Grigore Vieru, poet român

Romaniuc Carmen, profesor de limba şi literatura română, grad didactic I,
Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă”, Săveni


            Românii care au călătorit în Basarabia după destrămarea URSS au avut ocazia să-şi cunoască fraţii de peste Prut şi să observe cultul acestora pentru limba şi literatura română. Este incredibil cum pe acest petec de pământ oamenii au reuşit să conserve şi să preţuiască o limbă şi o literatură pe care autorităţile sovietice s-au străduit din răsputeri să le elimine.Persecuţia etnicilor români, deportările masive,  pierderea intelectualilor şi aducerea unui milion de ruşi pe teritoriul Basarabiei, impunerea alfabetului chirilic şi a limbii ruse în şcoli, cenzurarea sau interzicerea scriitorilor români şi chiar basarabeni nu au avut sorţi de îzbândă.
Astfel se naşte şi se impune numele lui Grigore Vieru, cel mai cunoscut poet român din Basarabia, care întreaga sa existenţă a luptat cu toată fiinţa pentru a menţine vie conştiinţa naţională a românilor basarabeni. Una dintre cele mai mari realizări din timpul vieţii sale a fost adoptarea în Republica Moldova a limbii române ca limbă oficială şi a grafiei latine.Succesul şi perenitatea operei sale se datorează inteligenţei artistice, capacităţii de a vedea până în adâncul sufletului românesc însetat de iubire, frumuseţe, fericire, candoare, dorinţă de întoarcere la origini. Într-o atmosferă literară aservită politic, asemenea celei din România, Grigore Vieru a scris versuri pentru copii, poezii patriotice, creaţii închinate mamei, soţiei, iubirii, satului natal, poezie mesianică şi chiar aforisme. Simplitatea şi căldura versurilor vierene au cucerit din ce în ce mai mult publicul larg şi au dus la recunoaşterea autorului care, şi după nefericita sa dispariţie, trezeşte interes şi apreciere în rândurile românilor din stânga şi din dreapta Prutului.
Oricum ar fi numit, poet, urmaş al lui Eminescu, basarabean, un militant, Grigore Vieru se autodefineşte cu sinceritate şi smerenie în poezia Formular. Sub un titlu neologic apare un monolog scris în spiritul sorescian, vocea poetului întreabă şi răspunde ca persoanjul Iona. Asemănarea se opreşte aici pentru că scriitorul moldovean nu şi-a pierdut niciodată identitatea, nu rătăceşte într-un spaţiu claustrant, ci visează la unire, luptă cu toată forţa ca Prutul să fie un râu ca oricare altul, nu o graniţă. Primele două strofe par universal valabile, acel eu poate fi oricare dintre noi, născuţi în sânul iubirii. Originea sa este una simplă, fiind descendent al unei familii de plugari patrioţi, cu un tată pierdut în război şi îngropat în pământ străin. Profesia de scriitor este definită atât de plastic într-un enunţ marcat de o metaforă: Ostenesc în ocna cuvintelor. Şi Vieru crede în slova făurită.Versul Am stat nişte ani închis: în sine. te duce cu gândul la imposibilitatea rostirii şi îndeplinirii idealurilor într-o lume controlată sistematic şi afectată de cenzură.
Versurile pentru copii înveselesc tonul autorului şi au apărut în mai multe volume, Alarma, Muzicuţe, Făt-Frumos curcubeul, Bună ziua, fulgilor, Făguraşi, Versuri pentru cititorii de toate vârstele, Duminica cuvintelor, Mama. Ataşamentul şi respectul faţă de familie sunt creionate în catrene simple, dar grăitoare, care poartă drept titlu chiar numele de rudenie. Mama este unică precum soarele, comparaţia evidenţiind căldura maternă de neînlocuit, tata e ţinut de mână din dragoste filială, sora mică-mică aduce numai zâmbete, fratele va fi un sprijin în viitor mai mult decât averea familiei, bunicii sunt înţelepţii neamului pe care timpul nemilos îi va lua de lângă cei dragi. Cei mici cunosc mediul înconjurător prin intermediul unor versuri simple, uşor de memorat. Iedul, albina, hulubaşul, grăuraşul, puişorul de melc, purcelul compun o lume a inocenţei care aminteşte de universularghezian al boabei şi al fărâmei. Puii de om învaţă despre anotimpuri, troleibuz, natură, limba cea sfântă. Figurile centrale sunt părinţii, bunicii, învăţătorul, prietenul veritabil, cei care modelează personalitatea omului şi îi înseninează zilele.
Satul natal şi mama sunt teme lirice sfinte pentru Grigore Vieru. Poezia Satul meu înfăţişează, în câteva distihuri aproape transparente datorită simplităţii lor, imaginea unui loc de poveste, pur asemenea apei curate ca lacrima, la poalele unei păduri de stejari seculari care pare că au primit canon de la bunul Dumnezeu să protejeze aşezarea de pe vârful dealului. Satul creat in illo tempore a ieşit de sub influenţa nefastă a trecerii timpului profan, aşa cum simţea şi Lucian Blaga, veşnicia s-a născut la sat.Grigore Vieru lasă un testament simbolic în ultima strofă, obârşia cu huma sa roditoare este locul de odihnă pentru oasele cele ostenite.
Poetul mărturisea că cea mai mare tristeţe a avut-o în ziua când i-a murit mama şi de atunci se simte orfan. Marcat de dispariţia prematură a figurii paterne, Grigore rămâne numai cu mama şi cu milostivul Dumnezeu. Cea dătătoare de viaţă aparţine terestrului şi cosmosului, şi iarba, şi steaua îi cunosc durerile sufleteşti. Maica e uşoară fiindcă are cel mai curat suflet, cele mai puternice sentimente de dragoste şi puterea sacrificiului suprem. Mâna părintească e coroană împărătească pe care fiul albit de vreme o simte când vin zorii. Şi mângâierea mamei din pletele sale se intersectează după un timp cu mângâierea mâinii fiicei, trecut şi viitor se unesc pe fruntea poetului. Suferinţă şi speranţă încununează viaţa şi opera.
Devotamentul soţiei depăşeşte bariera morţii, buzele ei sunt o rană tăcută care sărută mormântul celui dispărut mult prea devreme. Timpul petrecut în singurătate îl depăşeşte pe cel al familiei complete, însă nimic nu poate şterge amintirea. Copiii sunt dovada vie a iubirii părinţilor, sunt răspunderea supremă a mamei care se pune în plan secund şi care ignoră o posibilă fericire egoistă.
Mama cea tăcută ca frunza, ca iarba, ca steaua, ca piatra nu poate să-şi îngrijoreze fiii, trebuie să fie sprijinul cel mai puternic, lumina, bucuria.
Un loc aparte îl ocupă în universul liric vierean textele dedicate marilor poeţi români. Este dovada afilierii scriitorului la literatura română, a spulberării graniţelor fizice şi a integrării sale într-o istorie literară comună şi unică, cea a literaturii române. Poezia Legământ închinată poetului naţional, Mihai  Eminescu, evidenţiază neobositul studiu al scrierilor eminesciene a căror bogăţie nu va permite parcurgerea integrală într-o singură viaţă de om. Vieru cere să fie lăsate urmaşilor care au o datorie strămoşească, să nu îşi uite valorile. Un popor care nu cunoaşte propriul trecut este condamnat la întuneric. Admiraţia faţă de Eminescu este subtil marcată prin scrierea cu majusculă a adjectivului pronominal posesiv. Numele Lucian Blaga dă titlul unei alte creaţii lirice în care sunt valorificate câteva motive specific blagiene, trupul, steaua, fântâna, streaşina casei, lutul.Adjectivele atribuite poetului filosof sunt frumos, limpede, adânc şi oglindesc percepţia lui Grigore Vieru. Simbolurile cuibului de lut şi al rândunicii fac trimitere la renaştere, fertilitate, speranţă. Lucian Blaga este esenţă şi perpetuare. Nu scapă penei de scris zbuciumul psalmistului Tudor Arghezi. Activitatea artistică prolifică a scriitorului de la Mărţişor este definită ca cincizezeci de ani de căutări care nu s-au sfârşit cu moarte. Doar oamenii obişnuiţi, prinşi în vârtejul grijilor cotidiene îşi găsesc liniştea într-un mormânt. Arghezi, bătrânul, măritul, doar s-a culcat. Însă veghează, inspiră, dojeneşte şi mângâie prin atâtea şi atâtea poezii. Vieru îi dedică lui Nichita Stănescu o poezie de dragoste, cu versuri inegale, dominată de imaginea unei iubite care sfinţeşte totul în jurul ei. Teluricul şi cerul se unesc din nou pentru că iubirea înalţă, purifică şi aduce eternitatea. Dar Grigore Vieru lărgeşte universul poetic cu alte două figuri emblematice ale neamului său, Enescu şi Brâncuşi. Natura întreagă e cântată de marele compozitor. Iar la Masa tăcerii se vor aduna voievozii la ceas de taină pentru a-şi odihni braţul şi fruntea de piatră. În ciuda morţii, spiritul lor veghează pământul sfânt al ţării. Poezia e un îndemn către generaţiile actuale care ar trebui să fie inspirate de vitejia, sacrificiul, patima şi dragostea de glie ale înaintaşilor. Fără ei noi nu am mai fi vorbit azi în dulcea limbă românească, fără ei s-ar fi pierdut totul în negura istoriei.
Scrierile închinate limbii române şi patriei demonstrează încă o dată iubirea nemărginită pe care a avut-o Grigore Vieru pentru ţară şi neam. Într-un secol al globalizării, cu toate avantajele ei, lumea nu trebuie niciodată să uite că fiecare popor are o amprentă spirituală unică, o zestre naţională de neînlocuit.
Limba, folclorul, istoria, literatura, muzica, portul popular sunt chintesenţa unui neam trecut prin foc şi sabie pentru a rămâne acea insulă de latinitate într-o mare slavă.Limba noastră cea română e născută din vatra neamului, din rodnica ţărână, este limba doinelor de aur şi aneamului dacic. Nimic şi nimeni nu au putut să şteargă din memoria colectivă a basarabenilor graiul românesc, scris atâta timp cu litere chirilice.
Opresiunile, minciuna, îndoctrinarea socialistă sunt criticate în versurile poeziei Scrisoare din Basarabia. Din Basarabia vă scriu,/ Dulci fraţi de dincolo de Prut./ Vă scriu cum pot şi prea târziu,/ Mi-e dor de voi şi vă sărut. Nu, Grigore Vieru nu ne-a scris prea târziu şi ne dă o lecţie a demnităţii. Nu este uitată vitejia românilor din Transnistria, grănicerii latinităţii, care mor pentru patrie. Poetul doreşte cu ardoare unirea cu Bucovina de Nord şi Basarabia de Sud, însă nu cu preţul pierderii Transnistriei. În metru popular este descrisă bejenia moldovenilor pe meleaguri străine. Această dureroasă temă uneşte din nou românii din stânga şi din dreapta Prutului, cu toţii au căutat un trai mai bun în zările străine ale Italiei. Of, Italie este o veritabilă doină de jale care plânge soarta tristă a celor plecaţi.
În societatea consumeristă de astăzi, câţi români mai iubesc şi mai preţuiesc cu adevărat patria, locul natal, străbunii, istoria? O face Grigore Vieru, dincolo de moarte, în volumele pe care le găsim pe rafturi de biblioteci şi librării. Citindu-l şi urmărind interviurile sale, conştientizăm cât ne îndepărtăm de tot ce este bun şi sfânt.

Bibliografie generală
Vieru, Grigore,Cântec de iubire, Editura Prut Internaţional, Chişinău, 2015
Vieru, Grigore,Sunt robul iubirii, Editura Agora, Bucureşti, 2012


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu