GrigoreVieru - românismșiromânitateLaura Mihalescu, prof. înv. primar, grad didactic I, ȘcoalaGimnazială ,,GrigoreAntipa”, Botoșani

Implicat cu adâncăsimţireşideplinădăruieînmişcarea de redeşteptare a conştiinţeinaţionaleînteritoriuldintre Prut şiNistru, GrigoreVieru a jucat un rolesenţialîn „românizarea” sentimentuluinaţional, militândpentruintroducerealimbiiromâne, calimbăoficială, şi a grafieilatine (e demn de menţionatcăîn 1988, însăptămânalul cultural ”LiteraturaşiArta” de la Chişinăuapareprimul text cu grafielatină din istoriaculturalăpostbelică a Basarabiei, iar din 1989 gazetarespectivă se vatipăriînîntregime cu alfabetlatin). Ba maimult, înacelemomente de prefacerişişovăieli, poetulapărăimnulnaţional „Deşteaptă-te, române”, propuspentruînlocuirea cu alt text, al unuicontemporan,care nu ar fi putut, desigur, să se ridice la puterniculsimţământnaţional al aceluia, imnpe care şiRomâniaîladoptaseîncă din zileleRevoluţiei din decembrie 1989.
GrigoreVieru, născutîn 1935, a fostcontemporan cu mareanoastră „generaţieLabiş”, care a redescoperitlirismulîntr-un moment cândmistificărileîngheţului dogmatic afectaugravculturaşiliteraturaromână. De aceea, el şicolegiilui de generaţiereprezintăceeace a reprezentatgeneraţialuiGoga la începutulsecolului al XX-lea înTransilvania. E unfel de similitudine de destin, care are şi o prelungireîn plan poetic. Vieruşi-a simplificatversul, el voiasăcomunice un mesaj. Faptulacesta i-a fostreproşatpenedrept.Pentrucă, încă o dată, Vieruvorbind de pildă de mama îndurerată, careestefantasmaesenţialăînpoezialui, vorbea de îndurerataBasarabie. Ştiacătrebuiesă se adresezeromânilor de acolo, înstrăinaţi, agresaţişiîncercaţi de istorie. ProbabilcădupăNichitaStănescuşiSorescu a fostpoetulcelmaicunoscutşimaiacceptat de oameniisimpli.IarNichitaStănescuspuneadespre el atât de frumos: «GrigoreVierueste un mare şiadevărat poet, el transfigureazănaturagândiriiînnaturanaturii, ne împrimăvărează cu o toamnă de aur, cartealui de inimăpulseazăşiîmiinfluenţeazăversulplin de dor, de curatăşipurălimpezire».
Poetulbasarabeandedicăînvolumul,,Numeletău” (1968) poeziiîntregiluiNicolaeLabişşi Marin Sorescu, Tudor Arghezi, Lucian BlagaşiConstantinBrâncuşi, moduri de creaţieincontestabilă ale spiritualităţiiromâneşti. Erauprimelededicaţiiapăruteînliteraturabasarabeanăpostbelică, înainte de trecereaPrutuluipentru prima dată (1973) şirevenireaapoiaproaperitualicăînspaţiulnaţionalşi cultural căruia de faptîiaparţinea.
Poeziasareţinefoarte bine variiaspectedintr-o istorietulbureşiopresivă: ”În mine a lovitstrăinul/ de PaştisauDenii./ Dar încolţitu-m-au besmeticii/ şimoldovenii.// Că nu suntemromâni, străinul/ Pe-a lui o ţine./ Şi-aimeimai tare-l cred pedânsul/ Decâtpe mine.// Basarabie cu jale,/ Basarabie,/ De pe deal şi de pe vale,/ Basarabie.” (Basarabie cu jale).
Poetul a devenit o cutie de rezonanţă a sentimentuluinaţional, de aceeaversurile sale au pătrunsadâncînmase, cu o sinceritatede mesajmemorabilă, esenţială, urgentă. Vieru e un poet cetăţean, exprimând, înnumeleneamuluisău, o istorievitregăşiopresivă. Căci „hăcuindu-i” hartaşidoina, limbaşidrepturileistoriceşisociale, culturaşitradiţiile, poporulesteîmpinsşipecaleaunor „Siberiifără de sfârşit”. Destinulmartiric al Basarabieiaminteşte de mitulchristicînversuriirevocabileşi de muzicalităţiclasicetulburătoare: „Doamne, cel din slăvicreştine,/Cepăcateoare-aisăvârşit/ Căte-au dusacoloşipe Tine/ ÎnSiberiifără de sfârşit.” (Reaprindeţi candela).Altememorabileversuri ale sale sunăca o acuzăperpetuăşica un strigăt de revoltăşitânguire: „Einehăcuirăgraiul/ şidoina, şiharta!/Ei care astăzivânează/ «LiteraturaşiArta!» // Eidatina o spurcară/ Barbarşisinistru!/Ei care aziadulmecă/ Revista «Nistru!» // Eigâtuirăprădalnic/ Bisericifrumoase!/Ei ne răstignirăpecrucea/ Lui ‘46. // Ei ne-au mânatspre Siberia/ Cu pistolul din urmă! (…)/ Ei au dusomul la ocnă/ Pentrutreiciocălaie!…”
Impresionantăeste la GrigoreVieruiubireavalorilorculturaleromâneşti, între care Eminescuestesupremarecunoaştere. Poetulnostrunaţional „nepereche”, expresie a unuiautenticromânismşi a ideii de românitate, care a scrispaginiimpresionantedespreistoriaBasarabieişidesprestarea de lucruri de peste Prut, devineimagineainalienabilă a poezieiluiGrigoreVieru. ÎntocmaicaNichitaStănescu, Vierunutreştefaţă de autorul „Luceafărului” un sentiment de patosşiveneraţie, regăsindînacestaaspiraţiacuratăşiînălţimeasimţământuluinaţional, dincolo de timpurişiconjuncturi. „A muritfrateleluiEminescu”, îşiintitulatableta-necrologpoetulNicolaeDabija,…,,iarsufletulsău merge săstea la sfat cu el”. Se împlinea, de fapt, prinaccidentul din noaptea de 15-16 ianuarie 2009, întimpce se întorcea de la o manifestareomagială, aceapremoniţietulburătoareîncă din 1964, când, înrevista ”Nistru”, luiVieruîiapăreapoeziaLegământ, dedicatăluiMihaiEminescu: „Ştiu: cândva, la miez de noapte, / Ori la răsărit de Soare,/ Stinge-mi-s-arochiimie/ Tot deasupracărţii Sale.”
Înparalel cu aceastăpoezie de respiraţienaţionalăşiculturală, de românismşiromânitate, GrigoreVieru a cultivatşilirismul de reflexivităţi grave, în care se regăsesctemeatât de îndrăgitesufletuluisăuînlăcrimatşisetos de Dreptate, de DemnitateşiFrumos, de Bine şiAdevăr. Versurile dedicate, bunăoară, LimbiiRomâne, îndescendenţadirectă a unuiAlexeMateevicirămascuratşinebiruit, suntunele din celemaifrumoasescrise de celcededicase, prinanii ‘70, Tricoloruluinaţional, poemulCurcubeul. Filologulşiistoricul, – absolvent al Institutului Pedagogic ”Ion Creangă” din Chişinău (1958), – se vorregăsiîntr-unaşiaceeaşivocaţie a militantismuluinaţional, deopotrivăincriminantşi integrator, însensulîn care poetulspusesecă ”cine nu şi-a scrisistoria cu sângeleacelasau n-a avut-o niciodată, saucredecăpoatetrăipecontulistorieialtora”… Salvareaprin ”limbă” şi ”carte” devine un laitmotivînpoeziaconştiinţei sale naţionale care priveştespreLuminăşiFrumuseţe: „Razele ne vin din soare,/ Iarmiresmele – din floare,/ Numaidorulstrămoşesc –/ Din cuvântulromânesc.” (Dorulşilimba) Sauaceastămeditaţie, care îlexprimă la modulorfeicşimartiric, înexpresivitateamodernistă a versului liber: „Pentrucă a văzut, ochiulmeu a murit./Lacrima: piatrafunerară/ Pemormântulochiuluimeu./ Vaveni alt cer./ Înaltălume se vadeschide/ Ochiulmeudândpiatra la o parte.” (ÎntreOrfeuşiHristos)
GrigoreVieru e o valoaresupremă a culturii, literaturiişimişcării de trezire a conştiinţeinaţionaleînBasarabia. Opera sa, trecând de multfruntariileimpuse de vitregiileistorice, a devenit un bun mailarg al culturiişispiritualităţiiromâneşti. Profețiile sale așteaptăîmplinirea, celedouăţăriromâneşti din Europa neavând, de fapt, decât o unicătemelie de etnicitateexprimatăprintr-un organism naţionalviu, în ale căruivenecurgeacelaşisânge de autenticăromânitate. Icoană a unui sentiment naţionalatât de profundşi organic, înfixarealuipeelementeinalienabile de istorie, cultură, limbă, specificitateetnică, opera luiGrigoreVierurămâneşi un document literar de mare valoare, grăindatât de direct şisemnificativînconţinuturile sale grave şisemnificative, dincolo de vremuri, cu bătaielungăîntimpşispaţiu.


Bibliografie:
Țopa,Tudor,Voievoziiinspirației, Chișinău, 2007.
Vieru,.Grigore,Taina care măapără,Iași, Ed. Princeps Edit. 2008
Gomboș, Stelian, PoetulGrigoreVieru - ApologetulsiMarturisitorul, CrestinOrtodox.ro ,București,25 iulie 2012.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu