Curriculum adaptat în educația copiilor cu CES

 


                                                        Prof. JUCAN ANISIA ELENA

                                   Colegiul Național ,,George Barițiu”- Cluj-Napoca

 

,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii"  (N. Iorga)

Din punctul de vedere a politicilor educaţionale, orice elev care urmează o şcoală trebuie sprijinit să străbată treaptă cu treaptă programul educativ şi să se dezvolte prin acesta. Elevii cu dizabilităţi au nevoie de adaptarea curriculum-ului şi de individualizare, oferindu-le posibilitatea formării abilităţilor de comunicare, învăţare, într-un mod mai accesibil decât le permite acumularea întâmplătoare de informaţie.

Astfel trebuie să se aibă în vedere, nu numai modul în care persoana cu dizabilităţi se adaptează mediului, ci şi modul în care mediul este pregătit să primească şi să integreze aceste categorii de persoane.

Elevii cu dizabilităţi necesită un ajutor specializat pentru a putea face faţă cerinţelor de mediu. De aceea se impune acordarea unei multitudini de servicii speciale. Acestea au rolul de a asigura persoanelor cu dizabilităţi un antrenament sau o stimulare adecvată, care să le ajute să străbată traseul şcolar, şi, care, în mod obişnuit, ar întâmpina dificultăţi de adaptare. Trebuie subliniat faptul că este necesară abordarea unui sprijin diferenţiat în funcţie de nevoile şi tipul de deprinderi şi capacităţi pe care-l posedă fiecare persoană în parte.


Cerinţele educative speciale CES  constituie o sintagmă relativ recent apărută care defineşte cerinţele specifice faţă de educaţie ale copilului derivate sau nu dintr-o deficienţă. Cerinţele educative speciale reies din particularităţile individuale de dezvoltare, învăţare,relaţionare cu mediul, din experienţele anterioare ale copilului, din problemele sociale şi de existenţă ale lor.

Problematica ridicată de cerinţele educative speciale  poate fi temporară sau ele pot fi pentru totdeauna, apărând la etapele cele mai timpurii ale dezvoltării şi la toate nivelurile sistemului de educaţie.

Caracterul integrat al învăţământului ne pune în faţă problematica situaţiei în care un copil cu handicap trebuie integrat într-o clasă obişnuită. În fapt este vorba pe de o parte de situaţia copilului respectiv, iar pe de altă parte, de situaţia clasei în care acel copil este integrat.

Sub ambele aspecte, ceea ce urmărim este o bună înţelegere reciprocă, o coexistenţă socială normală a copiilor, în ciuda diferenţelor existente între ei. Pentru copilul cu handicap aceasta înseamnă a fi înţeles şi acceptat, cu tot ce are el pozitiv, cu tot ce poate aduce vieţii de grup, în ciuda deficiențelor sale.

Această normalizare a relaţiilor este benefică şi pentru ceilalţi elevi-considerați normali, care învaţă să respecte dreptul la diferenţă, să fie solidari cu semenii lor care întâmpină dificultăţi în viaţă.

Experienţa din practica altor  ţări ne arată că integrarea fiecărui copil cu handicap este o problema care trebuie serios studiată, alcătuindu-se un proiect individual de integrare, care să prevadă toate măsurile pentru reuşita acestei acţiuni. În vederea alcătuirii proiectului individual de integrare, cadrul didactic trebuie să fie sprijinit atât de medic, psiholog şi logoped cât şi de cadrul didactic de sprijin, adică de o echipă și nicidecum de un singur om.

Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare care să dezvolte potenţialul fizic şi psihic pe care acesta îl are.

Integrarea urmăreşte valorificarea la maxim a tuturor abilităților copilului alcătuindu-se un proiect individual de integrare, care să prevadă toate măsurile impuse pentru reuşita acestei acţiuni.  Prin integrare se realizează şi o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor stări efectiv -emoţionale corespunzătoare.

Curriculum-ulul poate fi definit ca fiind programul de activităţi şcolare în integralitatea sa, care se concretizează în planul de învăţământ, programa şcolară, manualele şcolare, îndrumătoarele metodice, obiectivele şi modurile comportamentale ce conduc la realizarea obiectivelor, metodele şi  mijloacele de predare-învăţare, ce dezvoltă modurile de evaluare coerentă și corectă a rezultatelor.

În planul dezvoltării curriculare  pentru elevii cu deficienţă, are loc o mişcare în sensuri diferite faţă de curriculum-ul general pentru elevii valizi.

Pe de o parte curriculum-ul acestora se restrânge, iar pe de altă parte se amplifică prin introducerea unor activităţi suplimentare individualizate, destinate compensării şi recuperării stării de deficienţă.

Spre exemplu, în cazul elevilor cu deficienţă mintală, planul de învăţământ se reduce, atât din punct de vedere al numărului de discipline de studiu, cât şi din punct de vedere al conţinutului informaţional, ce urmează a fi însuşit în fiecare capitol în parte.

În schimb, creşte numărul de activităţi individuale suplimentare, în care urmează să fie inclus elevul cu deficienţă mintală, în scopul recuperării acestuia pe partea deficitului cognitiv înregistrat.

Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie să simtă că este apreciat și validat identitar ca individ. Astfel, elevii vor fi motivați în a participa la procesul de învăţământ după posibilităţile fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-şi adapteze metodele  pedagogice în consecinţă. Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între părinţii copiilor cu dizabilităţi şi cadrele didactice bine pregătite şi informate în legătură cu felul în care pot interveni pentru consilierea acestora. Acest lucru ajută la reducerea stresului pe care-l resimt familiile şi micşorează riscul ca părinţii să-şi manifeste frustrările asupra copiilor lor.

Trebuie redusă izolarea părinţilor punându-i în legătură cu alţi părinţi aflaţi în situaţii similare, promovând o abordare pozitivă a creşterii şi disciplinării copiilor. Măsurile întreprinse trebuie să se adreseze în mod specific factorilor care contribuie la abuzare şi neglijare, inclusiv lipsa informaţiilor şi abilităţilor ca părinte, sau caracterul nepotrivit al acestora, respectul scăzut faţă de sine însuşi, sentimentul de izolare, aşteptările nerealiste şi înţelegerea greşită a dezvoltării copilului şi al rolului de părinte.

În scopul atingerii obiectivelor specifice, se realizează adaptări curriculare; prin acestea se înţelege orice adaptare a conţinutului disciplinelor  şcolare, precum şi adaptări în mediul de

învăţare, în sfera procesului evaluativ şi al adaptării ale unor mijloace tehnice de reabilitare folosite în procesul instructiv-educativ.

În vederea realizării acestor adaptări trebuie luate serios în considerare, următoarele aspecte:

Poate elevul cu CES să obţină aproximativ aceleaşi rezultate ca şi ceilalţi elevi  ? Poate fi sporită participarea elevului prin schimbarea organizării lecției?

 Are nevoie elevul de obiective curriculare adaptate?

 Se implică profesorul în deciziile referitoare la adaptarea curriculară?

 Corespunde curriculum-ul adaptat nevoilor copilului?

De multe ori se foloseşte şi lucrul în grup care oferă posibilitatea elevilor cu dificultăţi de învăţare să colaboreze unii cu alţii prin discuţii, lucrări de cercetare şi/sau  jocul de rol.

Tipurile de grupuri pot fi :

·   grup de opinii: acest tip de activitate se desfăşoară prin discuţii libere, însă asupra unui anume subiect ;

·  grup de simulare: această formă este utilă pentru studierea situaţiilor reale, din viaţă, elevii trebuind să se pună în pielea unui personaj;

·  grupul de discuţii libere: această formă este foarte bună pentru învăţarea anumitor abilităţi fundamentale;

·   adunarea clasei: este utilă pentru a modifica comportamentele indezirabile şi a induce simţul răspunderii ,al responsabilității;

În concluzie, învăţătorul clasei trebuie să dobândească/să stăpânească  o pregătire adecvată în educaţia specială, să poată identifica elevii cu CES, să-i trimită la Comisia de Expertiză Şcolară, să elaboreze, în colaborare, programele individualizate, să fie disponibil pentru a lucra cu alţi specialişti, cu părinţii, să aibă capacităţi manageriale şi pedagogice la clasă, să lupte pentru reducerea izolării /discriminării copilului CES în clasă şi în întreaga activitatea didactică.

Copiii sunt o categorie socială care, în ciuda aparenţelor nu au timp să aştepte: dacă sunt lăsaţi să crească fără ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult are cu siguranţă de suferit.

Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu CES, cât şi pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize:

 sistemul de învăţământ se poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite; aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe adaptate;

 realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea realistă a  obiectivelor educaţionale conform diferenţelor individuale;

 diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate.

Elaborarea unei adaptări curriculare se poate realiza prin:

Extensiune - pentru elevii al căror potenţial intelectual nu este afectat, prin introducerea unor activităţi suplimentare de însuşire prin compensare a unor limbaje alternative de comunicare, pentru surzi şi orbi, activităţi de socializare şi preprofesionalizare.

Selectarea conţinuturilor din curriculum general pentru elevii din şcoala de masă şi renunţarea la acele conţinuturi ce nu pot fi înţelese de copiii cu CES.

Accesibilizarea şi diversificarea componentelor curriculumului general prin implicarea elevilor cu CES într-o serie de activităţi individuale, compensatorii, terapeutice, destinate recuperării acestora şi asigurarea participării la activităţile specifice din învăţământul de masă.

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului pe care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele de intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului .

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.

 Bibliografie:

1. Alois Ghergut, 2006, Psihologia persoanelor cu cerinte speciale, Editura Polirom, Iasi;

2. Cretu Carmen, 1999, Curriculum diferentiat si personalizat, Editura Polirom, Iasi;

3. Vrajmas Ecaterina, 2001, Strategiile educatiei inclusive, Editura Polirom, Iasi;

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu