GrigoreVieru -dragoste de țară și neam

Ciobanașu Valentina
Prof. LimbașiLiteraturaromână, grad did. I
LiceulTehnologic ”Ștefancel Mare șiSfânt” – Vorona


Poezie, libertate, iubire, patrieşimamă:  suntcuvintelemagicecedescriucelmai bine opera şiviaţacelui care a fostmarele poet românGrigoreVieru, din Basarabia.
GrigoreVieru a fostmaimultdecâtun poet. El a fostunsimbol al Basarabieiînstrăinate. Prinintermediulcreaţiei salețaraaaflatîncăînanii ’70 căBasarabiacearăpită de la trupulei,trăieşte.
Vieru a trăitprinpoezie, aimplantatînnoidestoiniculșivrednicul, ca peniștepiloniexistențiali, și a făcut-o cu toatăcredințaunuiluptătorneobosit. Predestinatsă fie prigonitpentrudreptate, Vieru a reușitsăținăpiept, chiarșiîntimpurilecelemaivitrege.
Marele poet, s-a născutpe 14 februarie 1935, însatulPererîta, înfamilialui Pavel șiEudochiaVieru, plugariromâni (așa cum îiplăceasă le zică).  Rămasorfan de tată, care plecat la război nu s-a maiîntors, a fostcrescut cu multădragoste decătre mama sa, reuțindastfel,prinmuncășidevotamentsăobținărezultateimpresionantepentruacelevremuri.
Atât de modest și de omenosvorbea de petribunaeliberării, încâtinspira nu doarîncredereînforțeleunuineamobosit, darșicertitudineaunuiviitorluminospentrunoitoți. Dincolo de acestrăzboipentrudreptate, el rămânea un domn cu părulgrizonat, adus de spate șipecetluitsăpoartegrijilenoastreînsuflet. Inimalui a fostmereuîmpărțităîntredouămariiubiri: dragosteapentrupoporșidragosteade mamă. Așacă, atuncicândvorbeștidespreVieru, esteimposibilsă nu îiadmiritalentul cu care elogia, înpoezie, imagineamaternă: ”Uşoară, maică, uşoară/ C-aiputeasămergicălcând/ Peseminţelecezboară / Întrecerurişipământ!”
Dar ceeace l-a transformatîntr-un erou al poporului – iaracestapelativi se cuvine de bunăseamă – esteimplicareaacestuiaînMișcarea de EliberareNațională din Basarabia, alături de Ion șiDoinaAldeaTeodorovici, Ion Vatamanusau Adrian Păunescu. Grațielui, am avutfericitaîmplinire a visului, tăgăduitdecenii, de a vorbiînlimbaromânăpeste tot, de a scrie cu buchialatinității. LuiVieruîidatorămsensibilitateanaționalășidescătușareaidentitățiistatale.Penițasa ne-a redeschisdrumulspre patria-mamă, căci el însușispunea: ”Dacăvisulunora a fostsăajungăîn Cosmos, euviațaîntreagă am visatsătrecPrutul”.
GrigoreVieru a debutatînpresa din România cu unciclu deversuritradus din... ruseşteşi care apareînrevistamoscovită „Iunosti”.El a crescutgeneraţii de cititoriîn spirit românesc.PoeziileluiVieruodatăscrise nu maierau ale lui, el era al lor.Profilulpoetului, felul de a fi, de a rosticuvintele, parcăfusesemodelat de acestea.Uneledintrepoemele sale deveniserăcântece.Multedeveniserăfolclor.Lumea le rostea, trecându-le din gurăîngură, omiţândnumeleautorului.
GrigoreVieru e scriitorul care a modelatgeneraţianoastră. Cândrevenea de la Bucureşti, compartimentultrenului era plin cu saci cu cărţi.Cărţileaduse de el – Iorga, Blaga, Preda, Stănescu etc. – le-a cititaproapeunsfert de Chişinău. Nu era zgârcit, le împărtăşeaşialtora, ca pe o comoarădespre care trebuiesaafletoatălumea. Într-o perioadă de deznaţionalizareferoce a Basarabiei, de la el, darşi din acelecărţi, generaţianoastră a pătrunsadevăratelesensuri ale noţiunilor de patrie, neam, limbă, istorie.
Vieruceladevărat era doarunul.PentrunoiGrigoreVieru a însemnatun model de scriere. Spredeosebire de uniitinericondeieri care au îmbătrânitfărăsă se maturizeze, GrigoreVieru n-a fosttânărniciodată. El s-anăscutbătrân, ca poet, evident. Primelepoemeîlevidenţiau ca poet matur, care nu-şipoatepermiteluxul de a se juca de-a cuvintele.De la Alarma (prima lui carte cu versuripentrucopii) şipână la alarmaconţinutăînultimele sale poemeşiarticoleGrigoreVieru a fost o sursă de inspirațiepentrucurăţeniaşiprosperitatealimbiiromâne, la cultivareaconştiinţeişidemnităţiinoastrenaţionale.
Marele poet vine din suferinţaneamuluisău, iarvisulsăumăreţeste ca Basarabiasă se integrezeînlumearomâneascăşisă nu mai fie o provincierătăcităşicăvaveniîntr-o zivremeacândromânii din Basarabiavor fi liberi, nu vormai fi ameninţaţişiînfricoşaţi de Siberia de gheaţă, vorveni, într-o zi mare șiînălțătoare, definitivacasă, la ţaralor, România. Dragosteapentrunoiromânii a fostviaţaacestui mare român.
Aveaunsingur vis: Unirea, vispecare nu l-a văzutrealizat.
Acum o vremepresabolşevică de la Chişinăuvorbea de Vieru ca de unscriitor care şi-a supravieţuit opera. ŞiabiacândVieru a declaratîntr-un interviu din „Literaturaşi Arta”: „VreausăvădUnireaşisămor”, adversariiluiideologici au fost, brusc, de acord cu faptulcă „Vieru e un poet nemuritor”.Cei care îlurau, îluraumaidegrabă tot pentrubunătatealui, pentrucorectitudineaşipentrutalentulsăuinegalabil, pentrucă nu cedaînfaţaminciunii, pentrucămaimariizilei se linguşeauînfaţalui, darcelmaimultpentrulecţia de românismpe care o reprezentaprinînsușiexistențasa. Când era omagiatVieru, era, de fapt, omagiatăBasarabia.Cea din sufletulsău, care era numaişinumairomânească.
Adversarii l-au ucispeVieru de maimulteori, dar el n-a muritniciodată.Pentrucă a ştiutsăînvie de fiecaredatăprinvers. De astădată el a plecat ca sărămână.
ÎnziuaînmormântăriiluiVieru s-au vânduttoateflorile din Chişinău, încâtcinevaspuneacă s-a deplasat cu o maşină la Ialovenisă procure câtevacrizanteme. Se parecăabiadupăce a plecatmarele poet, Basarabiaşi-a datseamace-a însemnatacestapentru ea.
Şiacumvine întrebarea de pebuzeletuturorcelor care l-au iubitpemarele poet: chiartrebuiaGrigoreVierusămoară, pentru ca săpoată fi apreciat la justavaloare?! Ca săi se vadăadevărataluidimensiune?! Ca săsimţim cu toţiiatât de acutgolulenormpe care l-a lăsatpoetulşiluptătorulînurma-i?!
Toatecărţilelui au fostavanposturi.Eleluptau, iubeau, vorbeauşicândpoetul nu se aflaînpreajmalor. La felvorprocedaacesteaşi de aziîncolo. Vorlupta, iubişivorbiînloculluiGrigoreVieru, cu cuvintelelimbiiromâne, cu lacrimile (de bucurieşisuferinţă) ale naţiuniiromâneşi cu speranţeleneamuluinostru de care sufletulpoetului a fostîntotdeaunapreaplin „ca un pom de roşii mere”.  Acum, înacesteclipe, GrigoreVierustă la sfat cu autorul "Luceafărului" și-ispunecăBasarabialorși a noastrăîncă n-a murit, chiardacă-imorrândperândceimaidestoinicifiișifiice: Ion șiDoina, Ion Vatamanu, NicolaeSulac, Ușatiuc - Bulgare, NicolaeCostin, Damian, Emil Loteanu, Victor Ciutacu. GrigoreVieru a fostmaimultdecât un poet.
GrigoreVieru a rămasînmemoriaromânilor din stângașidreaptaPrutului ca poetul care și-a iubit mama, care l-a iubitpeEminescuși care și-a iubit patria româneascășiscrisuleilatin.
Mai târziumărturiseacăpentru el iubirea de neam era undatîntipăritînființasa:„Dragostea mea pentrucuvântulromânesc, pentrucânteculnostru, pentru tot ceestenațional, am moștenit‑o prin instinct. Mie nu mi‑a spusnimeni la școalăcăsuntromân, toțiîmispuneaucăvorbescaltălimbă. Instinctiv, glasulsângelui mi‑a spuscălimba mea estecearomână”.


Bibliografie:

1.      Tudor Țopa, 2003,Condamnați la zbucium,  EdituraUniversul, Chișinău;
2.      Tudor Țopa, 2007,  Voievoziiinspirației, EdituraUniversul, Chișinău;
3.      VieruGrigore, 2008, Taina care măapără, Editura Princeps Edit, Iași;


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu