfântul Ambrozie, Scrieri, partea a II-a, traducere de David Popescu, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1994

5.              Sfântul Iustin Martirul și Filosoful, Epistola către Diognet, traducere de Pr. Dumitru Fecioru, Părinți și Scriitori Bisericești, Vol. 1, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1979

6.              Sfântul Ioan Gură de Aur, Lauda lui Maxim. Cu ce femeie trebuie să ne căsătorim, traducere de Pr. Dr. Dumitru Fecioru, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, an LVI(1980), nr. 3-5

7.              Stăniloae, Pr. prof. dr. acad. D. , Sfânta Treime sau la început a fost iubirea, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1993

8.               

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu