GRAIUL MATERN – IZVOR DE INSPIRAŢIE LA GRIGORE VIERU

 

 

 

Prof. dr. Silvia MUNTEANU

Colegiul Tehnic „D. Ghika” Comăneşti

 

 

            Pornind de la ideea lui Paul Ricoeur că „mărturia constituie structura fundamentală a tranziţiei de la memorie la istorie” [3, p. 38], am ales să vorbesc despre doi poeţi înrudiţi spiritul cu literatura şi cultura noastră: Grigore Vieru şi Alexei Mateevici, pentru care cuvântul reprezintă loc de întâlnire cu memoria, cu istoria, cu viitorul. Caracterul originar şi primordial al memoriei individuale are rădăcini în utilizarea limbajului comun şi în psihologia elementară: „...memoria pare să rezide în legătura originară a conştiinţei cu trecutul” [3, p. 119]. De reţinut faptul că tradiţia privirii interioare de care este strâns legată arta modernă, dar şi memoria, duce spre Antichitate şi spre tradiţia creştină. Paul Ricoeur este de părere că anume Sfântul Augustin „a inventat interioritatea pe fondul experienţei creştine a convertirii” [3, p. 120]. În acest sens Sfântul Augustin, autorul renumitelor Confesiuni, e considerat, pe bună dreptate, precursorul modernilor, care se revendicau la începutul secolului al XX-lea.


            Grigore Vieru îşi construieşte universul poetic în Cântece despre pământ, Cântece de iubire şi Cântece despre mama prin mărturia sensibilităţii pentru graiul matern. Poetul Ioan Alexandru, pe drept cuvânt, îl consideră pe Grigore Vieru „un poet care şi-a asumat greul unui grai trecându-l prin inima sa şi, încărcat de răbdare, înţelepciune şi nouă frumuseţe, îl întoarce semenilor săi care-i deschid de bună voie inima să-l primească, pentru a duce mai demn pe mai departe viaţa în spiritul dreptăţii şi iubirii...” [2, p. 289].

            Poetul Grigore Vieru care, lansat pe vremea unei excesive ideologizări, impune un alt punct de vedere asupra artei. El explorează universul plin de graţie divină al celor mici sau pe cel al îndrăgostiţilor: „Cea mai dulce politică / Pe care o salutăm, / E această duminică, / În care ne sărutăm”, scria poetul în anii ’80.

            Unitatea interioară a poeziei lui Grigore Vieru se menţine datorită substratului religios revelat prin omniprezenţa forţei maternităţii, care adună în ea, ca într-un centru al sacralităţii, satul, copilăria, casa părintească, iubita, izvorul, lacrima, ploaia. Dacă „duminica” este cea care pivotează timpul sacru, atunci ludicul marchează, din acelaşi punct de vedere, spaţiul, iar cântecul şi magia, la rândul lor, contribuie la desfăşurarea universului liric vierean sub semnul liturgicului spre care e orientată lupta cu singurătatea, cu înstrăinarea şi ieşirea dintr-un timp a-religios, totalitar, al neamului său adunat în versurile poetului nostru ca într-o icoană:„O, neamule, tu, / adunat grămăjoară, / ai putea să încapi / într-o singură icoană”.

            Tradusă în limbajul lui Mateevici, icoana este Limba noastră. În acest punct cei doi poeţi se întâlnesc cu un alt basarabean, cu lingvistul supranumit „al secolului XXI”, Eugeniu Coşeriu, care considera că într-un cuvânt poate fi citită istoria întreagă a unui popor.

Deci pentru a-i vorbi cititorului, atât Mateevici, cât şi Vieru îl pregătesc, „montându-l” pe unda comunicării liturgice, a interiorităţii, încercând o anulare a rupturii în transcendental şi empiric a naturii umane. Însă limbajul este unul comun, fapt ce denotă intenţia autorilor de a-l îndrepta pe cel căruia i se adresează spre făgaşul memoriei colective. Când Vieru a fost învinuit că e prea simplu, a dat replica următoare:Eu nu a fi simplu râvnesc, ci a fi înţeles”, pentru el fiind esenţială accederea la inima cititorului simplu.

            Grigore Vieru, împreună cu ai săi confraţi de generaţie, a exprimat sensibilitatea autohtonă aprofundată. Astfel se explică lirismul creaţiei anilor ’60, înrudit cu reflexivitatea şi cu introspecţia melancolică eminesciană, Eminescu, în general, fiind un capitol aparte pentru peisajul nostru cultural postbelic, iar pentru Vieru, în mod special. Căci autorul Luceafărului semnifică, deopotrivă, dramatismul şi credinţa în valori, atât de necesare echilibrării firii lucrurilor la est de Prut. În Legământ,Grigore Vieru reflectă anume această dinamică a trăirii.

            Discursul lui Vieru este determinat de tonul mobilizator şi de miracolul reînvierii limbii, aceasta din urmă făcând parte dintr-un „proiect” de păstrare a valorilor morale, care va pune în mişcare resorturile pierdute în uitare. Anume asupra acestora se va concentra cea mai bună parte a literaturii de la noi în perioada postbelică. Vârful de lance în proză va fi Ion Druţă, iar în poezie – Grigore Vieru. Într-un timp prin excelenţă ateist, ei au pus, asemenea lui Mateevici, accentul pe valoarea religioasă a vieţii. Intuiţia artistică i-a condus către această zonă unică, a spiritualităţii autohtone, capabilă, în viziunea lor, de reierarhizarea valorilor spirituale.

            În general, spiritualitatea rustică aparte în literatura şi în cultura noastră, mentalitatea ţăranului de la noi, din spaţiul estic al Europei, se caracterizează prin aşa-numitul „creştinism cosmic”. Pentru el lumea este sfântă şi ritmurile ei sunt religioase: natura moare şi reînvie aidoma lui Isus Christos.

            Sentimentul religios, care transpare în creaţia Grigore Vieru, caracterizează şi atitudinea faţă de cuvânt. Ferice de copiii care au descoperit şi mai descoperă încă miracolele limbii materne prin intermediul versurilor lui Grigore Vieru: „Pe ramul verde tace / O pasăre măiastră. / Cu drag şi cu mirare / Ascultă limba noastră / De-ar spune şi cuvinte, / Când cântă la fereastră, / Ea le-ar lua, ştiu bine, / Din limba sfântă a noastră!”.

            Preocuparea obsesivă a lui Grigore Vieru este sentimentul libertăţii interioare şi revenirea la nişte modele existenţiale verificate de multe generaţii. De aceea imaginea de sine include ziua de duminică „la alba-ne căsuţă curată ca un ou” şi „casa văduvă şi tristă de la margine de Prut”, „azima”, dimineţile reci de toamnă în care personajul liric, învelit cu greul colorat al lăicerelor, aude rudele vorbind în şoaptă. Imaginea în care descoperim o copilărie în singurătate, cum este cea din poezia Melcul („Pleacă soarele cel bun, / Eu mă culc, poveşti îmi spun. / Dar niciuna nu-i frumoasă. / Greu e singurel în casă”), precum şi a copilăriei în general; imaginea fiului pierdut în război (Cămăşile) sau a tatălui (Formular) completează universul exilului interior din poezia lui Grigore Vieru, care motivează întru totul implicarea sa ulterioară în lupta de emancipare a conaţionalilor săi, scriind numeroase poezii mobilizatoare consacrate revenirii la scrisul latin şi repunerii limbii române în drepturile ei fireşti, texte pentru cântece la fel de înflăcărate ca ale lui Mateevici.

            Din sfera esenţializată a trăirii simple, aproape arhaice, din cea a exilului interior, poetul, aflat în căutarea rădăcinilor strămoşeşti, se pronunţă în favoarea marginalizării limbajului de lemn. În locul acestuia el susţine limbajul simţurilor, al simplităţii concepute ca un fir al Ariadnei capabil de a ne redescoperi calea pierdută către strămoşi, către rădăcini. Simplitatea versului lui Grigore Vieru se explică prin vizionarismul său care pune pe seama poeziei o dinamică colectivă capabilă să stimuleze atât redescoperirea rădăcinilor, cât şi a resorturilor sentimentelor adevărate. Iată un exemplu: „Ca un copil aştept dimineaţa / Până la lacrimi mi-e dragă viaţa!”.

            La Grigore Vieru conştiinţa reflexivă ia forma cântecului, o formă de exteriorizare a asupritului, autorul convertind suferinţa într-o expresie primară a reflexivităţii, în cântec. Retragerea în sine o citim şi în titlul Numele tău, acesta semnificând sinele nominal, legătura cu familia, cu neamul. Aici termenii „străvechi” „primar”, „primordial” şi „arhaic” comportă mai curând sensul de „profund”, „autentic”. Relaţia cea mai „profundă”, mai „veche” rămâne a fi relaţia cu mama, care pentru Grigore Vieru semnifică relaţia sacră cu Dumnezeu. Mai multe titluri de poezii sunt relevante în acest sens: Făptura mamei, Mâinile mamei, Ochii mamei, Părul mamei etc. Procedând astfel, autorul umple golul generat de pierderea sinelui, sursele Eului regăsindu-le şi într-un Noi comunitar, care este neamul, sau într-un timp al copilăriei. Creaţia lui Grigore Vieru destinată micilor cititori, atât de bine cunoscută şi îndrăgită, îşi dezvăluie pe deplin sensurile anume în acest context.

            La finalul analizei, întreaga creaţie a lui Grigore Vieru ni se prezintă în lumina ei adevărată. El vibrează ca nimeni altul la chemarea înaintaşului său, dedicându-se graiului matern, poemele sale, neîntrecute în frumuseţe, fiind o dovadă elocventă a peisajului mirific al limbii române.

            Poetul exprimă, de fapt, necesitatea accederii la conştiinţa de sine. De aceea, Grigore Vieru care, împreună cu confraţii săi de generaţie a purces la exprimarea sensibilităţii autohtone aprofundate.

 

 

bibliografIe

Ghiu, Bogdan, Comunicare internă, comunicare externă. Revista „Cuvântul”, serie nouă, nr. 3, 2007, p. 23.

Mincu, Ştefania, Mioriţa – o hermeneutică ontologică, Editura Pontica, Constanţa, 2002

Nicolescu, Basarab apud Paleologu Matta, Svetlana, Răspuns la Ancheta revistei „Convorbiri literare”, în „Convorbiri literare”, martie 2007, nr. 3 (135).

Ricoeur, Paul, Memoria, istoria, uitarea, trad. de Ilie Gyurcsik şi Margareta Gyurcsik. Editura Amarcord, Timişoara, 2004

Vieru, Grigore, Acum şi în veac, Editura Litera Internaţional, Bucureşti – Chişinău, 2003

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu