Intertext eminescian în lirica vierianăProfesor de Limba română, Grad I, Hriscu Olimpia, Școala Gimnazială Nr.1, Orășeni - Deal
Fără a avea pretenții exhaustive, ori limbaj eclectic, studiul de față își propune o abordare comparativă intertextuală, cu scopul de a evidenție punctele comune ale celor doi mari poeți români, Mihai Eminescu și Grigore Vieru, care au devenit frați întru vecie.
 Deși forma cea mai întâlnită a intertextului o reprezintă citatul (Gerard Genette), tipul de intertextualitate prezent în lirica lui Grigore Vieru constă în motive  si teme eminesciene. Fascinaţia exercitată de opera eminesciană asupra lui Grigore Vieru stă ca explicaţie în acest sens, după cum însuși mărturisea: Mihai Eminescu este tainica legătură dintre generații. De asemenea, Grigore Vieru a fost un profund cunoscător al operei eminesciene, poetice și publicistice. Iar când recita Doina, lui Eminescu, ,,poetul scurta viitorul, aducând aproape ziua reunirii Basarabiei cu România" (Mihai Sultan Vicol).
Un prim motiv eminescian preluat și dezvoltat în lirica vieriană este acela al mamei. Cercetând lirica eminesciană se observă doar patru contexte în care apare cuvântul mamă: 1) „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie? Tânără mireasă, mamă cu amor!” (Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie?) 2) „Am uitat mamă, am uitat tată, Am uitat lege, am uitat tot” (Amicul F.I.) 3) „Că chinul şi durerea simţirea-mi a-mpietrit-o, Că pot să-mi blestem mama, pe care am iubit-o” (Rugăciunea unui dac) 4) „O, mamă, dulce mamă, din negura de vremi ...” (O, mamă ...) . Elegia O, mamă..., de Mihai Eminescu, publicată în “Convorbiri literare” la 1 aprilie, 1880, este singura poezie din creaţia poetului care face referire directă la mamă. Prima strofă poetul o dedica în exclusivitate mamei, iar în celelalte strofe face referire la propriul apus al vieţii, mama fiind doar “chemarea” veşnicei odihne, contopirea cu măreaţa natură din care poetul şi-a găsit inspiraţie şi însufleţire. Poetul îi atribuie mamei calificativul “dulce mamă”, interpretat ca fiinţă: agreabilă, blândă, delicată, dragă, maică “uşoară”, aşa cum apare la Vieru, cea care produce plăcere şi satisfacţie deosebită. Iar în următoarele versuri fiinţa ei se contopeşte cu “negura de vremi”, “freamătul de frunze”, “cripta neagră a sfântului mormânt”, “salcâmi de toamnă” etc. Din străfundurile veşniciei poetul descifrează glasul matern, care este îngânat de frunzele ce cad spre pământ, scuturate de vântul toamnei, de zbuciumul ramurilor care bat, dar realitatea e că “mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu”.În următoarea strofă imaginea mamei rămâne departe, în umbra celei a iubitei, alături de care poetul îşi vede sfârşitul vieţii, căreia îi cere să-i imortalizeze fiinţa, s-o înveşmânteze în haina nepieritoare a naturii, care „mereu va bate” , „mereu va creşte”, „mereu va plânge”, acest „mereu” este în consonanţă cu somnul morţii: „tu (mamă) vei dormi mereu”, „eu (poetul) voi dormi mereu”, „noi (poetul şi iubita) vom dormi mereu”: În ultima strofă se urmăreşte contopirea fiinţei masculine cu cea feminină “de-a pururea aproape vei fi de sânul meu”, prin condiţionalul „dacă” şi adverbul „împreună”. Poetul se vrea îngropat nu în „triste zidiri de ţintirim”, ci la margine de râu, unde curgerea permanentă a apei va determina curgerea în continuu a existenţei în moarte, nu însă în absenţa fiinţei iubite: Iar dacă împreună va fi ca să murim, Să nu ne ducă-n triste zidiri de ţintirim, Mormântul să ni-l sape la margine de râu, Ne pună-n încăperea aceluiaşi sicriu; De-a pururea aproape vei fi de sânul meu ... Mereu va plânge apa, noi vom dormi mereu. (O, mamă ...) Poetul nu-şi imaginează trecerea în nefiinţă fără prezenţa feminină, fie ea iubita, fie mama. Iubirea e o cale de acces spre eternitatea naturii, perindarea spre veşnicie. Concepţia poetului cu privire la moarte era: „Moartea succede vieţii, viaţa succede la moarte”, un inel din lanţul existenţei, care nu are nici început şi nici sfârşit.
Poezia despre mamă a lui Gr. Vieru reflectă atitudinea monografică a poetului față de această ființă, printr-o abordare amplă, din diverse unghiuri de vedere, organizate de M. Cimpoi în următoarea schemă accesibilă: „De la ataşamentul afectiv, profund, dar ţinând de o esenţă autobiografică, ce cobora viziunea pe un plan transparent al concretitudinii (Cântec cu acul, Autobiografică, Cămăşile, Poem, Mama poetului), de la ritualicul contemplat grav, dar fără patos imnic, manifestat în Cântece pentru mama, până la Litanii pentru orgă, în ale căror accente patetic-tragice se exprimă risipirea Întregului, Muma este pe rând şi, bineînţeles, în chip amalgamat, prezenţă umană concretă, chip spiritual, simbol, mit”. Ipostaza de mamă reală, care i-a dat naştere şi l-a crescut se regăsește în poezia Cântec cu acul , chipul spiritual – Făptura mamei, de simbolAceastă lună lină sau Izvorul mamei, sau Cine-i pasărea, de mit - Cămăşile sau Mică baladă. Motivele dominante, care contribuie la tratarea temei în cauză: cămăşile, lacrimile, iarba, steaua, izvorul, pasărea (atestate în aceste poezii), tăcerea, nesomnul, mâinile, părul, buzele mamei contribuie la interpretarea textelor.
Tema patriei admite la fel interpretarea a cel puţin patru poezii, dat fiind faptul că, în viziunea poetului, patria se identifică cu mama (Mamă tu eşti), cu Moldova / pământul străbun (De la tine, Poem), cu locul / satul naşterii (Casa părintească, Satul meu, Acasă), cu personalităţile marcante ale neamului nostru şi nu în ultimul rând cu oamenii acestui pământ, plugarului revenindu-i rolul principal (Legământ, Iezii lui Creangă, Ascultând pe Enescu, Către plugar). Viziunea scriitorului este în directă relație cu trăirilor poetului: ataşamentul sufletesc faţă de pământul ţării, faţă de casa părintească şi faţă de satul natal, statornicia, reazemul, patetism adânc interiorizat, dorul, mândria, admiraţia, nostalgia revenirii.
Tema iubirii presupune atitudinea lui Gr. Vieru faţă de iubire şi ipostazele feminităţii în lirica lui erotică. Definiţii ale iubirii: „Dragostea la începuturi / Se compune din săruturi (Cântec în doi), Iubire – ram de rouă sfântă / Cânt unic...”, „Înconjurată de lumină, / Tu însăţi din lumină vii” (Leac divin), „Ah, iubire, tu, sfânto: / Cer hăituit” (Iubind), „Pe tine, vai, te-am cuprins, / Fulger cumplit” etc. Ipostaze ale femeii: „Făptură nelumească, / Rouă cerească (Femeie), Oh, una ea de nu mi-i / Nici soarele nu-i unul”, „Mai mândră ca o lună” (De dragoste), „Iar părul tău înrourat / Ca busuiocul / Sfinţeşte aerul de sus” (Această ramură), „Drago! O, tee, / Dulce mireasă” (Acolo pe unde), „Frumoasa mea, doar tu, doar tu – / Lumină stinsă din lumină” (Crezând că mângâi), „Femeie, cu gura mai mare ca un Luceafăr” (Imn), „Trandafir de purpur / La mijloc de noapte” (Inima ta) etc. În viziunea lui Vieru, iubirea poate fi un joc adolescentin, dor, forţă asemenea stihiilor, vitalitate (fiinţare), leac divin, iar femeia este taină a tainei naturii, stăpână a Marelui stăpân, lumină din lumina stinsă, făptură nelumească. Identificăm în foarte multe poezii ale poetului un eu care trăieşte sentimentul că între el şi iubită nu mai este loc pentru mamă (Inel, Pe drum alb, pe drum verde, Onomastică, Mama în casa noastră). Din această stare de lucruri, din imposibilitatea de a împleti strâns de tot cele două drumuri, alb şi verde, al mamei şi al iubitei, rezultă şi suferinţa („Din inel, din flori de tei, / Gălbioară, / Se tot uită-n ochii mei / Suferinţa”). Totuşi dorul de iubită rămâne sentimentul definitoriu al liricii erotice vierene. El este trăirea, „care duce spre esenţă, spre taină, deci spre revelaţia contopirii cu Totul cosmic.” Eul liric îndrăgostit apare în ipostaza unui Demiurg, care recreează iubirea într-un spaţiu asemenea celui din timpul genezei, a meşterului Manole, care, din dor şi iubire, năruieşte zidul, eliberându-şi consoarta, a unui tânăr crai, ce „poartă a toamnei coroană în flăcări”, a omului care cunoaşte deopotrivă fericirea şi durerea, a bărbatului-soţ care admiră femeia şi în rolul ei de soţie-mamă. Ne surprinde un eu care încearcă să se definească în raport cu sine (Iubind, Ah, cine ştie), cu iubita (Dacă), cu mama (Alt cântec), cu lumea (Acum aştept).
În schimb, la Eminescu iubirea este gândită ca lege fundamentală a Universului. Generează și regenerează lumea prin unirea principiilor masculuin și feminin, a spiritului uman cu natura eternă: Tu-mi ceri chiar nemurirea mea/În schimb pe-o sărutare/ Dar voi să știi asemenea/Cât te iubesc de tare//Da , mă voi naște din păcat/Primind o altă lege(...) Reia-mi al nemurii nimb/Și focul din privire/Și pentru toate dă-mi în schimb/ O oră de iubire. În idila Sara pe deal, iubirea este expresia legii generatoare  a armoniei și echilibrului: natură și ființă umană (perechea ideală) își completează reciproc frumusețea. Ideea este exprimată poetic prin alternarea simetrică a celor două planuri: al naturii și al ființelor umane. Tipologia erotică eminesciană este ilustrată prin două imagini: una care iese din mișcarea sentimentului spre ideal și care este dorință, aspirație, ipostază existențială a fericirii (în seria de idile Dorința, Floare-albastră, Lasă-ți lumea, Sara pe deal) și alta luând forma romanței, care crește din dezamăgire, ca tânguire a neîmplinirii( Pe lângă plopii fără soț, Te duci, De câte ori iubito, Din valurile vremii, De ce nu-mi vii, Sonete) Ambele par a fi variante ale unor scenarii erotice, în care natura este cadru fizic cu componente sufletești (e caldă, primitoare, familiară, ocrotitoare) și mitice (e luxuriantă, paradisiacă). Dragostea e închipuire, e vis, o posibilitate eșuată din motive nenumite. Ritualul intimității este solemn și grav; în ciuda senzualității marcate rămâne cast, pur. Îndrăgostiții eminescieni refac, de obicei, prin pereche unitatea primordială a mitului.
Tema istoriei, implicit a celui de-al doilea  război mondial și consecinţele acestuia sunt evocate într-un şir de poezii ale scriitorului. Menţionăm că acest flagel, în lirica lui Gr. Vieru, este privit prin prisma copilului / fiului (Formular), a mamei (Război), a invalizilor sau a celor căzuţi pe câmpul de luptă (Alt cor al invalizilor de război), a elementelor naturii (Cântecul bradului). Copilul /fiul trăieşte la maximum drama pierderii tatălui în război, mama îndurerată se revoltă împotriva acestui seism, bradul refuză să fie transformat într-un picior de lemn. Prin intermediul acestor metafore poetul condamnă războiul, care răvăşeşte ordinea firească a existenţei. Pentru a-şi configura viziunea, apelează la antiteză: alături de ghiulea, schijă, plumb, furtună, apar insistent lumina, soarele, luna, pruncul, izvorul, iarba, floarea.
 În schimb, în lirica eminesciană, istoria este privită de poet ca o ,,panoramă a deșertăciunilor"(Memento mori!), ca mister al etnogenezei(Strigoii), ca spațiu întunecat al pasiunilor grele, (Grui sânger) sau ca timp de manifestare a geniului politic( Scrisoarea III). Eminescu vede istoria ca pe o succesiune de civilizații și societăți surpate de valul trecerii, ca pe un document al zădărniciei, o reluare mecanică a unor evenimente. Istoria este cartea în care sunt consemnate existența răului în lume, tendința spre inechitate, (Împărat și proletar), condiția nefericită a geniului( Scrisorile, Glossă) Istoria apare întotdeauna în asociere cu ideea de patrie, care implică sentimentul pur al naționalității: Naționalitatea trebuie să fie simțită cu inima, și nu vorbită numai cu gua (Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, Scrisoarea III).
Tema copilăriei ocupă un loc important în lirica vieriană, dovadă fiind şi faptul că primele volume editate (Alarma, Muzicuţe, Făt-Frumos şi curcubeul, Bună ziua, fulgilor!, Mulţumim pentru pace) sunt dedicate, în exclusivitate, celor mici. Copilul, jocul şi copilăria sunt trei dimensiuni care trebuie luate în vedere pe parcursul studierii poeziei pentru copii a poetului. Distracţia, amuzamentul (Troleibuzul), implicarea într-o acţiune (Ia-mă), situaţia-limită în care apare copilul (Eu ridic în glumă mâna, / Autobuzul pune frâna, / Acum trebuie să urc, / Însă unde să mă duc?), dialogul dintre el şi elementele naturii / vieţuitoarele universului mic (ghiocelul, valul, albinuţa, furnica etc.) sunt caracteristici ale liricii vierene pentru copii.
La Eminescu tema copilăriei este în strănsă legătură cu cea a naturii. Cântarea naturii apare  ca o contemplare detașată, cufundare în ființa metafizică a naturii, consonanță a eului cu natura, evadare, consolare. Poetul cântă codrul, izvoarele, lacul cărările( din crânguri); ochiul cuprinde dealul, văile, înguste și abrupte, ,,câmpiile asire", sau ,,întunecata mare", peste care veghează luna, stelele, soarele, bolta senină, codrul unde se aud apele murmurând sau plângând, iar florile de tei cad în părul îndrăgostiților. Există în poezia eminesciană o floră specifică: salcâmul, teiul, nufărul, floare-albastră.
Concepută pe două dimensiuni, terestră și cosmică, natura eminesciană este cadrul fizic al omului, spațiul gesturilor fundamentaele. Natura încadrează și potențează un sentiment, o idee, o atitudine. Participarea  la crearea unui spectacol poetic devine paradis  în poezia erotică(Lacul, Dorința, Floare-albastră), personaj care face teoria spețelor veșnice (Revedere, Ce te legeni) sau devine realitate metafizică.
Condiţia artistului şi a operei de artă este dezbătută de Gr. Vieru în mai multe poezii. Astfel, viziunea scriitorului, redată în Ars poetica, sugerează că poetul-om poartă timpul curgător în sânge, încercând să-şi salveze opera prin iubire. În acest fel artistul îşi scoate cântecul din tenebrele morţii. Concomitent, Gr. Vieru consideră că durerea şi suferinţa contribuie la naşterea artei adevărate, care, la rândul ei, va învinge moartea. Pe de altă parte, artistul este cel care se identifică / trebuie să se identifice cu însăşi fiinţa poeziei. Contopirea, din moment ce se realizează, „e în stare să acţioneze magic asupra simţurilor şi imaginaţiei şi să readucă în planul imediat al dorinţei fenomenele necesare actului poetic” [1, p. 147].
 În schimb, la Eminescu viziunea despre lume și viață se regăsește în întrega operă și în publicistică. Poeziile care direcționează concepția poetică sunt postume: Icoană și privaz, Eu nu cred nici în Iehova, Numai poetul, În zadar în colbul școlii, Epigonii, Glossă, Odă (în metru antic), Criticilor mei. În Epigonii, Eminescu oferă definiția poeziei pornind de la o interogație retorică Ce e poezia?, pe care o concepe ca pe o creație divină, pură, în care imaginile poetice sunt icoane, ce înnobilează prin sensibilitate, emoție, glasuri tremurate, mintea și sufletul omenesc. Eminescu aspiră în permanență spre o artă ideală, care să transfigureze realitatea, fiind preocupat în permanență de frumusețea limbii, găsirea acelui cuvânt care să exprime adevărul(Icoană și privaz). Viziunea sceptică privind condiția poetului în lume, în societatea contemporană superficială, preocupată fiind de interese materiale, meschine este ilustrată în Criticilor mei. Poezia trebuie să exprime adevărurile vieții, sentimente profunde trăite de poet, existența omului să fie singurul izvor al aspirației lirice. Poetul să simtă în suflet chinurile vieții și să trăiască intens chinurile omenești ( În zadar în colbul școlii). Eminescu realizează un portret spiritual  al geniului, incapabil să fie fericit sau să-i fericească pe alții, nu cunoaște moarte, n-are nici noroc, singura atitudine poetică fiind detașarea rațională de lumea neputinciasă, incapabilă să înțeleagă aspirațiile superioare ( Luceafărul).
În concluzie, atât Eminescu, cât Grigore Vieru rămân poeți ai neamului, care merită pe deplin recunoștința noastră. Ne rămân în suflet ca poeți ai dragostei de țară, de viață și de adevăr.
Referințe critice:
1.Călinescu, G.,  Viaţa lui Mihai Eminescu,Bucureşti-Chişinău: Litera Internaţional, 2001,
2.Perpessicius, Menţiuni critice, Chişinău: Litera, 2002
3. Mihai Cimpoi, Întoarcerea la izvoare, Literatura artistică, Chişinău, 1985
4. Constantin Şchiopu, Metodica predării literaturii române, Chişinău, 2009.
5. Liliana GROSU, Analele științifice ale Universității de stat ,,B.P.Hasdeu" din cahul, Vol.X,  2014
6.Mihai Sultan Vicol, Grigore Vieru, pontiful limbii române, Ed.princeps, Iași, 2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu