FAMILIA CREŞTINĂ ȘI ROLUL EI FUNDAMENTAL ÎN EDUCAȚIA COPILULUI DE IERI ȘI DE AZI

 

 Poleucă Mihail - Radu, prof. de Religie , Școala Gimnazială Nr. 1 Roma, Botoșani

 

Pentru Biserică şi societate, familia are un rol esenţial în stabilirea reperelor valorice ale copiilor. Familia creştină, compusă din bărbat, femeie şi copii, reprezintă spaţiul intim cel mai de preţ pentru cultivarea iubirii conjugale, a iubirii părinteşti, a iubirii filiale şi a iubirii frăţeşti. Lipsa de iubire şi comuniune în familie duce la înstrăinarea între membrii acesteia, la violenţă conjugală, la violenţă domestică, la divorţ, care are efecte dramatice pentru copii, la abandonul şcolar, la alcoolism şi la alte rele. De aceea, în educaţia copiilor şi a tinerilor, este mare nevoie de cooperare între Familie, Şcoală şi Biserică.   

Dimensionată şi realizată în acord cu necesităţile psihice specifice fiecărei vârste în parte, educaţia religioasă are atât o finalitate informativă, respectiv de punere la dispoziţia elevilor a unui set de cunoştinţe specifice, cu caracter teologic, dogmatic, liturgic, de istoria şi filosofia religiilor, dar şi un pronunţat caracter formativ, de interiorizare şi traducere în fapte de viaţă a normativelor religioase.  

    

 În ultimă instanţă, religia va livra omului un ansamblu de valori spirituale, de ordin moral - dar nu numai -, care-l vor ghida în toate întreprinderile sale, inclusiv în cele cu implicaţii consistent pragmatice. Interiorizarea valorilor spirituale religioase se va finaliza printr-o serie de comportamente palpabile în relaţia copilului cu propriul eu, în raportul cu alţii şi în relaţia cu transcendenţa.    

Trebuie accentuat asupra faptului că educaţia religioasă nu se va rupe de alte laturi ale educaţiei care cultivă spiritul; aceasta este legată de educaţia estetică, morală, civică pe care le fortifică şi din care îşi extrage, secvenţial, unele premise şi temeiuri. Educaţia religioasă este o ipostază a educaţiei axiologice, un moment al educaţiei integrale.      

Raportul dintre informativ şi formativ în cazul educaţiei religioase se va stabili circumstanţial, în funcţie de premizele de la care se pleacă în concretizarea acestei educaţii, de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor şi tinerilor, de contextul cultural în care se realizează educaţia, de specificitatea demersului curricular care se derulează la fiecare lecţie în parte.  

Idealul educaţiei creştine este desăvârşirea potenţialităţii omului, a perfectării sale, a dezvoltării tuturor capacităţilor de care el este susceptibil. Prin educaţia religioasă se asigură un sens al vieţii credincioşilor, o direcţie şi un mod de a exista, o perspectivă care depăşeşte imediatitatea faptică.  

Aceste considerente m-au determinat să îmi exprim gândurile asupra modalităților care pot impulsiona dorința unora de a urma aceste coordonate în procesul educației religioase și de a sădi în mintea elevilor valori morale. Chiar dacă învățământul merge pe coordonate moderne, tineretul școlar trebuie educat în spiritul moral-creștin, oferindu-li-se argumente substanțiale, bogate, aplicabile, care să dezvolte în sufletele lor aceste valori autentice morale, dogme, concepții, moralitate.       

Raportul dintre factorii formării omului este înţeles într-o perspectivă deosebit de modernă în Sfânta Scriptură. Astfel, mediul şi educaţia au un rol important, nefiind însă eliminată premisa ereditară. Valorile centrale ale religiei creştine sunt: libertatea, dragostea faţă de altul, dreptatea şi adevărul. Rolul profesorului de religie este să localizeze aceste pasaje ale textelor sacre în care valorile sus-menţionate sunt conţinute, exprimate, concretizate,să le  explice şi să comenteze împreună cu elevii, să îi indemne să-și formeze deprinderi de a aplica în viața lor aceste valori.        

Credința în Dumnezeu este cea mai mare zestre spirituală pe care Familia, Biserica, Școala și Comunitatea o pot transmite copiilor, pentru că ea îi ajută pe tineri să facă deosebire între valori eterne și valori efemere, şi le formează personalitatea, învăţându-i să cultive bunătatea şi omenia, iubirea de Dumnezeu şi de semeni, recunoştinţa faţă de generaţiile trecute şi responsabilitatea faţă de prezent şi de viitor.

Valorile oferite de educaţia religioasă sunt reper spiritual esenţial şi liant existenţial între toate cunoştinţele dobândite prin studiul celorlalte discipline școlare.      

Predarea Religiei în Şcoală are valenţe educaţionale profunde, prin rolul ei formativ în viaţa copiilor și a tinerilor, demonstrat şi de studiile educaţionale şi sociologice în domeniu. Ora de Religie contribuie la reducerea efectelor negative ale crizei contemporane de identitate şi de orientare, întrucât propune modele viabile de bunătate, sfinţenie și conviețuire umană.    

Întrucât libertatea reprezintă un mare Dar oferit de Dumnezeu omului, educația religioasă trebuie asumată în mod liber, conform dorinţei părinţilor şi a copiilor. Libertatea însă nu este indiferență spirituală, ci capacitate a omului de a alege valori spirituale, care îmbogățesc viaţa persoanei şi a comunității umane    

Promovarea educației religioase, care include deopotrivă evidențierea unor repere spirituale ca lumină pentru viață și a unei elementare culturi religioase, constituie şi un act de mărturisire a identității profunde a sufletului familiei românești și a tradiției învățământului românesc, care a început în școlile înființate de Biserică în apropierea lăcașurilor de cult.     

Părinții copiilor înțeleg necesitatea intensificării cooperării dintre Familie, Biserică şi Şcoală, astfel încât educația religioasă primită acasă să fie consolidată în mod complementar prin educația copiilor şi a tinerilor în Şcoală şi în viaţa Bisericii. În această perspectivă, poate fi valorificat şi materializat cadrul oferit de parteneriatul dintre parohie şi școală, pentru ajutorarea elevilor din familiile sărace şi pentru desfăşurarea de activităţi educaționale artistice, social-culturale şi social-filantropice, mai ales în timpul vacanțelor şi al unor evenimente solemne cu semnificație națională sau patriotică           

În completarea orei de Religie, Patriarhia Română, prin proiectele „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala!”, doreşte să cultive legătura copiilor cu o comunitate vie, rugătoare, mărturisitoare şi solidară cu oamenii aflați în dificultate. Prin aceste proiecte ea se străduieşte să cultive în copii şi tineri duhul prieteniei și al comuniunii, să prevină abandonul şcolar în familiile sărace şi în cele în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate. Prin birourile de cateheză parohială, prin taberele de copii pe care le organizează în cadrul acestor proiecte, Biserica doreşte să suplinească lipsa de afecţiune părintească, lipsa atmosferei de familie, descoperă copii talentaţi şi-i încurajează să-şi cultive talantul în folosul Bisericii și al societății.       

Educaţia religioasă creştină este definită ca o activitate specific umană care se desfăşoară conştient şi intenţionat de către un educator , conform unui plan şi unei metode bine precizate .Ea este susţinută de iubire, de încredere , de libertate şi de harul lui Dumnezeu şi , prin funcţiile sale de cultivare , îngrijire şi ghidare , urmăreşte realizarea caracterului religios - moral al omului . Educaţia religioasă se realizează în timp , de-a lungul întregii vieţi a individului , ea desfăşurându - se în familie, şcoală şi biserică .          

Prin educaţia religioasă se realizează mai repede şi mai uşor un comportament respectuos, dezirabil şi umanist. Apropierea religiei de morală se face prin asimilarea valorilor morale ca:bunătate, căldură, iubire, încredere, încurajare, bine etc. Accentul actual pe educaţia religioasă se face în spiritul modelului christic şi se explică prin faptul că individul liber, independent, îşi poate asuma într-o măsură mai mare rolul de modelator al propriei personalităţi.            

„Educaţia religioasă nu va rămâne o problemă privată a fiecărui individ; ea cere o rezolvare a comunităţii şi instituţiilor care o deservesc. Cum şcolii îi revin sarcini pe direcţia dezvoltării şi formării intelectuale, morale, estetice, patriotice etc., de ce ar rămâne pe dinafară educaţia religioasă ? Nu avem nevoie, oare, de un om complet, bogat echipat sufleteşte şi intelectual ?”     

Educația nu este si nu poate fi deplina, daca nu asigura armonia între cuplul suflet - spirit si cuplul viața - corp, conferind o formație spiritual - religioasa personalității umane în devenire. Conștiința religioasa se situează la baza întregii dezvoltări spirituale, răspunzând necesitații de împlinire a ființei umane. Educația religioasă pregătește omul pentru o percepție autocuprinzatoare a realității, mult mai adânca si semnificativa. Ea are menirea de a stimula conștiința în vederea elaborării unei viziuni personalizate asupra existentei si construirii unui sens existențial propriu. Educația religioasa vizează, în egala măsură, sarcini informative și sarcini formative.

 

 

Bibliografie

1.              Cucoş, Constantin, Pedagogie, Ed. Polirom, Iași, 1996

2.              Nicola, Ioan , Tratat de pedagogie şcolară, E.D.P., București, 1992

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu