Simbolistica cuvântului ,,mama” în poezia lui Grigore Vieru

 

 

Ungureanu Livia, prof. înv. primar, grad I,

Școala Gimnazială ,,Grigore Antipa” Botoșani

 

Rezumat

În opera poetului Grigore Vieru cuvântul ,,mama” are o simbolistică aparte: veșnicia, spiritul de sacrificiu, rezistența, nestrămutarea rădăcinilor, substitutul eternității, Mama-Patrie, Mama-Cuvânt, Mama-Limbă, Mama-Libertate, Mama-Dor, Mama-Univers.

           Recunoștința poetului pentru sacrificiul mamei rămâne cel mai puternic ecou al relației dintre cei doi. Această prețuire este manifestată o viață întreagă de către fiul recunoscător, care ajuns la senectute are puterea să o exprime în profunzime: ,,O stea mi-atinge fața/ Ori poate-a ta năframă/ Sunt alb, bătrân aproape/ Mi-e dor de tine, mamă!”


 

Cuvinte-cheie: simbolistică, mama, patrie, poezie, limbă, libertate, dor, univers

 

            Mama, acest cuvânt-rădăcină/viață pentru fiecare dintre noi ocupă un loc central, are semnificații aparte în opera marelui poet, Grigore Vieru. Fiecare poezie dedicată acestui lait-simbol, mama, necesită o dezlegare aparte, specială.

În poezia „De unde” imaginea mamei, cea care i-a dat viaţă, i-a călăuzit existenţa şi l-a învăţat cuvântul, apare în prim-plan. E profund subliniată uimirea poetului față de veșnicia chipului mamei, care nu şi-a întipărit chipul în nicio poză, nu a avut timp să-şi privească chipul în oglinda apei, pentru că a fost ocupată cu spălatul rufelor. Poetul evidențiază spiritul de sacrificiu, de jertfă al mamei în vremurile silnice ale războiului, chinurile nesfârşite ale vremurilor de restrişte, ale nemângâiatelor chinuri şi zile fără speranţă: ,,Sub furtuna de foc/
A războiului;/Scrumul secetei se aşternuse,/Umbrele foamei
;” rezistenţa ei în timp şi istorie, credinţa ei într-un viitor mai bun, aflându-se într-o veşnică aşteptare la geam:

,,Când geamul/ La care-aşteptai/ Era, mamă, cernit/ De jalea ochilor tăi,/ De singurătate.”

În poezia lui Grigore Vieru chipul mamei apare prefigurat sub diferite aspecte şi comportă semnificaţii dintre cele mai impresionante. Poezia „Spre chipul tău” creionează chipul mamei în alergarea fără sfârşit a izvorului, în „roua spicului”, în metalul de valoare – aurul:

,,Cu roua spicului sub pleoape/ Mă-ntorc spre ce mi-e sfânt şi-aproape:/ Spre chipul tău de aur, mamă/ Şi-mi curge sufletul ca grâul.” Aici râul este un simbol al perpetuării, al curgerii necontenite, al perindării în timp şi spaţiu, al nestrămutării rădăcinilor. Chipul mamei e unic şi de neuitat, iar cine-l uită „se destramă”. Este vorba de destrămarea sufletească, de înstrăinarea şi perimarea iubirii.

            În poezia ,,Când sunt eu lângă mama” principiul matern umanizează, dobândește vibrații cosmice, devenind chiar ,,substitut al eternităţii” (M. Cimpoi). Mama cu „fierbintea ei respiraţie / roteşte pe cer stelele, luna”. Astfel ,,cosmosul capătă un nimb matern, mama devine osia lumii” (Adrian Dinu Rachieru).

Poetul îşi vede mama ca mit al vieţii sale, dar şi al întregii omeniri, care a avut sau are o mamă. Mama reprezintă protecţie: ,,Mă temeam să nu-ţi fie frig, zice mama” (Acasă); “Când geamul/ la care aşteptai/ Era, mamă, cernit/ De jalea ochilor tăi” (De unde) – lacrimi vărsate pentru fiu; ,,Nu mai vine, mamă,/ nimeni din urmă/ afară de pâinea ta/ învelită-n ştergar” (Dar tu), ajutor, sprijin; ,,Născând tu eşti un geniu, mamă/ Un geniu, mamă, eşti./ Tu eşti zămislitoarea,/ Eşti pomul numai vers” (Tu eşti un geniu).

În creaţiile lui Grigore Vieru întâlnim mai multe ipostaze ale mamei:

·      Mama-Patrie

   Mamă. Tu eşti patria mea” – această frază conţine esenţialul, principiul primordial,

afară de care nici nu se poate concepe existenţa; ,,Sărut vatra şi-al ei nume/ Care veşnic ne adună …// Cânt a Patriei fiinţă/ Şi-a ei rodnică ţărână/ Ce-a născut în suferinţă/ Limba noastră cea română” (Limba noastră cea română), aici Patria, vatra neamului “care veşnic ne adună

este asemănată cu mama, care-şi adună în jurul ei copiii şi o face benevol, din dragoste; ,,Dacă măicuţa ta,/ Dacă limba strămoşilor tăi/ Se află în Patrie/ Nu e ţară mai minunată ca/ Patria ta!”; ,,Iată o piatră/ Care pe nimeni nu a lovit/ Ea stă neclintită aici/ Pe mormântul tău/ Mamă./ Cucernic o îmbrăţişez/ Ca pe întâia/ Şi cea de urmă/ Patrie a mea” (Piatra). Poetul își exprimă îngrijorarea față de viitorul patriei, ştiind teroarea prin care a trecut generaţia sa, de aceea într-o poezie dedicată lui Spiridon Vangheli poetul declamă: ,,Tu ştii/ Că un cântec frumos/ Pentru copii/ Poate salva în viitor/ O Patrie” (Tu ştii …).

·       Mama-Cuvânt matern/ Mama Limbă

     Reprezentativă  în acest sens este poezia ,,În aceeaşi limbă”: ,,În aceeaşi limbă/ Toată

lumea plânge/ În aceeaşi limbă/ râde un pământ// În limba ta/ Ţi-e dor de mamă…”. În jurul cuvântului matern al limbii orbitează procesele afective ale sufletului uman: plânsul, râsul, durerea, bucuria, mângâierea, cântul și chiar tăcerea.

           Vatra neamului, asemenea mamei zămislitoare, a născut limba română, devenind astfel nemuritoare prin copiii ei spirituali: ,,Sărut vatra şi-al ei nume/ Care veşnic ne adună/ Vatra ce-a născut pe lume/ Limba noastră cea română” (Limba noastră cea română).

            În poezia ,,Pentru ea” întreagă fiinţă a poetului tresare la rostirea cuvântului matern, primeşte căldura sufletească pe care nimeni altcineva nu i-o poate da: ,,Pentru ea e caldă vatra poamei/ Pentru limba, pentru limba mamei. Mama-Limbă cuprinde totul. ,,În limba mea sunt toate florile./ În limba mea sunt toate culorile./ În limba mea sunt toate stelele./ În limba mea sunt toate misterele” (O mie de clopote).

            Prin intermediul poeziei ,,Salvați-vă prin limbă” poetul transmite un îndemn puternic către generațiile actuale și viitoare, acela de a învăța limba maternă și de a-și depăși condiția prin educație, acestea fiind singura salvare de minciună, dezamăgire, infiltrări străine: “Salvaţi-vă, salvaţi-vă, salvaţi-vă/ Prin limbă şi prin carte!

Simbolul Mama-Cuvântul apare în opera lui Grigore Vieru și inversat, adică Cuvântul MAMA: “Pruncii îl zuruie./ Bătrânii îl visează./ Bolnavii îl şoptesc./ Muţii îl gândesc./ Fricoşii îl strigă./ Orfanii îl lacrimă./ Răniţii îl cheamă./ Iar ceilalţi îl uită (cel mai dureros)/ O, Mamă, o, Mamă!”. Poetul nu-şi imaginează cine-ar putea lua locul mamei/cuvântului: “Cine-n locul ei/ Să vină ar putea – / În locul mamei?!/ În lipsă de cuvânt?!” (Poeţii), ea care reprezintă nădejdea cea din urmă: ,,Tu, cuvântule şi tu, nădejde …” (Cântec). Siguranţa n-o poate găsi nicăieri decât în cuvântul mamei: ,,Trăim un timp de mare zbucium/ Şi-atât şi eu mă odihnesc/ Cât mai aud cuvântul mumei/ Şi cât în ochii ei privesc” (Aşa o ştim).

·      Mama-Libertate

Această ipostază a figurii materne este întreţinută de scriitor prin apropierea de conştiinţă,

care simte necesitatea să cânte jinduita libertate mărginită în “sârmă de ghimpi”: “Sunt cel ce vrea să cânte-n Piaţă/ A libertăţii dulci prescură…// Sunt dorul care zboară peste/ Zăgaz şi apă înspumată/ Un fel de tristă libertate/ Cu lacrimi mari încoronată.// Sunt Prutul singur şi istoric/ Ghimpată sârmă îl răneşte” (Sunt). Poetul deplânge soarta lui și a conaționalilor lui care nu se pot bucura de libertate, dar şi nu-şi pot da seama de robie: ,,Rău să nu înţelegi/ Că eşti liber./ Dar groaznic să nu pricepi că eşti rob –/ Aceasta e Basarabia/ Fratele meu!”. Poetul a crescut cu idealul de a fi liber: ,,Trebuia cucernic să le/ sărutăm poala roşie (…)/ Nu eram liberi. Năzuiam numai/ Spre slobozenie, taininc/ Cântând: “Libertate, vei fi/ Partea mea de Hristos”!” (Despicarea ţestelor).

·      Mama-Dor

Relaţia de dor dintre poet şi mamă este indisolubilă, chiar necesară, acesta creionând-o în

multe dintre creațiile sale: ,,În limba ta/ Ţi-e dor de mamă …” (În limba ta); ,,Mi-e dor de iarbă crudă/ A ochilor tăi verzi” (Vreau să te văd); ,,Ar putea oare să fiinţeze/ Dorul,/ Neînconjurat de liniştea/ Şi frumuseţea inimii tale?!” (Fiinţa dorului) ş.a. Dorul apare în relaţie şi cu alte fiinţe, lucruri: ,,Mi-i dor de-ai mei copii// Mi-i dor de casa mea// Şi mi-i dor de satul meu” (Of, Italie); sau ,,Mi-e dor de copilărie/ De Prut. De linişte” // Dorul de veşnic repaos/ Al martirilor (Pictează-mi o mirişte); ,,Din cauza durerii/ Firescul dor al limbii/ Îl preamăresc şi-l cânt” (Limba romană), ,,Aud în răsăritul rourat/ Cum strigă Dorul dor/ Spre Basarabia,/ Spre suferinţa ei” (Liniştea lacrimii) etc.

·       Mamă-Univers

       ,,Tu eşti zămillitoarea/ Eşti pomul numai vers/ Iar noi de aur mere/ Vărsate-n univers” (Tu eşti un geniu). Mama are menirea de a da naştere, iar prin rodul pântecelui ei se trece dincolo de orizonturile lumii pământene, trecând limitele temporale şi spaţiale, căpătând aurora sacră a necuprinsului univers.

       Descoperind o varietate de ipostaze ale mamei în opera lui Vieru, consider că recunoștința poetului pentru sacrificiul mamei rămâne cel mai puternic ecou al relației dintre cei doi. Această prețuire este manifestată o viață întreagă de către fiul recunoscător, care ajuns la senectute are puterea să o exprime în profunzime: ,,O stea mi-atinge fața/ Ori poate-a ta năframă/Sunt alb, bătrân aproape/ Mi-e dor de tine, mamă!”

        Aceasta și multe alte poezii despre mama evocă o lume de sentimente si idei care formează bogăția poeziei lui Grigore Vieru. În creația sa, mama este un simbol cu multiple semnificații etice și sociale, este un început a toate câte sunt: ființa dragă care i-a dat viață, patrie, plai, grai, izvor și alte realități primordiale.

 

 

 

 

Bibliografie

·       Dolgan, M. Poezia contemporană, mod de existenţă în metaforă şi idee. – Chişinău: Elan

Poligraf, 2007.

·       Grosu, Liliana, Creația lui Grigore Vieru din perspectivă semiotică, ANALELE

ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL, VOL. VIII, 2012 disponibil pe adresa  https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/53-63_5.pdf 

                                                                                                                       [Accesat 06.02.2022].

https://poetii-nostri.ro/grigore-vieru-autor-196/ [Accesat 04.02.2022].

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu