GRIGORE VIERU- POETUL DRAG ROMÂNILORLILIOARA BÂRSAN,prof. inv. primar, grad didactic I, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Orăşeni Deal


Un chip blând, o minte strălucită, un om bun şi iubitor de oameni, iubitor de ţară. Aşa era Grigore Vieru, poetul român născut dincolo de Prut.Aşa l-au perceput nu doar apropiaţii, ci şi aceiacare şi-au intersectat drumul cu al său. ''Există trei prilejuri de a te cunoaşte pe tine însuţi:munca,iubirea şi cumpăna''. ''Patria este ca un copil: dacă uiţi de ea, poate să plece de acasă''.
Grigore Vieru are darul de a ridica plasticitatea versurilor sale până la monumentalitate, de a ne comunica – cu desăvârşire real, concret, vizibil şi auditiv – măreţia a ceea ce este necesar omului. Pacea.Munca.Iubirea. Şi ca o întruchipare a tuturor acestora – Mama.Mama-Patrie şi mama ta, despre care poetul a scris cutremurătorul său Reazem.
Grigore Vieru nu a fost doar poet al cetăţii, aşa cum adesea a fost supranumit, ci, mai mult, a ieşit în cetate luptând pentru cauzele sale spirituale şi ale familiei extinse – naţiunea. În acest sens, Nicolae Dabija aprecia că poetul s-a identifi cat nu doar cu sine, ci cu fiinţa colectivă, fiind astfel mai mult decât un poet, fiind un destin. Destinul tragic al naţiunii este, în fond, destinul poetului. Suferinţele mamei sunt suferinţele patriei, şi invers. Conştiinţa civică a poetului porneşte din satul natal, din casa de lut a mamei când, copil fiind, poetul descoperă o limbă semănătoare rostită de ţăranii ce trudeau dealurile satului Miorcani, situat pe partea dreaptă a Prutului. Batjocorirea familiei sale prin confiscarea pământului, batjocorirea bisericii prin transformarea lăcaşului în magazie militară, precum şi batjocorirea şcolilor prin înlocuirea abecedarelor şi a învăţătorilor, starea constantă de război, toate construiesc drama poetului, drama întregii Basarabiei, pe care, cu măiestrie, Grigore Vieru a conturat-o cu lacrimi în vers: „Întreaga fiinţă basarabeană, batjocorită şi umilită timp de două veacuri de către stăpânele purtătoare de cnut, s-a aciuat răbdătoare în fi rea acestui bărbat şi, deodată, s-a produs acea ieşire-din-ascundere pe care grecii de felul lui Platon o numeau alétheia. A ieşit din ascundere, prin rigore Vieru, inconştientul colectiv, cum îl numea C. G. Jung, iar meritul de căpătâi al basarabeanului e că s-a lăsat invadat, personant (cum ar zice Blaga) de acesta şi, astfel,poetul a fost hărăzit să devină reprezentativ nu pentru o modă, nu pentru cine ştie ce experimente poetice, nu pentru jonglerii de vorbe, ci pentru destinul
neamului românesc”.
Relevante, din punct de vedere critic, sunt situaţiile comparative pe care Th. Codreanu întrevede între temele abordate în lirica profund ontologică alui Grigore Vieru şi cea a lui Nichita Stănescu sau George Bacovia. De exemplu, problema maternităţii discutată în oglinda Vieru-Bacovia capătă rezonanţe speciale în simbolistica poeticii universale:„…Bacovia (…) a sublimat netipic prezenţa mameiîn simbolismul ontologic al elementelor primordial pământul şi apa, care invadează imaginarul său poetic. Şi asta în perspectiva a ceea ce am numit negativul stilistic, „produsul”-grund al „complexului Bacovia”. Grigore Vieru, în schimb, reconverteştenegativul existenţial (necurmatele suferinţe ale copilăriei şi ale adolescenţei, asupra cărora poetul a insistat în nenumărate rânduri), în pozitiv fi inţial şi,mai departe, stilistic, confirmând încă o dată „antibacovianismul”său din oglindă. Nici Vieru şi nici Bacovia nu pot intra în cadrele psihologiei abisale a „bastardului”. Dar dacă ei au putut fi asimilaţi cu „orfanul”, în chip amăgitor Bacovia, însă declarat –la Vieru, şi aici trebuie foarte atent nuanţate faptele,fiindcă autorul basarabean nu s-a lepădat niciodată de fi fiinţa mamei reale în căutarea alteia mai „bune”,încât, din acest punct de vedere, el nu mai are nimic din visătoria romantică, de care uneori a fost acuzat sau etichetat. Dimpotrivă, întreaga lui fiinţă „se umple” absorbant de fiinţa mamei, încât ponderabilul devine imponderabil, pe când golirea de fiinţa mamei reale, la Bacovia, transformă orice imponderabil în greutatea de plumb ce anunţă căderea în vid. Nu e de mirare că fiinţa mamei vierene se înalţă”. Criticului Mihai Cimpoi i se pare, pe bună dreptate, originală ipoteza lui Theodor Codreanu în care ni se precizează că Grigore Vieru ne poate apărea ca un Bacovia întors: „un Bacovia à rebours, chiar de la nivelul sociologiei succesului. E cel dintâi izbitor contrast dintre cei doi poeţi cu structură antropologică asemănătoare”. Potrivit lui Mihai Cimpoi „Paradisul copilăriei lui Bacovia, alintat de maică-sa, cunoaşte o inversare, în cazul lui Vieru, a cărui copilărie infernală se toarnă în tipare materne paradisiace, prezenţa mamei umplând golurile”.
Analizând cunoscutul poem al lui Grigore Vieru În limba ta, poem dedicat lui A. Mateevici, Th.Codreanu crede că poetul şi-a făcut din harul şi raţiunea sa un scut de apărare a limbii române, limba acelora îngropaţi sub pietrele Prutului. Cu o alurămai mult fi ravă, dar misterioasă, decât de luptător, poetul crede că a sa este menirea să păzească limba maternă, cu atât mai mult cu cât el este acela carefăureşte în cuvânt. Altfel spus, Vieru poartă sentimental că Poetul este însăşi creaţia exclusivă a limbii strămoşeşti. De aceea unul din aforismele sale răsună aşa: Toate zilele mele izvorăsc şi se înalţă din adâncul şi din puterea Limbii Materne.
Totodată, criticul de la Huşi admite ipoteza că Grigore Vieru nu s-a mulţumit doar cu ideea de a fi o personalitate rezistentă prin cultura limbii şi a poeziei sau un gazetar şi tribun incomod pentru regimurile care s-au perindat la putere, ci, mai mult, a căutat să restaureze tezaurul arhaic al poporului său,„scormonind” în folclor cele mai frumoase cântece şi idei. De aici Mihai Cimpoi va identifi ca în poezia şi  foristica lui Vieru, existenţa unei veritabile fenomenologii a spiritului românesc. Stările liricii arhaice ale poetului vin din dureroasa sfâşiere geografică produsă de graniţa de pe Prut, din dorinţa de a se întoarce acasă, în inima Carpaţilor. Hermeneutul român vorbeşte, ca şi Mihai Cimpoi, despre destinul ulisian pe care îl are Basarabia şi Poetul.
Odată cu programul de recuperare a limbii materne, poetul recuperează folclorul, casa natală, patria şi, nu în cele din urmă, fratele.Mitopo(i)etica lui Grigore Vieru este una a fraternităţii, chiar în sensul cel mai înalt, biblic. Cu toate acestea, autorulsuportă dezamăgiri atunci când fratele român îi întoarce spatele, atunci când apa Prutului nu mai poartă limpezimea ochilor divini. Totuşi, Th. Codreanu descoperă în poet un suflet mereu optimist: „În recunoaşterea fratelui de către frate, GrigoreVieru îşi pune toate nădejdile şi cu această aşteptare a descins el în România, unde, din păcate, unii l-au primit nu cu pâine, ci cu pietre. Degeaba a venit libertatea – zice poetul – dacă fraţii nu se cunosc între ei. Deplânge faptul că apele Prutului nu mai au limpezimea ochilor lui Dumnezeu, pentru ca în oglinda lor să se poată privi şi să se recunoască fraţii. Cum el nu are „pesimismul” lui Bacovia, cel laCum el nu are „pesimismul” lui Bacovia, cel la care apele-oglinzi nu se limpezesc niciodată, are optimismul recunoaşterii fraterne”. În doar câteva linii ordonatoare în acest capitol critical român ne convinge că avem a face cu trei etape în ceea ce priveşte ascensiunea tribunului, luptătorului Grigore Vieru: prima este aceea a rezistenţei prin poezie, reductibilă la protejarea limbii materne; cea de-a doua e depăşirea simplei rezistenţe prin confruntarea cu realitatea ideologică; iar cea de-a treia priveşte reintegrarea cu patria-mamă, realizarea concretă a programului întregirii.

Criticul apasă pe ipoteza că poetul basarabean are deplina conştiinţă că se identifi că arhetipal cu etnia şi umanitatea sa, de unde „cel mai sigur punct arhetipal atoateadunător este chiar copilăria.  Ca să-l parafrazăm pe Protagoras, pentru Vieru, copilăria este măsura tuturor lucrurilor. De exemplu, ţaraşi zăpada se măsoară cu copilăria: Câtă zăpadă şi câtă ţară în copilăria mea! În consecinţă, Basarabia nu poate fi altceva decât un copil. Numai că un copil în scutece de sârmă ghimpată, rupt de la sânul mamei”.
Principiul de bază al creaţiei vierene, maternitatea, se întemeiază, la rându-i, pe altpunct central, care este, aşa cum am precizat mai sus, copilăria. Argumentul este cu atât mai viguros cu cât criticul aduce în dezbatere comparatistă atitudinea eminesciană şi bacoviană: „Unii ar putea lesne specula că Vieru a rămas pe treapta orală, maternal a erosului, de unde şi rolul central acordat mamei în universul său poetic. De facto, „principiul” matern al mitului său personal se fundează, la rându-i, pe un alt grund, pe legea abisală a creativităţii paideumice a copilăriei. Asta înseamnă să recunoaştem că pentru Grigore Vieru nu principiul matern este izvorul izvoarelor, cum s-a afi rmat de către majoritatea comentatorilor săi, pe urmele solidei demonstraţii a lui Mihai Cimpoi, ci chiar copilăria cu lacrima ei cu tot şi care nu devine niciodată perlă, ci se conservă în întreaga ei puritate ontologică.
Născut şi crescut în leagănul naturii, fiind astfel conectat la tainele universului cosmic, Grigore Vieru a ştiut în permanenţă că este fiul legitim al naturii vegetale, motiv pentru care poezia sa este chromatic îmbogăţită de simboluri florale, întâlnite în folclor.
„Natura vegetală este, la Vieru, sublimarea mamei reale după moarte, adusă, altfel spus, la o nouă viaţă, căci mama, înălţată la steaua ei, este nemuritoare, ea continuă să trăiască în patrie, în iarbă, în fl ori”. În cromatica verdelui care ne vede poetul surprinde prezenţa divinităţii, care, dacă ne iubeşte, îşi arată infi nitatea Sa din ipostaza de iarbă. Iarba devine în imaginarul poetic vierean un element primordial,din care pot fi descoperite adevăratele înţelesuri ale copilăriei, ale iubirii, ale cosmosului. În acest verde este cuprinsă întreaga natură organică, vegetală şi astrală. Păsările, albina, apa divină prin semnul rouăi, crângul, pământul, florile, femeia, copilul, stelele, luna – toate cunosc sângele dragostei, care, potrivit poetului, este clorofi lic. Descoperind această stare cosmică, unică în literatura contemporană,poetul basarabean va izbăvi până şi moartea.
E o glorie veşnică a iubirii, a suprapunerilor şi îmbinării elementelor. Datorită unor elemente cromatice de natură romantică, s-a lansat opinia că poetul ar fi un romantic în toată regula.
De altfel, Th. Codreanu argumentează că Grigore Vieru este un poet al dimineţii,al răsăritului de soare, al lacrimii de rouă. Prăbuşirea totului vegetal, spune criticul, ar însemna pentru poet o catastrofă cosmică, motiv pentru care în multe din poezii intrăm în zona liturgică: „vegetalul fiind cosubstanţial trupului Mântuitorului ca pâine de împărtăşanie”.

Bibliografie:
1. Codreanu Theodor, Duminica mare a lui GrigoreVieru. – Iaşi: Princeps Edit, 2010.
2. Iurii Surovţev, în „Pravda”, 5 septembrie 1983.
4. Mihai Cimpoi, Vieru, un Bacovia de semn întors.Ed. Princeps Edit, Iaşi, 2010.
5. Mihail Dolgan, Grigore Vieru, adevăratul,Ed. Pentru literatură şi Artă, Chişinău, 2003.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu