GRIGORE VIERU-simplitate și mărețieProf.înv.primar  Manolache  Veronica
Grad didactic II
Liceul cu Program Sportiv Botoșani

„GrigoreVierueste un mare șiadevărat poet.El transfigureazănaturagândiriiînnaturanaturii”.
(NichitaStănescu) 
GrigoreVieru a fostun poet român, ales membrucorespondent al AcademieiRomâne.
                 S-a născutși a activatînRepublica Moldova devenindunsimbol al valorilorşiunitățiiromânești, fiindstrânslegat de ambelemaluri ale Prutului. Poetulafirmacă el și-a doritfoartemultsăajungăpeteritoriulRomânieiașa cum alțiiși-au doritsăcucereascăUniversul: ,,Dacăvisulunora a fostsăajungăîn Cosmos, euviațaîntreagă am visatsătrecPrutul.”      
SursapoezieiluiGrigoreVieruesteviațaîntoatăcomplexitateaei: copilăria, bucuriatinerească, nelinișteașisuferințaiubirii absolute.
Poezialuiestedidactică, e o carte de lecturăeternă: o viață de om de la naștere la moarte, transpusăînformeparabolice, uneorimoaleși fin, alteoriaspru, retoricșipovățuitor.
TematicapoeziilorluiGrigoreVieruesteaparentsimplă, darfoarteprofundă. A  scrispoeziidespremamă, natură, sat, poezii cu caracter social, abordând de asemeneavalorileșitradițiileromânești. A ţinutsăsensibilizezecaracterulcititorului, încercândsăfacăomulmai bun șimai spiritual. A adusunaportconsiderabil la dezvoltarealimbiiromâneşigrafieilatinepeteritoriul de azi al Republicii Moldova, pevremuriîncăinclusînfostaUniuneSovietică. Vieru face parte din grupulcelorcare au luptatpentruindependențațării. Personalitatealuivarămâneveșnicînmemoriaşisufletulnostru.
 În creațiile sale poetul și-a exprimat gândurile și sentimentele  printr-un limbaj simplu,accesibil tuturor vârstelor,ușor de memorat. Versurile au o muzicalitate deosebită ilustrând lucruri simple,cunoscute de toți oamenii, dar care au valoare sentimentală îndemnând să fie apreciate și păstrate în timp. Astfel, întâlnim în poeziile sale descrierea satului natal(,,Satul nostru capăt n-are”), a unor personalități istorice(,,Decebal”,,,Ștefan cel Mare”, ,,Mihai Viteazul”), venerează chipul mamei(,,Buzele mamei”, ,,Mâinile mamei”), vorbește cu căldură și simplitate de frumusețea anotimpurilor și nu în ultimul rând a cântat în versurile sale limba română pe care a îndrăgit-o nespus de mult.
            În volumul de poezii pentru copii ,,Trei iezi”, ieșit de sub tipar în 1970, se găsea și poezia ,,Curcubeul”, în care Vieru, prin metafora curcubeului cu trei culori, elogia drapelul tuturor românilor. Peste câteva zile de la difuzare, cenzura sovietică a retras cartea din librării, dând-o la topit, iar autorul a fost acuzat de diversiune.
            Totîn 1970, apareși Abecedarul, elaborat de Vieruîncolaborare cu scriitorul SpiridonVangheli. De peacest manual, modificatîntrucâtva de-a lungultimpului, învațășiastazimiciibasarabeniînclasa I. În 1989, tot VierușiVangheli au realizatvariantaîngrafielatină a Abecedarului.
            CândvorbimdesprepoetulGrigoreVierusimțimemoţii, trăirifireștiimpusedincolo de toateceevenimenteleprin care trecemînviaţă. Alăturide  alţicreatoriiluştri, reprezintă o şcoalăpoetică, în care poeziaestechiarviaţaşisufletulomului.
Sensibilitateașiprofunzimeaversurilor sale suntpedeplincompatibile cu spiritulșijudecatacreatorilor de frumosmoldoveni, precumEminescu, Enescu, CiprianPorumbescu, Iorgașialții.

Cu puținecuvinte, darmultchibzuite, înversurișlefuite cu multămigală, asemeneaunui sculptor , poetul a exprimattrăirișicugetărimaricâtuniversuluman. Înpoeziasa, sacrulesteexprimat cu simplitate, o simplitate a unuiomsensibilșitalentat care prețuieșteviața, istoria, natura cu toateminunățiileei.
Poet al sufletuluiromânesc, GrigoreVieruîntrupează, înansamblulliteraturiiromâne, destinulunuiscriitor cu o înzestrarespirituală de excepţieşi, înacelaşitimp, o impecabilăconştiinţă a naţiunii sale. 
Grigore Vieru a fost și rămâne un poet al neamului,aceasta fiind una din celemaiînaltedistincțiiatribuiteunuipoet,pe care o merităprincreațiasa,cereflectătrăsăturile,trăirileunuineam șivaloarea limbiiromâne.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu