Grigore Vieru, apostol al spiritului național

 

 

 

Timingeriu Mihaela, profesor de limba și literatura română, gradul I,

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani

 

 

Cultura noastră se mândrește cu o pleiadă de nume ce rezonează profund cu ideea de spiritualitate românească, iar între aceste nume se regăsește, cu siguranță, și cel al lui Grigore Vieru, poet român autentic, a cărui voce a răsunat decenii de-a rândul întru făurirea idealului de a se recunoaște înfrățirea Basarabiei cu România.

Grigore Vieru s-a impus ca neobosit promotor al idealurilor naționale ale românilor din stânga Prutului, eforturile sale constante, ce au îmbrăcat diverse forme, având un larg ecou în rândul conaționalilor săi.


Fiu de plugari basarabeni, format într-o atmosferă moldovenească dominată de funesta propagandă sovietică, viitorul mare poet a simțit de foarte tânăr chemarea tumultoasă a patriotismului. Aplecat către meșteșugul condeiului, descifrând pătimaș operele iluștrilor înaintași, Grigore Vieru și-a închinat primele stihuri geniului poeziei românești, Mihai Eminescu, aducându-i un constant omagiu în întreaga sa activitate: „Știu: cândva, la miez de noapte,/ Ori la răsărit de Soare,/ Stinge-mi-s-or ochii mie/ Tot deasupra cărții Sale. (Legământ, 1964). El a văzut în poezie, în cultură, în spiritualitate, în limba română o formă de luptă împotriva otrăvirii neamului prin agresiunile rusificării. De aceea, în operele lui se regăsesc laitmotive precum graiul românesc, neamul, patria, mama, satul, copiii, toate acestea cântate într-un limbaj înfiorat de o emoție pură, cu un lexic autentic românesc, simplu și expresiv, ce se adapă din folclor și din istoria națională. Admirația sa pentru poezia eminesciană își găsește cea mai frumoasă formă de mărturisire în poezia devenită cânt și imn - „Eminescu”. În Eminescu, poetul basarabean găsește esența românismului, însăși ființa patriei de dorul căreia se mistuie: „Mi-l furară, Doamne, adineauri / Pe înaltul domn cu tot cu lauri. / Mă uscam de dor, în piept cu plânsul, / Nu ştiam că dor mi-era de dânsul, / Nu ştiam că doina mi-o furară / Cu străvechea şi frumoasa Ţară – / Eminescu.Finalul poemului afirmă biruința, întregirea:Mi-l furară, Doamne, adineauri / Pe înaltul domn cu tot cu lauri. / Mă uscam de dor, în piept cu plânsul,/ Nu ştiam că dor mi-era de dânsul, / Nu ştiam că doina mi-o furară / Cu străvechea şi frumoasa Ţară – / Eminescu. // Mi-l furară, Doamne, adineauri / Pe înaltul domn cu tot cu lauri. / Mă uscam de dor, în piept cu plânsul, / Nu ştiam că dor mi-era de dânsul, / Nu ştiam că doina mi-o furară / Cu străvechea şi frumoasa Ţară – / Eminescu.

Primul volumul de versuri, Numele tău", a devenit obiect de studiu la cursurile universitare de literatură naţională contemporană chiar în anul apariției sale. Elocvent pentru vocația patriotică și naționalistă a poetului este faptul că trei poeme din volum sunt intitulate Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Brâncuşi, iar altele două sunt închinate lui Nicolae Labiş şi lui Marin Sorescu. Asemenea dedicaţii apăreau pentru prima oară în lirica basarabeană postbelică. Astfel, dintru început poetul mărturisește nevoia sufletească de a se întrupa într-o cultură românească unică, de a depăți granițele nedrepte. Ecoul pe care l-a generat atât de intens activitatea sa în rândul maselor, și nu doar din Basarabia, ci și din România, este datorat, fără îndoială, sincerității gândurilor și emoțiilor pe care le transmite. Nu este nimic strident în lirica lui Grigore Vieru, nimic mistificat sau teatralizat. Versurile lui conturează un program literar al cărui ax îl constituie apărarea limbii române, promovarea integrității acesteia într-o ţară în care s-a refuzat, decenii de-a rândul, dreptul de cetăţenie al acestei limbi. În poemele lui se disting mereu chemarea la luptă, la înfrățire, imperativul adevărului național, nevoia de implicare civică a tuturor celor ce iunesc neamul românesc pentru refacerea neamului. Acestor imperative poetul li s-a dedicat cu dăruire, spirit al jertfei şi credinţă. Emblematic este poemul „Salvați-vă prin limbă” ce redă îndemnul mesianic al patriotului: „Sculați-vă, sculaţi-vă, sculaţi-vă / Din somnul cel de moarte! / Salvaţi-vă, salvaţi-vă, salvaţi-vă / Prin limbă şi prin carte!”.

La sfârșitul anilor '80, Grigore Vieru, cu elanul său neostoit, părea un visător ce se risipește pe altarul unui ideal improbabil sub cnuta sovietică; el s-a dovedit, în fapt, un vizionar, un om al spiritului și al faptei deopotrivă. Patosul din versurile sale mărturisește iubirea adâncă de patrie, zugrăvită prin elogiul adus limbii române, graiului ce îi este drag „Ca un cer cu stele”, având mireasma teilor („Graiul meu”), după cum dovedesc poemele „În limba ta”, „Limba noastră cea română”, „Dorul și limba”.

Poetul și-a iubit poporul până la lacrimi și sânge, militând prin întreaga sa ființă și operă pentru înfrățirea cu Patria-mamă. El și-a asumat purtarea stindardului tricolor al românilor din Basarabia, având un rol semnificativ în deșteptarea conștiinței naționale a acestora. El se simte răspunzător de soarta neamului și a limbii române și, de aceea, fiecare cuvânt pe care îl rostește, fiecare gest pe care îl face, fiecare respirație fierbinte generează un avânt autentic, molipsitor. Din versurile sale răzbate adesea un ton elegiac provocat de înțelegerea suferinței neamului, dar și o îndârjită încredere în biruință. Cuvintele românești extrase din graiul străbunilor se topesc în expresii ardente, care capătă uneori sensul rugăciunii, al unei litanii ce jelește soarta potrivnică a Basarabiei, dar care nu obosește să creadă.

Versul său fierbinte are o energie creatoare care îi susține tonul mesianic. Poemul  Scrisoare din Basarabia” condensează suferința celui ce descoperă că este frate, suferința celui ce a fost mințit, căruia i s-a refuzat gândul și simțirea că aparține istoriei comune a neamului românesc. Ca într-o spovedanie, poetul își eliberează „păcatele” cu care alții l-au împovărat: „Cu vorba-mi strâmbă şi pripită / Eu ştiu că te-am rănit spunând / Că mi-ai luat şi grai şi pită / Şi-ai năvălit pe-al meu pământ.” Cuvintele sale revarsă toată dragostea către „Dulcii frați de dincolo de Prut”, mărturisindu-și dorul: „Din Basarabia vă scriu,  / Vă scriu cum pot şi prea târziu,  / Mi-e dor de voi și vă sărut.

Credința nețărmurită în acest ideal al unității neamului l-a stăpânit mereu, găsindu-și forme sensibile și ferme deopotrivă de expresie. După prima sa vizită în România, în 1973, poetul declara: „Dacă visul unora era ori este să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul. Relația afectivă profundă pe care a menținut-o cu mari oameni de cultură din România exprimă, de asemenea, această năzuință și credință a unității neamului. Bunul său prieten, Nichita Stănescu, a văzut în Grigore Vieru „un Mare și Adevărat Poet”, a cărui poezie este „aurul care freamătă printre cuvinte și, în miezul lor, aerul sacru al tradiției.”

Adevărul ce răzbate din versurile lui Grigore Vieru aste adevărul întregului neam românesc, de o parte și de alta a Prutului, iar puterea cu care se afirmă acest adevăr derivă din demnitatea pe care poetul și-a păstrat-o mereu, chiar și atunci când i-a mustrat pe cei ce l-au mințit. El devine un profet al neamului românesc, un apostol al credinței și al românismului, după propria mărturisire: „Dragostea mea pentru cuvântul românesc, pentru cântecul nostru, pentru tot ce este național, am moștenit‑o prin instinct. Mie nu mi‑a spus nimeni la școală că sunt român, toți îmi spuneau că vorbesc altă limbă. Instinctiv, glasul sângelui mi‑a spus că limba mea este cea română”. Grigore Vieru a slujit patria română și limba noastră, și-a închinat întreaga simțire idealului național, cu o fervoare extraordinară. Plecarea sa prematură către lumea astrelor a cutremurat întreaga clasă a culturii noastre care i-au elogiat activitatea. Astfel, Eugen Simion afirma că „Grigore Vieru a fost un spirit mesianic, prieten cu Nichita Stănescu și Marin Sorescu. A visat de la începutul până la sfârșitul vieții sale ca toți românii să trăiască la un loc. Esenin spunea: «Sunt ultimul poet cu satu-n glas.» Grigore Vieru a trăit întotdeauna cu Basarabia și România în glasul versului său. Grigore Vieru a fost un poet al lacrimilor, al luminii.”

Ne închinăm și noi în fața acestui ziditor al cuvântului românesc, făuritor de frumos și conștiință a neamului românesc, aducându-i un elogiu prin cuvânt.

 

Bibliografie:

Poezii de Grigore Vieru, https://poetii-nostri.ro

Grigore Vieru, Rădăcina de foc. Poeme, confesiuni; Editura Univers, București, 1988

Iulian Boldea, Grigore Vieru - valoare și adevăr poetic, în revista Limba română, nr. 1-4, anul XIX, 2009, Chișinău

N. D. Petniceanu, O paralelă între Nichita Stănescu și Grigore Vieru, https://vestea.wordpress.com/ restituiri/ndpetniceanuo-paralela-intre-nichita-stanescu-si-grigore-vieru/

            Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol III, Editura Litera, București-Chișinău, 1998

Constelația lirei. Antologia poeților din R.S.S Moldovenească, Editura Cartea Românescă, București, 1989

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu