GRIGORE VIERU - POET AL EMOŢIEI ŞI SENSIBILITĂŢII
LUCRARE SIMPOZION

Prof. Mişu Şt. Denisa Cǎtǎlina
Şcoala Gimnazialǎ Produleşti. DâmboviţaGRIGORE VIERU - POET AL EMOŢIEI ŞI SENSIBILITĂŢII

Prof. Mişu Şt. Denisa Cǎtǎlina                                     
Şcoala Gimnazialǎ Produleşti
Dâmboviţa             Citind poezia lui Grigore Vieru pătrunzi într-un univers magic, căci trăirile acestui poet au fost atât de sincere şi atât de profunde încât reuşeşti să te regăseşti pe tine însuţi. Poezia lui Grigore Vieru este poezia noastră a tuturor, a celor care gândim, trăim şi simţim româneşte. Emoţiile şi trăirile poetului transmise prin cuvinte simple ne bucură inima.
             Grigore Vieru întrupează, în ansamblul literaturii române, destinul unui scriitor cu o înzestrare spirituală de excepţie şi, în acelaşi timp, o impecabilă conştiinţă a naţiunii sale. O conştiinţă ce a dat seamă, de fiecare dată, de realităţile convulsive ale unei istorii adesea vitregi, de trecutul naţiunii sale, de amprenta tragică pe care a căpătat-o adesea limba română, amputată, interzisă, pusă sub semnul întrebării de atâtea ori. Exemplaritatea destinului poetic al lui Grigore Vieru este dincolo de orice îndoială. După cum e dincolo de orice îndoială expresivitatea gravă a versurilor sale, solemnitatea muzicală a enunţurilor lirice, armonia frazei, precum în poezia intitulată sugestiv Ars poetica: „Merg eu dimineaţa, în frunte, / Cu spicele albe în braţe / Ale părului mamei. / Mergi tu după mine, iubito, / Cu spicul fierbinte la piept / Al lacrimii tale. / Vine moartea din urmă / Cu spicele roşii în braţe / Ale sângelui meu – / Ea care nimic niciodată / Nu înapoiază. / Şi toţi suntem luminaţi / De-o bucurie neînţeleasă”. Valoarea, adevărul şi reprezentativitatea poeziei lui Grigore Vieru fac din regretatul poet o prezenţă emblematică a literaturii române contemporane.
            Poezia lui Grigore Vieru e un lung şi nesfârşit dor: de tradiţie, de dragoste, de mama, de mâine. Dorul de mamă este profund şi unic în acelaşi timp: ,,Cine n-are dor de mamă, / Vântu-l poartă ca pe-o scamă,/ Azi şi mâni departe,/ Uşor de plai se desparte’’. Dorul  se suprapune autobiograficului, dându-i simplitatea eternă a vieţii. Fără a fi un spectacol, viaţa poetului este viaţa noastră a tuturor acelor care trăiesc în ultima parte a veacului indiferent de generaţie, pentru că acestea se suprapun, straturile care se pierd, cu acelea care abia vin, unele ajutându-le pe celelalate să se sudeze în permanentă devenire. De aceea, conceptual, Grigore Vieru nu e un neliniştit, chiar când îşi pune gravele probleme ale umanităţii. Simplitatea modului de viaţă pe care îl duce omul adevărat, legat de glie, germinând-o cu munca lui şi lăsându-le dătător cu propriul trup rodirilor viitoare îi dă siguranţă în mâine, prin răbdare şi  chibzuiala cutezanţei. Norocul lui este mama care ,,mi-a dat inima ei’’ şi mâinile şi steaua şi izvorul şi cuvântul: ,,Mamă tu eşti patria mea”
            Grigore Vieru e definit ca fiind poet al mamei, al dorului şi al dragostei, al baştinei, al izvorului, al naturii – poet al lucrurilor sacre. Din sutele de poeme pe care le-a scris, o treime sunt dedicate mamei, astfel încât Grigore Vieru devine cel mai bogat evocator al fiinţei care are ,,două inimi’’, una dăruind-o urmaşilor. Cea mai frumoasă temă a poeziilor lui Grigore Vieru este iubirea niciodată egal împărţită între mamă şi iubită: între siguranţa modestă şi darnică a mamei pentru care, orice s-ar întâmpla, el va rămâne Fiul, şi nesiguranţa geloasă a iubitei care vrea mai mult şi numai pentru sine, presimţind ca oricând poate pierde totul. O asemenea sfâşiere a dragostei nu se mai întâlneşte la niciun poet.
             Imaginea mamei în poezia lui Vieru este prezentată cu multă sensibilitate, dorul pentru mama lui reprezintă dorul tuturor acelora care şi-au pierdut un părinte drag: ,,Mi-e dor de-a ta privire,/ Mi-e dor de tine, mamă/ Mi-e dor de vorba caldă / Mi-e dor de tine, mamă’’. Nu există poet în literatura română care să nu fi dedicat în opera lui poezii mamei: Mihai Eminescu, George Coşbuc,  Nicolae Labiş, George Bacovia ş.a. Cu toţii ştiau că mama este fiinţa divină ce dăruieşte viaţa, fiinţa ce mângâie copilăria şi sufletul unui om. La Grigore Vieru, însă, mama capătă valenţe extraordinare, căci mama este: ,,grădina, cu flori, cu nuci, cu mere; este ,,vecie, nemuritoare carte’’; este ,, o stea ce atinge faţa’’. Mama reprezintă pentru fiecare dintre noi o fiinţă sfântă ce ne poartă şi ne va purta de grijă întotdeauna, indiferent de vârsta pe care o vom avea. Emoţia şi sensibilitatea poetului sunt evidente atunci când vorbeşte despre mamă.
               Întreaga sa viaţă poetul a căutat modelul mamei   în orice femeie,  afirmând că în dragostea femeii găseşte „o prelungire a  iubirii mamei ”, model pe care mărturiseşte că nu  l-a găsit, iar acesta ar putea fi încă un  motiv pentru care a construit în creaţia sa  o  lume a poeziei  maternă, ocrotitoare şi edenică. Mama lui  e mama tuturor poeţilor, a tuturor copiilor. Mama este pentru poet spirit de toleranţă, model de răbdare în faţa tuturor vicisitudinilor vieţii, prototip istoric al îndârjirii naţionale şi întelegere  calmă, mioritică a destinului. În alte poeme, atunci când conturează portretul mamei, poetul evidenţiază ca element sacru mâinile acesteia: ,,Se încălzeşte cerul, mamă,/ De la mâinile tale,/ Se iluminează-n adânc,/ Îşi nelinişteşte nemărginirea’’.
             Criticul Mihail Dolgan stabileşte în lirica viereană o consonanţă constantă între lumea mamei şi a naturii. Din punctul lui de vedere, prin această apropiere a elementelor uman-universal protectoare, Grigore Vieru reuşeşte să creeze un chip nemuritor al mamei: „…Între chipul luminos al mamei şi natura veşnic vie, faţă de care omul întotdeauna a manifestat o dragoste aleasă, există o legătură aproape mitică, divină: şi mama şi natura vin să aducă lumii mari înţelesuri, şi mama şi natura vin să-şi perpetueze genul, şi mama şi natura vin să sporească frumuseţile lumii şi să înnobileze spiritul uman. Iată de ce mama şi natura se cunosc reciproc până în cele mai adânci taine, îşi împărtăşesc una alteia gândurile cele mai sacre, se aseamănă până la contopire prin felul lor de a fi şi de a se dărui rostului suprem” . Acum înţelegem de ce poezia lui Grigore Vieru atrage Omul spre iubire.
              Natura însăşi, prin elementele ei, păstrează şi reliefează mamei imaginea iubirii veşnice. Ilustrativă, în acest sens, este  poezia Buzele mamei, în care imaginea mamei suferinde exprimă legătura puternică dintre matern şi universal. Poemul, realizat în manieră biografică, ne-o înfăţişează pe mamă mistuită de dorul bărbatului, pierdut pe front, şi totodată închinându-se naturii: ,,Iar buzele tale sunt, mamă,/ O rană tăcută mereu,/ Mereu presărată cu ţărâna / Mormântului tatălui meu.// O, buzele ce sărutară / Al tatei mormânt / Mai mult ca pre dânsul,/ Pre tata,-n / Puţinii lui ani pre pământ”. În foarte multe poeme vierene mama poate fi asimilată cu Maica Fecioară Maria, cu Maica Basarabiei, protectoare, supusă doar naturii şi lui Dumnezeu. Chipul conturat de autor ne-o arată pe femeie în ipostaze dialectice, când puternică în faţa destinului, când supusă acestuia, când firavă ca o privighetoare rănită, aşa cum apare în poemul filosofic Chipul tău: ,,Chipul tău, mamă,/ Ca o mie / De privighetori rănite,/ Ochii tăi / În care  s-au întâmplat / Toate / Câte se pot întâmpla / Pe lume!/ Lacrima ta:/ Diamant ce taie-n două / Oglinda zilei./ Nedespărţită de cer / Ca apa de uscat,/ Locuieşti o casă / Cu două ferestre:/ Una dând spre viaţă,/ Alta cu faţa spre moarte;/ La fel de limpezi amândouă’
           Grigore Vieru este viața în toată complexitatea ei: copilăria, bucuria tinerească, neliniștea și suferința iubirii absolute. Poezia lui este didactică, e o carte de lectură eternă: o viață de om de la naștere la moarte, transpusă în forme parabolice, uneori moale și fin, alteori aspru, retoric și povățuitor. Scriitorul Nicolae Dabija afirma, referitor la opera poetului următoarele:
''Cuvântul lui tună, ca să strălumineze bolţi, şi plouă, pentru ca lanul să lege rod şi mugurul să scoată frunze şi flori''.


Bibliografie

* Alexandru, Ioan, Prefaţă la volumul Grigore Vieru-„ Rădăcina de foc” – Bucureşti, Editura Univers, 1988.
*Dolgan, Mihail, „Un poet înnăscut pentru copii: Grigore Vieru” - Volumul colectiv „Pagini de critică literară”- Chişinău: Literatură artistică, 1983.
*Ilica, Carolina, Prefaţă la volumul Grigore Vieru- ,,Hristos nu are nici o vină’’,Editura Orient.Occident,1991.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu