GRIGORE VIERU – Trezirea conștiinţei naţionale înBasarabia






Prof. înv. primar Ciurdea Elena Livia, grad didactic I,
Școala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri” Roman

În ,,România literară” (nr. 2/2011), vorbind despre antologiapoeților din Bucovina, realizată de poetul cernăuțean VasileTărâțeanu, criticul Gh. Grigurcu observa, cu deznădejde, că acest pământ „victimizat deimperiul sovietic” n-ar mai avea speranța unei „previzibile integrări”, iar discursul poetic al acesteiprovincii, care ar părea unora oarecum „desuet”, se legitimează atât prin faptul că „nu există înarta literară procedee definitiv epuizate”, cât mai ales prin acea „stare de spirit actuală”reverberată, la intersecția istoriei cu intimitatea eului, care-și „cere dreptul la exprimare”.
Această observație este valabilă și pentru literatura Basarabiei, mai activă și mai binereprezentată, unde la loc de seamă, numele poetului Grigore Vieru rămâne de-a pururi un deschizător de drumuri.
Deplângându-i pierderea, confratele Nicolae Dabija scria acum trei ani că Grigore
Vieru ,,a fost mai mult decât un poet, a fost un stegar”, care a ajutat, înainte de 1989, generațiile
tinere să-și regăsească țara, dar și țării (după 1989) – să-și regăsească Basarabia, cu întreaga ei
tradiție istorică, culturală și spirituală. Altul ar fi fost destinul nostru azi – spunea N. Dabija –
„dacă Grigore Vieru ar fi acceptat în 1991 să candideze la postul de președinte al Basarabiei din
partea Frontului Popular, care era pe atunci al nostru”, ,,poetul-stegar ”, „ar fi putut fi un Alexandru
Ioan Cuza”. Și asta pentru că, la începutul anilor ‘90, „neamul nostru de pe ambele maluri ale
Prutului ar fi avut ceva mai multă încredere în poeți decât în politicieni”.
Stegar al demnității, integrității și unității neamului său, Grigore Vieru a fost ecoul spiritului românesc, ținut astfel treaz dincolo de Prut, pentru care aspirația națională șiapartenența la conștiința de neam, tradiții și limbă era atât legitimă. Poetul observase că România este o țară „plină de granițe”, iarBasarabia – „un copil înfășurat în sârmă ghimpată”: „O spun să mă audă și plin de floare pomul: /«Și din mormânt voi spune mulțimii adevărul.»”
Vieru și Labiș
Vieru, născut în 1935, a fost contemporan cu numita „generație Labiș”, care areluat legăturile cu poezia interbelică, redescoperind lirismul într-un moment când dogmatismul afecta grav cultura și literatura română. Dedicând prin volumul ,,Numele tău” (1968) poezii întregi lui Nicolae Labiș și Marin Sorescu, Grigore Vierunu uita de Tudor Arghezi, Lucian Blaga și Constantin Brâncuși,moduri de creație memorabilă ale spiritualității românești.
Erau primele dedicații apărute în literatura basarabeană postbelică,înainte de trecerea Prutului pentru prima dată (1973) și revenirea ritualică în spatial național și cultural căruia îi aparținea. Implicat, cu dăruie, înmișcarea de redeșteptare a conștiinței naționale pe teritoriul dintre Prut și Nistru, Vieru a jucat un rol important în „românizarea” sentimentului național, susținând introducerea limbii române,ca limbă oficială, și a grafiei latine (în 1988, în săptămânalul cultural
,,Literatura și Arta” de la Chișinău apare primul text cu grafie latină din istoria culturală postbelică
a Basarabiei, iar din 1989 gazeta respectivă se va tipări în întregime cu alfabet latin). Tot atunci, în acele momente de de transformări șovăielnice, poetul apără imnul național „Deșteaptă-te,
române”, care fusese propus pentru a fi înlocuit cu alt text, al unui contemporan.
Poezia sa conține diverse aspecte dintr-o istorie tulbure și asupritoare: ,,În mine a lovit străinul/ de Paști sau Denii./ Dar încolțitu-m-au besmeticii/ șimoldovenii.// Că nu suntem români, străinul/ Pe-a lui o ține./ Și-ai mei mai tare-l cred pe dânsul/Decât pe mine.// Basarabie cu jale,/ Basarabie,/ De pe deal și de pe vale,/ Basarabie.” (,,Basarabie cu jale”).
Poetul a vibrat pentru transmiterea sentimentului național, de aceea versurile sale au fost înțelese foarte bine de popor, erau sincere, directe, clare, esențiale, urgente.
Vieru e un poet cetățean,care a exprimat în numele neamului său, o istorie vitregăși totalitară. „Hăcuindu-i” harta și doina, limba și drepturile istorice și sociale, cultura și
tradițiile, poporul este împins și pe calea unor „Siberii fără de sfârșit”. Destinul eroic și martiric al
Basarabiei amintește de mitul christic în versurile:
„Doamne, cel din slăvi creștine,/ Ce păcate oare-ai săvârșit/ Că te-au dus acolo și pe Tine/ În
Siberii fără de sfârșit.” (,,Reaprindeți candela”). Cele 13 strofe pentru mankurți, de o claritate
gravă, sunând ca o continuă acuză și ca un strigăt de revoltă și vaiet:
„Ei nehăcuiră graiul/ și doina, și harta!/ Ei care astăzi vânează/ «Literatura și Arta!» // Ei datina ospurcară/ Barbar și sinistru!/ Ei care azi adulmecă/ Revista «Nistru!» // Ei gâtuiră prădalnic/Biserici frumoase!/ Ei ne răstigniră pe crucea/ Lui ‘46. // Ei ne-au mânat spre Siberia/ Cu pistoluldin urmă! (…)/ Ei au dus omul la ocnă/ Pentru trei ciocălaie!…”
Supremația Eminesciană
La Grigore Vierueste uimitoare iubirea valorilor culturale românești, între care Eminescu este prețuit regește. Poetul „nepereche”, expresie a unui autentic românism și aideii de românitate, care a scris pagini memorabile despre istoria Basarabiei și despre situația de peste Prut, devine imaginea centrală și de netăgăduit a poeziei lui Grigore Vieru. La fel ca Nichita Stănescu, Vieru nutrește față de autorul „Luceafărului” un sentiment de venerație, regăsind peste timpuri în acesta aspirația curată a sentimentului național,„A murit fratele lui Eminescu”, își intitula tableta-necrolog poetulNicolae Dabija, iar ,,sufletul său merge să stea la sfat cu el”.
Se împlinea, de fapt, prin accidentul dinnoaptea de 15-16 ianuarie 2009, în timp ce se întorcea de la o manifestare omagială, acea premoniție răscolitoare încă din 1964, când, în revista ,,Nistru”, lui Vieru îi apărea poezia ,,Legământ”, dedicată lui Mihai Eminescu:
„Știu: cândva, la miez de noapte, / Ori la răsărit deSoare,/ Stinge-mi-s-ar ochii mie/ Tot deasupra cărții Sale.” Concomitent cu această poezie națională, Grigore Vieru a cultivat și lirismul cu reflecții grave, în care se regăsesc teme îndrăgite sufletului său înlăcrimat și însetat de
Dreptate, de Demnitate și Frumos, de Bine și Adevăr. Versurile dedicate limbii române, în succesiunea directă a lui Alexe Mateevici, sunt unele din celemai frumoase scrise de cel ce dedicase, prin anii ‘70, Tricolorului național, poemul Curcubeul.
Filologul și istoricul, – absolvent al Institutului Pedagogic ”Ion Creangă” din Chișinău (1958), – sevor regăsi într-una și aceeași vocație a militantismului național, deopotrivă incriminant șiintegrator, în sensul în care poetul spusese că ,,cine nu și-a scris istoria cu sângele, acela sau n-a
avut-o niciodată, sau crede că poate trăi pe contul istoriei altora.” ,,Salvarea prin limbă” și ,,carte”
devine un laitmotiv în poezia conștiinței sale naționale care privește spre Lumină și Frumusețe:
„Razele ne vin din soare,/ Iar miresmele – din floare,/ Numai dorul strămoșesc –/ Din cuvântul
românesc.” (,,Dorul și limba”).
Grigore Vieru este o valoare inestimabilă a culturii,literaturii și mișcării de reînnoire a conștiinței naționale în Basarabia. Opera sa, trecând de mult peste vremurile istorice vitrege pe care le-a trăit, a devenit un bun mai larg al culturii și spiritualității românești. Să sperăm că, într-un viitor nu prea îndepărtat, profețiile sale se vor împlini, iar cele două țări româneștidin Europa neavând, de fapt, decât o unică temelie de etnicitate exprimată printr-un organismnațional viu, în ale cărui vene curge același sânge de autentică românitate, se vor uni.

Bibliografie:
https://arhiva.romlit.ro/index.pl/numarul_2,,România literară” (nr. 2/2011);
,,Literatura și Arta”, nr.3/22 ianuarie 2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu