Grigore Vieru, un poet mesianic

 


 

Romaniuc Carmen, profesor de limba şi literatura română, grad didactic I,

Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă”, Săveni

 

 

             

În trecerea anilor, multe condeie au așternut pe hârtie rânduri pline de patos și idei mărețe, însă când se așterne tăcerea și foile rămân în bătaia vântului timpului, doar cele valoroase și iubite de cititori se cern în volumele frumos așezate în biblioteci.

Grigore Vieru este cel mai cunoscut poet român din Basarabia, remarcându-se ca păstrător al conştiinţei naţionale a românilor basarabeni. A susținut adoptarea în Republica Moldova a limbii române ca limbă oficială şi a grafiei latine. Perenitatea operei sale se datorează capacităţii de a vedea până în adâncul sufletului românesc însetat de natură, tradiții, iubire, frumuseţe, candoare, năzuința de a păstra nealterată moștenirea spirituală a neamului. Pe o scenă literară aservită politic, asemenea celei din România, Grigore Vieru a scris versuri pentru copii, poezii patriotice, creaţii închinate mamei, soţiei, iubirii, satului natal, poezie mesianică şi chiar aforisme. Căldura şi simplitatea versurilor vierene au câștigat inima publicului larg şi au dus la recunoaşterea autorului care, şi după tragica sa dispariţie, trezeşte interes şi apreciere în rândurile românilor de pe ambele maluri ale Prutului.


Poezia lui Grigore Vieru este o ie imaculată pe care se disting, cusute cu măiestria cuvântului, teme poetice precum mama, graiul, patria, copilăria, iubirea, rolul artistului, creația. Este o asemănare între simplitatea și frumusețea portului popular și poeziile lui Grigore Vieru care a transmis cele mai puternice emoții pe care le simte fiecare om în efemera sa viață. Conform mărturisirilor sale, poetul nu își dorea să fie simplu, dar își dorea să fie înțeles de oricine. În spatele simplității se află o gândire profundă, complexă și o înțelepciune de neegalat. Nu mai avem astăzi un alt Grigore Vieru și această realitate se va păstra mult timp. Numai vremurile dificile, numai luptele și greutățile ivesc sub lumina soarelui oameni puternici, făuritori unici de cultură și literatură.

Trei mari direcții străbat întreaga operă a poetului din Basarabia: Mama, Patria și Limba maternă, Limba Română. Cu toate că regiunea a fost puternic rusificată, limba română nu a putut fi uitată și Grigore Vieru a știut dintotdeauna că e limba neamului său.

Mama este ființa cea mai importantă, dar și simbol și mit. Poezia Cântec cu acul o descrie în ipostaza de părinte, Izvorul mamei este creația lirică prin care mama devine simbol, Mica baladă face trecerea către mit. Patria este mamă în viziunea lui Grigore Vieru, dar și pământul străbun, locul nașterii și casa părintească, oamenii simpli care o compun în mod spiritual. Printre cele mai reprezentative poezii cu această temă sunt Acasă, Satul meu, Casa părintească, Către plugar. Patriotismul, dorul, mândria, statornicia sunt sentimentele profunde care se desprind din versuri și servesc drept lecție de istorie pentru cei care au uitat prea repede trecutul. Tema războiului răscolește răni sufletești niciodată uitate. Influențat de propria biografie, Grigore Vieru înfățișează războiul din mai multe puncte de vedere, al copilului orfan, al văduvei, al eroilor răniți în bătălii. Din poeziile Vreme de război, Transnistria reies suferința, condamnarea unui flagel aducător de mari nenorociri, pericolul contropirii, dar și dorința de pace, de trăire liniștită a vieții, în lumină, sub protecția binefăcătoare a naturii. Aceste poezii descriu o realitate actuală, caracatița roșiei stele doar și-a schimbat ținta.

Militant basarabean, poet, educator, urmaș al marilor scriitori români, Grigore Vieru se autodefineşte cu sinceritate şi smerenie în poezia Formular. Sub un titlu neologic se dezvăluie un monolog, vocea poetului întreabă şi răspunde ca persoanjul Iona al lui Marin Sorescu. Asemănarea se opreşte aici pentru că scriitorul moldovean nu şi-a pierdut niciodată identitatea, nu rătăceşte într-un spaţiu claustrant, ci visează la unire, luptă cu toată forţa ca Prutul să fie un râu ca oricare altul, nu o graniţă. Primele două strofe par universal valabile, acel eu poate fi oricare dintre noi, născuţi în sânul iubirii. Originea sa este una simplă, fiind descendent al unei familii de plugari patrioţi, cu un tată pierdut în război şi îngropat în pământ străin. Profesia de scriitor este definită atât de plastic într-un enunţ marcat de o metaforă: Ostenesc în ocna cuvintelor. Şi Vieru crede în slova făurită. Versul Am stat nişte ani închis: în sine. te duce cu gândul la imposibilitatea rostirii şi îndeplinirii idealurilor într-o lume controlată sistematic şi afectată de cenzură.

Satul natal şi mama sunt teme lirice sfinte pentru Grigore Vieru. Poezia Satul meu înfăţişează, în câteva distihuri de o simplitate remarcabilă, imaginea unui loc de poveste, pur asemenea apei curate ca lacrima, la poalele unei păduri de stejari seculari care pare că au primit poruncă de la bunul Dumnezeu să protejeze aşezarea de pe vârful dealului. Satul creat in illo tempore a ieşit de sub influenţa nefastă a trecerii timpului profan, aşa cum simţea şi Lucian Blaga, veşnicia s-a născut la sat. Grigore Vieru lasă un testament simbolic în ultima strofă, obârşia cu huma sa roditoare este locul de odihnă pentru oasele cele ostenite.

Limba, folclorul, istoria, literatura, muzica, portul popular sunt chintesenţa unui neam trecut prin foc şi sabie pentru a rămâne acea insulă de latinitate într-o mare slavă. Limba noastră cea română e născută din vatra neamului, din rodnica ţărână, este limba doinelor de aur şi a neamului dacic. Nimic şi nimeni nu au putut să şteargă din memoria colectivă a basarabenilor graiul românesc, scris atâta timp cu litere chirilice.

Un loc important este ocupat în universul liric vierean de textele închinate marilor poeţi români. Este dovada apartenenței scriitorului la literatura română, a spulberării graniţelor fizice şi a integrării sale într-o istorie literară comună şi unică, cea a literaturii române. Poezia Legământ închinată poetului nepereche, Mihai  Eminescu, evidenţiază continuul studiu al operelor eminesciene a căror bogăţie nu va permite parcurgerea integrală într-o singură viaţă de om. Vieru cere să fie lăsate urmaşilor care au o datorie strămoşească, să nu uite valorile. Un popor care nu cunoaşte propriul trecut este condamnat la întuneric. Admiraţia faţă de Eminescu este subtil marcată prin scrierea cu majusculă a adjectivului pronominal posesiv. Vieru intuiește zbuciumul psalmistului Tudor Arghezi, activitatea artistică bogată a scriitorului florilor de mucigai este definită ca cincizezeci de ani de căutări care nu s-au sfârşit cu moarte. Doar oamenii obişnuiţi, prinşi în vârtejul grijilor cotidiene îşi găsesc liniştea într-un mormânt. Arghezi, bătrânul, măritul, doar s-a culcat. Însă veghează, inspiră, dojeneşte şi mângâie prin atâtea şi atâtea poezii. Numele Lucian Blaga reprezintă titlul unei alte creaţii lirice în care sunt valorificate câteva motive specific blagiene, trupul, steaua, fântâna, streaşina casei, lutul. Adjectivele atribuite poetului filosof sunt frumos, limpede, adânc şi oglindesc percepţia lui Grigore Vieru. Simbolurile cuibului de lut şi al rândunicii fac trimitere la renaştere, fertilitate, speranţă. Lucian Blaga este esenţă şi perpetuare. Poetul Basarabiei îi dedică lui Nichita Stănescu o poezie de dragoste, cu versuri inegale, dominată de imaginea unei iubite care sfinţeşte totul în jurul ei. Teluricul şi cerul se unesc din nou pentru că iubirea înalţă, purifică şi aduce eternitatea. Dar Grigore Vieru lărgeşte universul poetic cu alte două figuri emblematice ale neamului său, Enescu şi Brâncuşi. Natura întreagă e cântată de marele compozitor, iar la Masa tăcerii se vor aduna voievozii la ceas de taină pentru a-şi odihni braţul şi fruntea de piatră. Spiritele lor veghează pământul sfânt al ţării și duc peste hotare o moștenire culturală emblematică. Poezia e un îndemn către generaţiile tinere care pot fi inspirate de sacrificiul, patima şi dragostea de glie ale înaintaşilor.

Scrierile închinate limbii române şi patriei demonstrează încă o dată iubirea nemărginită pe care a avut-o Grigore Vieru pentru ţară şi neam. Într-un timp al modernizării și globalizării lumea nu trebuie niciodată să uite că fiecare popor are o amprentă spirituală unică, o zestre naţională de neînlocuit.

Prin opera sa, Grigore Vieru a păstrat identitatea neamului românesc, s-a întors la rădăcinile strămoșești care nu pot fi uitate, a crescut generații întregi cu dragostea de țară, de neam, de glie, de tradiții, de pace și frumos. Poezia lui e un testament al neamului, păstrând amintirea strămoșilor, prezentul său încărcat de încercări, cu lupte și victorii. Viitorul lui Grigore Vieru este astăzi prezentul nostru, pe care știm că l-ar fi dorit plin de lumină, pace și înțelegere. E datoria urmașilor să continue drumul său, să pregătească un astfel de viitor și să nu lase să se așeze negura peste frumoasa Basarabie, peste România.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie generală:

 

1.     Vieru, Grigore; Cântec de iubire, Editura Prut Internaţional, Chişinău, 2015

2.     Vieru, Grigore; Sunt robul iubirii, Editura Agora, Bucureşti, 2012

3.     Vieru, Grigore; Rădăcina de foc, Editura Univers, Bacău, 1988

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu