Opera lui Grigore Vieru- sursă de inspirație în alegerea conținuturilor didactiee cu valoare formativă

 

 

Laura Mihalescu, prof. înv.primar, grad didactic I, Școala Gimnazială ,Grigore Antipa” Botoșani

 

 

          Rezumat:

          Poezia lui Grigore Vieru constituie un tezaur lăsat urmașilor, creațiile sale fiind repere fundamentale ale literaturii române din zilele noastre. Toată opera sa se conturează în jurul a trei teme mari, „veşnice”: dragostea, viaţa, moartea. Tematica lui Grigore Vieru este aparent simplă, dar foarte profundă.

          Cred că, în creaţia lui Grigore Vieru, disponibilitatea conținuturilor  trebuie căutată chiar la acest nivel – al tematicii.  Există o legătură organică între poezia lui Grigore Vieru şi poezia populară, între aceasta și opera eminesciană, de aceea teme și motive precum sacrificiul matern, iubirea de neam și de limbă, motivul Meșterului Manole, cel al Mioriței se regăsesc în fiecare dintre acestea.


         Creația poetului basarabean poate fi asociată, prin tematica abordată, cu cea a marilor clasici ai literaturii române și poate constitui un conținut didactic adecvat, ofertant, încărcat de mesaj, menit să contribuie la atingerea obiectivelor și competențelor formulate în programa școlară de Comunicare în limba română și în cea de Limba și literatură română, pentru toate clasele.

          Poetul păstrează în mod curent prospeţimea senzorială a copilăriei, imprimă cuvântului  autenticitate, pune în toate ipostazele o clară personalitate, motive pentru care poezia lui Grigore Vieru înscrie în tabloul literaturii noastre contemporane valori de cea mai bună calitate. Noi, cadrele didactice, putem utiliza cu succes această resursă nemuritoare de limbă și cultură.

 

          Grigore Vieru a fost, incontestabil, o voce singulară, de o expresivitate deosebită în peisajul poeziei româneşti. Versurile sale au ilustrat, într-un regim al excelenţei rostirii lirice, stări de spirit de o rară autenticitate, conturate în enunţuri poetice armonioase şi limpezi, sugestive şi sincere.  Elementele esenţiale ale versurilor sale sunt apărarea şi ilustrarea limbii române, integritatea acesteia într-o ţară în care s-a refuzat, decenii de-a rândul, dreptul de cetăţenie al acestei limbi. Recursul la sentimentul patriotic autentic a reprezentat imperativul imediat al creaţiilor sale, cărora poetul li s-a dedicat cu dăruire, spirit al jertfei şi credinţă. Cărţile de poezie ale lui Grigore Vieru (Numele tăuUn verde ne vedeIzvorul şi clipaCel care suntHristos nu are nicio vinăRugăciune pentru mamaTaina care mă apără etc.) rămân repere fundamentale ale poeziei româneşti de azi. O poezie precum În limba ta ni se prezintă ca o profesiune de credinţă a unui scriitor cetăţean, ce a aşezat mereu, mai presus de propria fiinţă, idealurile neamului, celebrând, în versuri înfiorate de patos, limba română, limba în care a pătimit, a scris şi a iubit: „În aceeaşi limbă / Toată lumea plânge, / În aceeaşi limbă / Râde un pământ. / Ci doar în limba ta / Durerea poţi s-o mângâi, / Iar bucuria / S-o preschimbi în cânt. // În limba ta / Ţi-e dor de mama, / Şi vinul e mai vin, / Şi prânzul e mai prânz. / Şi doar în limba ta / Poţi râde singur, / Şi doar în limba ta / Te poţi opri din plâns”.

          De aceea, consider că poeziile sale constituie conţinuturi foarte ofertante pentru predarea limbii si literaturii române, la toate clasele.

          Grigore Vieru a afirmat de mai multe ori că dorinţa-i cea mare este de a lăsa o singură carte, dar „arată adânc şi semănată bine”, fiindcă „în fond, fiecare poet scrie o singură carte. O carte care se alege la urmă din toate cărţile sale” [1, p. 102]. Toată opera sa se conturează în jurul a trei teme mari, „veşnice”: dragostea, viaţa, moartea. Cred că, în creaţia lui Grigore Vieru, disponibilitatea continuturilor  trebuie căutată chiar la acest nivel – al tematicii. Tematica lui Grigore Vieru este aparent simplă, dar foarte profundă – a scris poezii despre mamă, natură, sat, poezii cu caracter social, abordând de asemenea valorile și tradițiile românești. A ţinut să sensibilizeze caracterul cititorului, încercând să facă omul mai bun și mai spiritual. Să mai reţinem că atunci când a fost întrebat despre „izvoarele” creaţiei sale poetul a răspuns simplu: folclorul şi Eminescu. Față de Eminescu, Grigore Vieru avea să poarte toată viața sa o admirație deosebită, mărturisind mai târziu într-un interviu că poezia lui Eminescu a fost pentru el „manualul fundamental de limbă română”, iar publicista marelui poet, „manualul fundamental de istorie”.

            După cum mărturiseşte poetul însuşi, el a pornit nu de la izvoare, ci către izvoare, „lucrând într-un mod aparte în matricea tradiţiei” [2, p. 391]. Există aşadar o legătură organică între poezia lui Grigore Vieru şi poezia populară. Relevantă în acest sens este preluarea versului popular Cu cât cânt / cu atâta sânt ca motto pentru un întreg ciclu poetic, Scrisori din spital. Cântecul este conceput deci, ca şi în folclor, ca o condiţie fundamentală a existenţei individului. Pe de altă parte, utilizarea frecventă a unor versuri populare ca motto-uri, precum şi includerea în interiorul propriilor texte a unor formule lirice de sorginte folclorică, cu funcţia de versuri-refren, constituie una dintre condiţiile esenţiale ale modului de a fi al poeziei lui Grigore Vieru. Abundenţa titlurilor formulate pe modelul tipologiei metaforice populare (Roua dorului, Făptura mamei, Pe drum alb, pe drum verde, Floarea-soarelui, Descântec de dragoste, Stea-stea, logostea, Umbreluţa spicului ş.a.) sugerează aceeaşi tentaţie a identificării poeziei sale cu „matricea” poeziei populare. Ea este dovada unei interferenţe de adâncime între cele două discursuri lirice. Însăşi structura dialogală a multor texte ale lui Vieru presupune existenţa unui interlocutor imaginar şi este o achiziţie ce-şi are originea, de asemenea, în poezia populară. În multe texte folclorice comunicarea mesajului se face în funcţie de un „interlocutor”, antrenat să dea un impuls nou textului. Iată un singur exemplu:

– Soare-soare, domn bălai./Spune, câte raze ai?/– Zău că nu ştiu, măi nepoţi./Câte am ajung la toţi!

(Cântecul soarelui)

           O tulburătoare reorientare a semnificaţiilor variantei originale a mitului (jertfirea femeii iubite şi autosacrificiul în numele creaţiei) spre ideea autosacrificiului matern întru împlinirea fiului ca homo creatris. O transformare globală a baladei Meşterul Manole în direcţia re-dramatizării ei prin suprimarea bruscă a deznodământului şi prin substituirea personajului sacrificat (Ana) cu unul care se sacrifică (mama). De altfel, întreaga sa creație stă sub semnul dragostei. Motivul mamei, risipit cu piosenie atat de generos in toate volumele, se indreapta spre simbolul Patriei – România.

“Identitatea Mama-Patrie își găsește “stâlpul” de la cap, vorba lui Brâncuși, in imperiul plin de dor al limbii, pe care copilul o învață de la mama sa, iar mama sa o știe de la namul ei, de la patria ei – este desigur vorba de Limba română de cinstirea limbii în care ți-e dor”, nota Fănuș Băileșteanu în monografia sa.

           Motivul Meşterului Manole e reluat în mai multe texte ale poetului. În poezia Meşterul este asimilat în scopuri retorice (Uitaşi de masă, meşter mare, – / Lumina-l strigă, – prânzu ia-l!), iar în poezia  Acum aştept, în care personajul liric îşi zideşte femeia în pereţi, e înscenată o situaţie „dilematică”: eroul urmează să aleagă între viaţa dăruită de „împărat”, ca răsplată, şi „stingerea” de dorul femeii sacrificate. El năruie zidul ca să-şi revadă iubita. Sentimentul dragostei învinge „instinctul” creaţiei. I se prescrie însă, în schimb, moartea, ca pedeapsă pentru dărâmarea propriei creaţiuni. În poezia Ştergarul vărgat mitul creaţiunii este desacralizat, personajul liric nu mai este un Manole, nu e un creator, e doar „meşterul Petre”, un simplu zidar, căruia nevasta îi aduce „de mâncat”, „îi scoate aşchiile din palmă”, apoi îi veghează somnul. Rescrierea repetată a baladei devine o experienţă analogică celei pe care şi-o asumă miticul Manole, care e nevoit să tot reia munca de la capăt. Intertextualitatea depăşeşte aici sensul unei tehnici de interrelaţionare a două texte pentru a se transforma într-o replică existenţială dată destinului mitic al lui Manole.

           Un alt mit folcloric explorat de Grigore Vieru cu ingeniozitate este mitul mioritic. Efectul estetic al abordării intertextuale a acestuia în poezia Ah, tot mai liniştit mi-e verbul e de un rafinament ieşit din comun: Ah, tot mai liniştit mi-e verbul/Şi dragostea, şi a mea viaţă/..../Ca floarea pomului pe apă/Îmi curge somnul lin pe faţă....../„Eşti trist, te pregăteşti de iarnă?”/Iubita parcă mă întreabă./Ci eu senin răspundu-i parcă:/„Mă pregătesc de flori şi iarbă”.

         Este important să observăm că ultimul vers conţine o aluzie la metafora mioritică a morţii-nuntă (în care baciul îşi doreşte dizolvarea, după moarte, în stihia elementelor naturale şi cosmice), situându-se într-o relaţie de intertextualitate implicită inclusiv cu elegia Mai am un singur dor de Mihai Eminescu în care eul romantic îşi doreşte, la fel, „somnul lin” şi „codrii aproape” în acea imensă singurătate a morţii. În versul Mă pregătesc de flori şi iarbă, personajul lui Grigore Vieru îşi doreşte aceeaşi iniţiere ritualică în taina morţii, moartea fiind resimţită, în spirit mioritico-mitic, ca o renaştere. Este o probă poetică în care fantezia folclorică se întâlneşte cu imaginarul eminescian într-un ansamblu textual unic.

          Eminescu nu este singurul scriitor clasic (inter)textualizat de Vieru. Unele lucrări ale lui Ion Creangă (de exemplu Capra cu trei iezi), mai multe poezii de-ale lui George Coşbuc i-au servit, de asemenea, ca pre-texte pentru demersuri creatoare individuale. (A se vedea, în acest sens, Iezii lui Creangă, Unde fugi, tu, valule?, Melcul ş.a.)          

          Mai puţin interesat de aspectul „tehnicist” al scrisului, atunci când foloseşte procedeele poetice moderne, Grigore Vieru o face pe măsura talentului său şi a unei sensibilităţi poetice autentice. Poetul păstrează în mod curent prospeţimea senzorială a copilăriei, imprimă cuvântului  autenticitate, pune în toate ipostazele o clară personalitate, motive pentru care poezia lui Grigore Vieru înscrie în tabloul literaturii noastre contemporane valori de cea mai bună calitate. Noi, cadrele didactice, putem utiliza cu succes această resursă nemuritoare de limbă și cultură.

           Așadar, din punctul meu de vedere, creația poetului basarabean Grigore Vieru poate fi asociată, prin tematica abordată, cu cu marii clasici ai literaturii române și poate constitui un conținut adecvat, ofertant, încărcat de mesaj, menit să contribuie la atingerea obiectivelor și competențelor formulate în programa școlară de Comunicare în limba română și în cea de Limba și literatură română, pentru toate clasele.

 

Referinţe bibliografice

1. Vieru, Grigore, Scrieri alese, Chişinău, 1984.

2. Burlacu, Alexandru, Grigore Vieru între tentaţia orfică şi mesianică // Literatura română postbelică (integrări, valorificări,

reconsiderări), Chişinău, 1998.

3. Cimpoi, Mihai, Întoarcerea la izvoare, Chişinău, 1985.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu