GrigoreVieru-punteîntreBasarabiașiRomânia
MusteaMonica-Florina-profesorînvățământprimar,definitivat
ȘcoalaGimnazialăCleja,ȘcoalaGimnazialăSomușca(AR)

”Dacăvisulunora a fostsăajungăîn Cosmos, euviațaîntreagă am visatsătrecPrutul”.AcesteasuntvorbeleluiGrigoreVieru, iaraceastălucraredoreștesăaratedorințalui de a țineneamul unitșivisulsăumăreţcaBasarabiasă se integrezeînlumearomâneascăşisă nu mai fie o provincierătăcită.Speracăvaveniîntr-o zivremeacândromânii din Basarabiavor fi liberi, nu vormai fi ameninţaţişiînfricoşaţi de Siberia de gheaţă, vorveni, într-o zi mare șiînălțătoare, definitivacasă, la ţaralor, România. Dragosteapentrunoiromânii a fostviaţaacestui mare român.

Născutînplinăiarnă,pegerulnăpraznic al luifăurar, GrigoreVieruaveasădevină, cu sufletulluicaldşi mare, românesc, un împărat al românilorşi al limbiiromâne.Acestomplăpând cu suflet de copil a trăitînlimbaromână, ducândpeumeriisăifiravicruceaneamuluinostruspre un viitormai bun. Visulsău era de a neuniprincuvânt, prinbunătateşiiubire de aproapele.Astăzi, visullui pare maiaproapecaniciodată, pentrucăoamenii de peambelemaluri ale Prutuluiîlpomenesc, apropiindu-se unul de celălalt, amintindu-şi de omul care a locuit la margineauneiiubiri.
Iubireapentrulimbaromână a fostîncă de cândlocuiaînBasarabia,însă cu trecereaPrutuluiînanul 1973 încadruluneidelegaţii de scriitorisovietici,GrigoreVierusimtecăRomâniaestețaraluiși nu o țarăstrăină.. Poet al sufletuluicopiilorși al românilor,acestaa scrisliteraturăpentrucopii,deoarececredeacăsufletulcopiluluiestecurat, românismulintrândînsufletullui de mic, vadevenitemelia, talparomânismuluiveşnicşisfânt.Orfanîncă de mic,acesta a fostobișnuit cu greulși cu suferințaiarrefugiulsău a fostscrisul, ce l-a închinatneamuluiromânescpentrucăînadânculsufletuluisimțeacăesteromân.
Hotărât cu oriceprețsăaducăînfațabasarabenilor,,bucăți″ din România,în 1970 editura Lumina publică "Abecedarul", semnat de SpiridonVangheli, GrigoreVieruşipictorul Igor Vieru. S-a dat o luptăaprigă de câţivaanipentruapariţialui, luptăîn care s-au angajatşiînvăţătoriibasarabeni, lucrareafiindconsideratănaţionalistă de cătreautorităţi. Tot în 1970, aparevolumulselectiv de versuripentrucopii "Treiiezi". La numaicâtevaziledupăapariţie, înurmaunuidenunţ, volumulesteretras din librăriipentrupoemul "Curcubeul", în care s-a găsit "ascuns" tricolorulromânesc.
Un chip blând, o mintestrălucită, un om bun şiiubitor de oamenișimai ales de ţară,Vieru a abordatîntextele sale ceeaceeste fundamental pentruneamulromânescșianume: iubireadespremamă, suferinţaneamuluiromânesc, cântecelepopulareromâneşti, versuricreştineştidesprepământulromânescşimai ales despresfântanoastrălimbăromâneascăpe care el dintotdeauna a ştiut-o româneascăşi nu moldovenească.
El a fostmaimultdecâtun poet, și-a asumatsă fie parte a sufletuluiculturiiromâneșivarămânemereu un poet esențialși general pentruspațiulromânesc. GrigoreVieru a fost un poet implicatși nuunul contemplative, lira lui a avut o strunăcivicăfoarteputernică.El a așezatînpaginăcuvinteduioasedesprelimbaromână, neamul,mama,universulcopilăriei,așa cum nimeni nu a maifacut-o.GrogoreVierueste ,, Un poet și un om de cultură care a condusîntr-un feldestinulculturiibasarabeneînmomenteîn care noitoți am disperat″(RăzvanTheodorescu).
Poetul a avutgrijăși a lăsat o zestrebogatăpentruliteraturaromânăcevadăinuimulttimp,pentrucăesteluminată de razeledătătoare de viață ale unui talent vigurosși ale unuisufletcurat,pentrucăestepătrunsă de spirit umanistșiîșitrageceva dinvalorilefundamentale ale neamuluiromânesc.GrigoreVieru a fost o personalitateexemplarăînmulteprivințeinclusivînceeacepriveșteapărareacinsteișionoareicititorilor, a tuturorconaționalilorsăi.Regretatul poet a fost un scutiersigur al demnitățiinoastrenaționale, virtutece s-a manifestatînperioadagrea a totalitarismului, precumșiînaniiregimurilorpostsovietice din Republica Moldova,ce s-au inspirat din ideologiașipoliticasovietică. Dârzenialui ne încuraja,neîntărea spiritual și ne alimentasperanțaîntr-un viitormai bun.
Odată cu moartealui am pierdutun poet pepământ, darCerul a câştigat un suflet de diamant. GrigoreVieruva fi mereupărintele care ne-a învăţatceînseamnăsăprețuim cu adevărat mama, care ne-a arătat cum trebuieiubităţara, cum trebuievorbitălimbaîn care te-ainăscut.
Vieru a fostmaimultdecât un poet, a fostînsuşisufletulBasarabiei. Despre el nu putemtotuşivorbi la trecut, fiindcătrăieşteşiastăziprinpoeziasa, prinfrumosulsemănatîninimiletuturorcelor care l-au cunoscutşicitit. GrigoreVierueste un pilon de rezistenţă al culturiinaţionaleromâneîn Moldova de dincolo de Prut.
,,Iubiți-vățarași nu văînvrăjbiți,nuvădușmăniți.Pentrucăaceastăminune a luiDumnezeu ,care esteRomânia ,arputea fi distrusă.Nu din afară,dedușmanii din afară,ci din interior.″(GrigoreVieru)

BIBLIOGRAFIE:
1.      GrigoreVieru, Taina care ma apara, Iasi, Ed. Princeps Edit, 2000;
2.      GrigoreVieru, Acumșiînveac, edituraLitersa, ed.III,2001;
3.      www.ro.wikipedia.org;
4.      www.grigorevieru.md.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu