Sfântul Grigorie Palama-întemeietorul isihasmului

 


 CATEHEZĂ

       ÎN CADRUL CONCURSULUI  NAȚIONAL CATEHETIC

„RUGĂCIUNEA ÎN VIAȚA MEA”

 În „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog,        Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”

Sfântul Grigorie Palama-întemeietorul isihasmului

Sf. Grigorie Palama


Sfântul Paisie de la Neamț-ctitorul Filocaliei în limba română și slavonă

Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț - Portret din secolul al XVII-lea al sfântului Paisie de la Neamț

Propunător: prof. Timofti Maria-Valentina

Data: 3 aprilie 2022

Locația: biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”-Botoșani

Grup țintă: copiii și tinerii parohiei, cu vârste cuprinse între 7-18 ani

Durata: o oră

Competența generală: Manifestarea unui comportament moral-religios, în viața personală și în societate, în acord cu valorile religioase, având ca modele identitare viețile sfinților

Competențe specifice:

-să asculte viețile sfinților Grigore Palama și Paisie de la Neamț, sfinți isihaști, ca modele identitare;

-să analizeze scrierile și unele cuvinte duhovnicești de mare folos sufletesc, scrise de cei doi sfinți;

-să desprindă virtuțile sfinților, în urma analizării vieților, icoanelor și a troparelor;

-să rezolve unele sarcini de lucru, concrete, pentru formarea și dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și atitudinii de bun creștin.

Mijloace și instrumente de lucru: videoproiector, icoana Sfâtului Grigore Palama și a Sfântului Paisie de la Neamț, fișe de lucru, foi de flipchart, carioci, markere

Metode utilizate: audiția, lectura explicativă, conversația euristică, exercițiul, brainstorming, lucru în echipă, Turul galeriei, metoda K-W-L (Știu-Vreau să știu-Am învățat)

Desfășurarea catehezei

Pregătirea aperceptivă

Anul 2022 a fost proclamat de Patriarhia Română drept „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”. Anul acesta se împlinesc 300 de ani de la nașterea Sfântului Paisie de la Neamț și 1000 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Simeon Noul Teolog. 

Se explică termenul de „isihasm”, care înseamnă „liniște, împăcare”, „a păstra liniștea”. Sinonimul cuvântului „isihasm” este „palamism”, care provine de la numele Sfântului Grigore Palamas. 

Isihasmul provine din tradiția monahală a Muntelui Athos și îi îndeamnă pe călugări să trăiască în pace, liniște, împăcând trupul cu sufletul, menținându-se într-o stare contemplativă. De asemenea, se practică rugăciunea inimii sau a minții, care ține trează conștiința bunătății dumnezeirii și statutul de creatură expusă păcatului. Sinodul de la 1451 proclamă isihasmul drept doctrină a Bisericii Ortodoxe.

Anunțarea temei

Despre întemeietorul isihasmului, Sfântul Grigorie Palama, se va vorbi în cateheza de astăzi. De asemenea se va vorbi și despre întemeietorul isihasmului românesc și ctitorul Filocaliei în limba română și slavonă, Sfântul Paisie de la Neamț. Așadar, tema discuției de azi se intitulează Sfântul Grigorie Palama-întemeietorul isihasmului și Sfântul Paisie de la Neamț-ctitorul Filocaliei în limba română”.

Tratarea subiectului catehezei

Pe o coală de flipchart va fi prezentată o fișă cu 3 coloane, cu specificațiile metodei K-W-L: ȘTIU-VREAU SĂ ȘTIU-AM ÎNVĂȚAT. Copiii vor veni și vor completa în primele două rubrici ce știu despre cei doi sfinți și ce vor dori să afle despre ei. 

-De pe portalul ortodox DOXOLOGIA, se va prezenta viața, apoi troparul Sfântului Grigorie Palama, care este sărbătorit de Biserica Ortodoxă pe 14 noiembrie și în a doua duminică din Postul Paștelui.  

 Sfântul Grigorie Palama (1296-1359):

a. Tinereţe şi asceză: încă de tânăr şi-a asumat o rânduială de viaţă aspră, cu post, rugăciune şi priveghere;

b. Ucenicia pe lângă sfinţi (i-a avut ca învăţători pe Sfântul Teolipt, viitorul Mitropolit al Filadelfiei, Sfântul Cuvios Nicodim, stareţul Mănăstirii Vatopedu);

c. Evlavia faţă de Maica Domnului a Sfântului Grigorie Palama;

d. Apărător al monahismului, al practicii isihaste şi al învăţăturii ortodoxe despre energiile dumnezeieşti necreate: confruntarea cu Varlaam din Calabria;

e. Opera dogmatică despre rugăciunea minţii, dar şi despre lucrarea harului necreat, care se arată sfinţilor ca lumină („Dumnezeu este lumină, nu după esența Sa, ci după energia sa.”)

f. Suferinţa pentru adevăr (în 1343, adversarii Sfântului Grigorie Palama l-au acuzat pe nedrept de uneltire şi l-au întemniţat, reuşind chiar
să-l supună unei condamnări bisericeşti, însă a fost reabilitat după 4 ani şi ales Arhiepiscop al Tesalonicului);

g. „Teologul luminii dumnezeieşti” - datorită vieţuirii sale duhovniceşti, mama sa Caloni, fraţii săi, ieromonahii Teodosie şi Macarie, precum şi surorile sale, Epiharia
şi Teodota, s-au retras în mănăstiri, iar tatăl său, Constantin, şi-a sfârşit viaţa în deplină evlavie ca laic.

-Se prezintă copiilor și Rugăciunea (de dimineață) către Maica Domnului, scrisă de Sfântul Grigorie Palama.

-Se prezintă și video cu Moaștele Sf. Grigorie Palamas aflate la Tesalonic (în Grecia) și video cu peștera în care s-a nevoit sfântul, de la Pieria (Grecia). De asemenea, li se arată și imagini cu catedrala din Tesalonic. 

-Sfântul Grigorie Palama a învăţat că „sfinţii, când Dumnezeu voieşte, pentru credinţa lor puternică şi pentru multa lor rugăciune,  pot pregusta încă din viaţa aceasta slava sau lumina Împărăţiei Cerurilor, care este lumină necreată şi netrecătoare”.

-Pentru vederea dumnezeieștii lumini, călugării isihaști întrebuințau o anumită metodă. Retrăgându-se în locuri singuratice, înlăturau mai întâi orice i-ar fi putut distrage în vreun fel și le-ar fi putut tulbura liniștea, apoi stăruiau în concentrarea gândului la rugăciune, ochii fiind sustrași oricărei priveliști externe, însă nu închiși, pentru a putea vedea lumina taborică. Ei își aplecau bărbia în furca pieptului, cu privirea deschisă spre un punct oarecare spre abdomen, și rosteau, continuu, la început unii șușotind pentru a putea menține mai lesne atenția minții, o rugăciune scurtă, numită Rugăciunea minții, sau Rugăciunea inimii, sau Rugăciunea lui IisusDoamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!, sau în forme mai scurte, de pildă: Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!, controlându-și în același timp și respirația, pentru ca apoi să o poată rosti odată cu aceasta. Într-o stare de curăție lăuntrică desăvârșită, după o atentă concentrare și exerciții perpetue, unii călugări îmbunătățiți au ajuns să vadă prin contemplație lumina dumnezeiască necreată, aceeași pe care au văzut-o Sfinții Apostoli Petru, Iacov și Ioan pe Muntele Tabor, la Schimbarea la Față a Domnului (Matei 17, 1-8; Marcu 9, 2-9; Luca 9, 28-36). Vederea acestei lumini divine nu o considerau ca fiind o răsplată pentru ostenelile lor, ci un dar al milei dumnezeiești.

-Duminica a doua a Sfântului şi Marelui Post se numeşte şi Duminica Sfântului Grigorie Palama şi a fost instituită o dată cu canonizarea sa oficială, în 1368

-Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, este cel mai mare teolog al secolului al XIV-lea şi unul dintre cei mai mari teologi din istoria Bisericii Ortodoxe.

 

-Se prezintă viața, apoi troparul Sfântului Paisie de la Neamț (Velicicovschi) care este sărbătorit de Biserica Ortodoxă pe 15 noiembrie.

Sfântul Paisie de la Neamţ (1722-1794):

a. Ucrainean de origine, a devenit reprezentant de seamă al isihasmului pe pământul românesc: a ucenicit pe lângă Sfântul Vasile de la Poiana Mărului;

b. Stareţ (la Dragomirna, Neamţ şi Secu) şi întemeietor de mănăstiri (mai multe sihăstrii de călugăriţe în jurul Muntelui Ceahlău);

c. Înnoitor al vieţii duhovniceşti din mănăstiri;

d. Iniţiatorul, alături de ucenicii săi, al primei traduceri a Filocaliei în română și slavonă ;

e. Păstrător al rânduielii călugăreşti atonite (tipicul slujbelor după modelul mănăstirilor din Sfântul Munte);

f. Practicant al Rugăciunii lui Iisus, a format mai mulţi ucenici cu viaţă sfântă: Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul,
Mitropolitul Ţării Româneşti (†1834 pomenit la 22 iunie), Cuviosul Iosif Pustnicul (†1828 pomenit la 16 august, unul dintre ucenicii săi de la Neamţ) şi Cuviosul Irinarh Rosetti (†1859), mare lucrător al rugăciunii inimii, ctitorul Mănăstirii Horaiţa din Moldova, precum şi al bisericii de pe Muntele Tabor, din Ţara Sfântă;

g. Învăţătura Sfântului Paisie de la Neamţ despre rugăciune.

-Se spun câteva cuvinte despre munca asiduă a sfântului de copiere și traducere a cărților Sfinților Părinți din greacă, despre numărul mare de ucenici care erau în obștea sa și despre practicarea Rugăciunii inimii. ”Fără învățătura cărților – învăța Sfântul Paisie – nimeni nu poate arăta altora calea mântuirii, nici pe sine să se mântuiască. Așa cum adună albina mierea din flori, tot așa se adună prin lectură înțelepciunea și virtuțile.” 

-Prin lucrarea sa de tălmăcire şi răspândire a scrierilor filocalice, obștea paisiană a reușit să surprindă expresia rugăciunii şi a teologiei filocalice în lumina ei dogmatică şi să afirme dreapta credință. În modul paisienilor de abordare a teologiei, aceasta era unită cu spiritualitatea, credința cu rugăciunea, dogma cu trăirea, ascultarea cu libertatea, iubirea cu adevărul. De aceea, slujbele mănăstirești au fost cele care au ritmat viața liturgică şi teologică a obștii Cuviosului Paisie. Era un crez al Starețului că în Filocalie se împletește lumina cuvintelor cu lumina tăcerii lucrătoare, mărturisind vocația umanității de a se uni în iubire şi rugăciune cu Iubitorul de oameni şi de a asuma şi transfigura întreaga făptură pentru a o înălța în sânul de iubire veșnică al Preasfintei Treimi.

-Starețului Paisie îi mai revine încă un merit uriaș în organizarea monahismului moldav: a inițiat și a condus așa-numitele școli duhovnicești pentru călugări, pe timpul iernii, când toți frații, după terminarea lucrărilor agricole, reveneau la mănăstire, reconstituind marea familie a părinților și fraților nemțeni. Acestea începeau o dată cu Postul Nașterii Domnului, la 15 noiembrie, şi se finalizau în sâmbăta lui Lazăr, în ajunul Floriilor. În afară de duminici şi sărbători, se făceau citiri din învățăturile Sfinților Părinți traduși de Safântul Paisie, într-o seară în slavonește, într-alta în românește, se explicau textele şi aveau loc convorbiri duhovnicești între stareț şi ucenici. Lectura din operele Sfinților Părinți era recomandată întrucât, spunea Starețul Paisie, ea luminează mintea şi aprinde dorința de a pune în practică poruncile. Cercetarea atentă a textelor Sfinților Părinți este cu atât mai necesară cu cât noi, oamenii pătimitor, nu putem înțelege lumina Scripturilor şi apelăm la scrierile Părinților care au avut o inimă curată, luminată de Duhul Sfânt şi li s-au deschis tainele Împărăției Cerurilor, mai exact profunzimea Sfintei Scripturi. Interpretările lor la pasajele biblice ne scoate din înșelăciunea diavolului şi ne sporește râvna respectării poruncilor. Nu este nici un folos – mai spunea Sfântul Paisie – dacă citești doar negru pe alb, fără a te strădui să înțelegi puterea a ceea ce citești. Repeta adesea că atunci când s-a ajuns la setea după cuvântul Domnului, studiul atent al Scripturilor şi Părinților ar înlocui neglijența şi diviziunile dintre frați, diminuarea râvnei pentru Hristos şi, prin urmare, căutarea comodității şi o voii proprii.

-El s-a confruntat cu o perioadă grea din istorie (Războiul al V-lea și al VII-lea ruso-turc) și fiindcă dorea să îi ajute pe cei aflați în nevoi, a primit și a găzduit refugiați veniți de dincolo de Prut, în Mănăstirea Dragomirna, respectiv Mănăstirea Neamț,  unde era stareț.

-Practica isihastă, urmată și apărată de Sfântul Grigorie Palama, a pătruns în sec. al XIV-lea și în Țările Române, însă a cunoscut o mare înflorire în sec. al XVIII-lea, prin lucrarea Cuviosului Vasile de la Poiana Mărului († 1767), a Sfântului Paisie de la Neamț († 1794) și a ucenicilor săi.

Fixarea noilor cunoștințe

Se va utiliza metoda Turul galeriei:

Copiii vor fi împărțiți în 4 grupe și vor trece, pe rând, prin fața unor foi expuse ca într-o galerie, pentru a completa următoarele idei: 

Foaia I: VIAȚA ȘI ACTIVITATEA SFÂNTULUI GRIGORIE PALAMA

Foaia a II-a: VIAȚA ȘI ACTIVITATEA SFÂNTULUI PAISIE DE LA NEAMȚ

Foaia a III-a : ASEMĂNĂRI ÎNTRE SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA ȘI SFÂNTUL PAISIE DE LA NEAMȚ

Foaia a IV-a: DEOSEBIRI ÎNTRE SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA ȘI SFÂNTUL PAISIE DE LA NEAMȚ

La finalul Turului galeriei, câte un reprezentant al grupelor va citi ceeea ce este scris pe cele patru foi.

Se completează pe foaia de flipchart, la sfârșit, și rubrica AM ÎNVĂȚAT din metoda K-W-L cu ceea ce au învățat copiii din această cateheză. 

Generalizarea

Privind la tot ce se va spune și se va  realiza, se va concluziona că  Sfinții Grigorie Palama și Sfântul Paisie de la Neamț sunt  modele demne de urmat pentru fiecare copil/tânăr/adult. Activitatea lor teologică, viața în rugăciune, trăirea și rostirea Rugăciunii inimii,  au o valoare neprețuită, fiind folosite și practicate pe scară largă, în toată lumea ortodoxă, spre folosul sufletesc și trupesc la credincioșilor. 

-Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, este cel mai mare teolog al secolului al XIV-lea şi unul dintre cei mai mari teologi din istoria Bisericii Ortodoxe, fiind considerat întemeietorul isihasmului.

-Stareţul Paisie de la Neamț a contribuit la redeşteptarea practicilor isihaste, iar mai târziu în comunităţile din Ţara Moldovei. Astfel, această mişcare de revigorare a spiritualităţii ortodoxe pe baze patristice din secolul al XVIII-lea este cunoscută în literatura de specialitate după numele iniţiatorului său, respectiv Paisianism.

Așadar, rugăciunea isihastă are un mare rol în sfinţirea și îndumnezeirea omului:

  Aplicarea

Copiilor li se va sugera să citească din Filocalie textele scrise de acești doi sfinți foarte mari și importanți pentru Biserica Ortodoxă, respectiv pentru Biserica Ortodoxă Română. Cuvintele pline de dulceață duhovnicească să îi inspire și să îi îndemne la rugăciune și la permanenta grijă față de suflet, la Spovedanie și Împărtășanie, pentru păstrarea liniștii și păcii duhovnicești. 

De asemenea, li se va sugera copiilor să meargă în pelerinaj la Mănăstirtea Neamț, locul unde Sfântul Paisie Velicicovski a întemeiat Academia monahală paisiană și să se închine la mormântul aflat în incinta mănăstirii.

Ca o perspectivă mai îndelungată, ei vor putea ajunge în pelerinaj, cu familia și în Tesalonic (Grecia), la catedrala Sfântul Grigorie Palama, unde se află și moaștele sfântului, pentru a se închina.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu